Acıbadem Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı |

Acıbadem Üniversitesi İngilizce Hazırlık 

 Acıbadem Üniversitesi İngilizce Hazırlık 

Acıbadem Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı (ACUPEP) öğrencilerin günlük, akademik ve gelecekteki mesleklerinde karşılaşabilecekleri zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamanın yanı sıra, evrensel ve toplumsal değerlere sahip çıkarak hem yerel hem de küresel bağlamda buna göre hareket edebilen, ulusal ve uluslararası alanda vizyon sahibi bireyler olmalarını sağlamak için İngilizce dili ve akademik beceriler açısından gelişimsel bir değişim yaratmayı AMAÇLAMAKTADIR. Bu doğrultuda, öğrencilerin ihtiyaçlarını öğrenmenin bilişsel ötesi (örn. çalışma alışkanlıkları üzerine düşünen), bilişsel (örn. eleştirel okuma) ve sosyo duyuşsal (örn. ikili ve gruplu çalışmayı sevme) hususları ile ele alarak öğrenciyi bir bütün halinde değerlendiriyoruz. Böylece öğrenciler:

 • İngilizcede etkin iletişim kurabilir, fakültelerinde kendi akademik çalışmalarını sürdürebilir,
  1. yüzyılın gereklikleriyle başa çıkabilir,
 • yaşam boyu öğrenen insanlar olabilir ve
 • evrensel ve toplumsal değerlere sahip eğitimli bireyler haline gelirler.

Programımız öğrencilere bilgi, beceri, alışkanlık ve değerler kazandırmayı hedeflemektedir, böylece öğrenciler

 • özellikle akademik İngilizcede etkili iletişim kuran
 • eleştirel düşünebilen,
 • öz-düzenleme yeteneğine sahip olan
 • yaratıcı ve yenilikçi düşünebilen
 • ekip içinde etkili ve işbirlikçi çalışan
 • okuma ve araştırma tutkusu ve bilimsel merakı olan
 • teknolojiyi etkin kullanabilen
 • ve bunların yanı sıra aşağıdaki DEĞERLERE sahip bireyler haline gelirler:
  • Akademik dürüstlük ve adalet,
  • Kişisel ve evrensel etik,
  • Farklılıklara saygı (örn. alternatif bakış açıları, farklı kültürler, cinsiyet, sosyal sınıf)
  • Merak ve öğrenme arzusu.

ACUPEP, öğrencilerimizde bu gelişimsel değişiklikleri yaratmak için; öğrencilerin İngilizce’ye tamamen maruz kaldıkları İngilizce konuşulan bir ortam, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde aktif rol aldıkları öğrenci merkezli bir ortam, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri özgür ve kendinden emin oldukları hümanist, pozitif ve destekleyici bir çevre, hem öğretmenin hem de öğrencilerin karşılıklı öğrenme içinde oldukları etkileşimsel ve işbirlikçi bir ortam ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerileriyle uğraşmalarına, öğrenme meraklarını tetiklemeye ve tatmin etmeye teşvik edildiği sorgulamaya dayalı bir ortam sunmayı hedeflemektedir. Her öğrencinin farklı geçmişi, öğrenme stilleri ve ihtiyaçları olduğu gibi, her öğretmenin de hedeflerine ulaşmak için kendi öğretim stilleri olabilir. Bu kapsamda, İngilizce Hazırlık Programımız, öğretmenlere aşağıdaki temel pedagojik ilkelere dayanan ve bunlarla çelişmedikleri sürece farklı öğretim yöntemlerini kullanma ve uygulama esnekliği sunmaktadır:

 • Her öğretim durumu ve öğrenme ortamı benzersizdir, bu nedenle İngilizce öğretiminde farklı ihtiyaçlara ve öğrenme stillerine yönelik seçmeci bir yaklaşım uygulanmalıdır;
 • Programdaki her derste belirli bir beceriye odaklanan iletişim amaçlı entegre beceriler yaklaşımı kullanılmalıdır;
 • Eğitim uygulamaları, öğrencilerin çeşitli etkileşimli faaliyetler (örn. ikili çalışma, grup çalışması, görev temelli, probleme dayalı ve sorgulamaya dayalı faaliyetler) aracılığıyla aktif katılımı ve işbirliğiyle öğrenci merkezli olarak sürdürülmelidir;
 • İngiliz dilinin sözdizimsel ve sözcüksel bileşenleri bir bağlam içinde sunulmalıdır;
 • Öğrencilere, dil öğrenme sürecinde üstbilişsel beceriler açısından ihtiyaçlarını karşılamak için kendi öğrenme ve düşünme süreçleri üzerinde düşünme fırsatı sağlanmalıdır;
 • Öğrencilerin öğrenme deneyiminden çıkarım oluşturmalarına ve daha önce edindikleri ile yeni bilgi ve becerileri ilişkilendirmelerine yardımcı olan öğrenme ortamları ve aktiviteleri oluşturarak sosyal yapılandırmacı bir yaklaşım benimsenmelidir;
 • Öğretmenler, öğrencilerin sadece bilişsel değil aynı zamanda duygusal-sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak için öğrencilere karşı hümanist bir yaklaşım sergilemelidir.

Acıbadem Üniversitesi Hazırlık özel ders

Çağımızın değişen koşullarına ve öğrenci ihtiyaçlarına göre, İngilizce Hazırlık Programında uygulanan eğitim pratikleriyle, öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca öğrenme aşamasında AKTİF ROL almaları ve kendi gelişimlerini denetlemeleri beklenir. Bu doğrultuda öğretmenler de öğrenme sürecini kolaylaştırma, Programın amaçlarına ulaşmaya elverişli öğrenme ortamları oluşturma ve modelleme, öğrenme sürecini ve öğrencilerin gelişimini izleme, sadece öğrencilerden değil Sürekli Mesleki Gelişim Biriminin (CPDU) yürüttüğü faaliyetler aracılığıyla meslektaşlarından da öğrenmeye devam edecek şekilde hayat boyu öğrenci rolünü üstlenirler. Başarılı bir eğitim uygulamasının en önemli bileşenlerinden biri olan öğretmen etkinliğinin, mesleki gelişim, öğretmenin refahı ve sosyal destek açısından öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayarak sağlanabileceği inancı ile hareket eden CPDU, öğretmenlere kendi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli etkinliklere katılma fırsatı tanır ve zorlukların üstesinden gelme, etkili öğretme becerileri ve değerlendirme prosedürleri gibi konularda kendi fikirlerini ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlar.

ACUPEP’ te ki değerlendirme prosedürleri, dönem sırasında (biçimlendirici) ve her dönem sonunda (nihai) öğretmenler ile öğrencilerin öğrenme ve öğretme süreçlerine ilişkin kaydettikleri gelişimi gözden geçirmeyi hedeflemektedir. Hem geleneksel hem de alternatif değerlendirme araçlarından oluşan Formatif (Biçimlendirme – İzleme – Geliştirme Amaçlı) değerlendirme yöntemleri ve prosedürleri, yalnızca öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişimini ölçmekle kalmaz, aynı zamanda her iki tarafın da kısa sürede çözüm gerçekleştirebilmesi için geri bildirim sağlayarak olumlu bir etki yaratır. Diğer yandan, Summatif (Durum Düzey Ya da Değer Biçme amaçlı) değerlendirme ACUPEP’te gerekli değişikliklerle ilgili kararlar vermek ve alınması gereken eylemleri belirlemek ve eğitim uygulamalarının etkinliğini, derslerin amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek amacıyla kullanılır.

Üniversitemiz lisans programı eğitim dili İngilizce olan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt haftasında APPT’e ( Acıbadem Yerleştirme ve Yeterlilik Sınavı) girmekle yükümlüdürler. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık programından muaf olup lisans eğitimlerine başlamaya hak kazanırlar. 70’in altında puan alan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler ve en az 2 akademik dönem eğitim alarak başarılı olabilirler.

Acıbadem Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Aşağıda listelenen sınavlardan birisinden en az belirtilen puanı altığını kayıt haftasında belgeleyebilen öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

SINAVLAR KABUL EDİLEN

TABAN PUANLAR

GEÇERLİLİK SÜRELERİ
YDS / e-YDS * 85 5 yıl
PEARSON PTE Academic 67 2 yıl
TOEFL-IBT** 80 (Test) / 20 TWE 2 yıl
CAE C 3 yıl

İngilizce Hazırlık Programından muafiyet ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen linki takip ediniz. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/60061509

Sample Proficiency Exam 2019

ACEPT Note Taking

ACEPT While Listening

Acıbadem Üniversitesi  hazırlık  özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00