Özyeğin Üniversitesi Trace Sınavı

Özyeğin Üniversitesi Trace Sınavı

Özyeğin hazırlık Trace Sınavı özel ders

Özyeğin üniversitesi hazırlık özel ders , Trace sınavı hazırlık Haluk hoca 0532 343 65 00

Özyeğin Üniversitesi Trace Sınavı
TRACE

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya B2 düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları gerekmektedir.

Sınav belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme becerileri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat gereksinimlerini yansıtır. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.

Sınav Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin’de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir. Sınavın içeriğini genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
2. Bölüm: Okuma
3. Bölüm: Dinleme
4. Bölüm: Yazma

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.

2. Bölüm: Okuma
Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir). İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında). Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.

3. Bölüm: Dinleme
Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 2 adet 8 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır. İkinci kısım ise bir adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.

4. Bölüm: Yazma
Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 400-450 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

Düzey Belirleme Sınavının İçeriği
Düzey Belirleme Sınavı, 100 çoktan seçmeli sorunun yer aldığı test ve yazma bölümünden oluşur.

1 – 20 arası sorular: Dinlediğini Anlama
Bu bölümde öğrenciler iki farklı soru tipi ile karşılaşacaktır. İlkinde konuşmacı bir soru soracak ve öğrenci şıklardan doğru olan cevabı işaretleyecektir. İkinci soru tipinde ise öğrenciler konuşmacının cümlesini en iyi özetleyen seçeneği işaretleyeceklerdir.

Örnekler:

“When are you going?”
“John and Mary went to the store.”
a. I am a. Only John went.
b. Tomorrow b. Only Mary went.
c. To Detroit c. They both went.

21-50 arası sorular: Dil Bilgisi
Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır. Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

Örnek:

What’s your name?
_____________name is John.
a. I
b. Me
c. My
d. Mine

51-80 arası sorular: Kelime Bilgisi
Bu bölümde, öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.

Örnek:

I can’t ___________ you his name, because I don’t know it.
a. talk
b. say
c. speak
d. tell

81-100 arası sorular: Okuduğunu Anlama
Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

Örnek:

John drove me to Eleanor’s house.

Who drove?
a. I did.
b. John did.
c. Eleanor did.
d. John and I did.

Yazma Bölümü
Sınavın son bölümü yazma bölümüdür. Öğrenciler, yaklaşık 150 kelimeden oluşan kısa bir paragraf yazacaklardır. Paragraf öğrencilere sorulan bir sorunun cevabını içermeli ve eğitmenlerine hitaben yazılmalıdır.

Örnek:

What was the most important day in your life?
Practice Trace Example

Test of Readiness for Academic English (TRACE)

This exam will test your ability to read, listen to, and write academic English. The schedule for the exam is as follows. You can download samples for each section. Please open the files in numerical order.

9:30 PART 1
INTRODUCTION TO THE TEST (15 MINS)
This part of the exam is to help you start thinking about the topic for the exam.
Please click to download this part.
This part is NOT GRADED.
9:45 PART 2 (30%)
READING (80 MINS)
In this part of the exam, you will read texts on a general topic.
Please click to download this part.
There are 4 sections in this part:
Section 1: 2 short texts,
Section 2: 1 medium length text
Section 3: 1 longer text
Section 4: comparing or contrasting 2 or more of the texts from sections 1-3
11:30 PART 3 (30%)
LISTENING (50 MINS)
There are 2 sections in this part:Please click to download questions and note taking sheet.
Pleace click to download the audio files. (114 MB)Section 1: listening to a lecture and note-taking,
Section 2: listening to 1 or 2 short conversations and answering questions while listening
12:30-
14:00
LUNCH BREAK
14:00-
15:30
PART 4 (40%)
WRITING (80 MINS)
In this part of the exam, you will write an academic essay of at least 300 words.
Please click to download this part.
You will have a total of 80 minutes to write it, including:
– 10 minutes planning
– 60 minutes writing
– 10 minutes editing

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama – İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama – İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz ise, sağladıkları başarıya göre İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programında bir akademik yıl (iki yarıyıl) öğrenim gördüğü halde başarısız olan öğrenciler, izleyen akademik yıl veya bir sonraki akademik yıl için hazırlık sınıfında kayıtlı bulunduğu lisans programıyla eşdeğer (eşdeğer yoksa bu programa yakın) ve öğrenim dili Türkçe olan burssuz programlara (ikinci öğretim dahil) yerleştirilebilirler. Öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. Başvuru ve yerleştirme ile ilgili koşullar, her akademik yıl başında, OSYM tarafından hazırlanan “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından Başarısızlık Nedeniyle Kaydı Silinen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri” kılavuzunda yayımlanır.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programına devam etmek öğrenciler, taleplerini Üniversiteye ilk kayıtlarını tamamladıktan sonra student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Bu öğrencilerin seviye ve düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir. Bu programlara kayıt olan öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanlar ile düzeyi B1 ve B2 olarak belirlenen öğrenciler, lisans programının zorunlu dersleri arasında yer alan ENG 103-104 derslerinden muafiyet verilebilir ve bu öğrenciler, İngilizce dilinde sunulan seçmeli derslere kayıt olabilirler. Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olduğu halde İngilizce Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrenciler, Placement ve TRACE sınav sonucunda belirlenen düzeylere yerleştirilirler.

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

  • Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine sahip olmak:
KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS
TOEFL PBT En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan 2 yıl
TOEFL IBT En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan 2 yıl
CPE En az C 3 yıl
CAE En az C 3 yıl
FCE En az B 3 yıl
Pearson PTE Academic En az 62 puan ve her bölümden en az 59 puan 2 yıl
KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS En az 86 5 yıl

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir. Geçerli sınav sonucuna sahip olan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti Başvuru Formunu doldurup, formla birlikte sınav sonuç belgesini ön değerlendirme amacıyla sadettin.unal@ozyegin.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir

  • En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamak. (Öğrenciler gerek görüldüğü durumlarda dil yeterlik seviyesi için ÖzÜ İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutulurlar.) Bu koşulu sağlayan öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçe ile birlikte mezun oldukları ortaöğretim kurumunun diploması, transkriptlerini ve pasaportlarında yer alan en az son üç yıla ait ülkeye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfanın kopyasını sadettin.unal@ozyegin.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarih itibariyle en fazla iki yıl önce Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında yeterli puan almış olmak. Bu koşulu sağlayan öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayacaktır.

Özyeğin Üniversitesi  Hazırlık Sınıfı  Trace Sınavı özel ders

 Haluk hoca 0532 343 65 00