GENEL  BİLGİ

     Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun amacı, öğrencilerimize üniversitemizde eğitim dili olan İngilizceyi yeterli düzeyde öğretmektir.

    Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere bölüm derslerini izleyecek düzeyde İngilizce bilgileri olup olmadığını ölçmek amacıyla İngilizce Yeterlilik Sınavı uygulanır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler doğrudan kaydoldukları bölümlerde eğitimlerine başlarlar.

    İngilizce bilgileri yeterli olmayan öğrenciler, uygulanan “Düzey Belirleme Sınavı” sonucuna göre “A1-Başlangıç, A2-Az Bilenler ve B1-Orta Düzey Öncesi” olmak üzere üç değişik seviyeye ayrılarak ideal dil sınıf ortamında İngilizce Hazırlık Eğitimlerine başlarlar. Her seviye sonunda Seviye Geçiş Sınavı uygulanır. Öğrencilerin bir üst seviyeye geçebilmeleri için Seviye Geçiş Sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. Seviye Geçiş Sınavından 50 alamayan öğrencilere başarılı olamadıkları konu ve bölümlerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla extra ders ve çalışma yaptırılarak Seviye Geçiş Telafi Sınavı uygulanır.

    En az 32 haftadan oluşan bir yıllık İngilizce Dil Eğitiminin ilk yarıyılında duyduğunu ve okuduğunu anlama, düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak hatasız bir şekilde ifade edebilme becerisini kazandırmak için dinleme, okuma, konuşma ve yazma çalışmaları yapılmaktadır.

    İkinci yarıyılda ise yukarıda sözü edilen becerilere ilaveten öğrencilerimizin birinci sınıfa başladıklarında İngilizce olarak alacakları alan derslerinde karşılaşacakları alan bilgisi sözcük ve kavramlarını öğretmeyi ve söz konusu derslere altyapı oluşturmayı amaçlayan Özel Amaçlı İngilizce (E.S.P.)öğretimi de yapılmaktadır. E.S.P. dersleri için fakülte ve bölüm temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılan ihtiyaç analizileri sonucu hazırlanmış olan özel E.S.P. materyalleri kullanılmaktadır.

   Sınıfta yapılan yüzyüze eğitime paralel olarak On-line İngilizce çalışması da yapılmaktadır. On-line İngilizce çalışması da yapılmaktadır. Akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksek Okulunda sınıflar oluşturulduktan sonra tüm sınıflar online programa kaydedilmektedir. Daha sonra öğrencilerin kitapları aktif hale getirilmekte ve sınıfta işlenen konulara paralel çalışmalar öğrencilerden online olarak yapmaları istenmektedir. Öğrencilerin online çalışma ve başarıları o dersin öğretim elemanı tarafından yine online olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu kontroller sonunda genel problem olarak görülen konular sınıfta bir kez daha gözden geçirilmektedir. Bu platform aynı zamanda öğretim elemanlarının öğrencileri ilgilendiren duyurularını iletmek için de kullanılmaktadır.

      Yabancı Diller Yüksek Okulunda Avrupa Birliği Dil Ölçütlerine (CEFR) uyumlu olarak uluslararası tanınırlığı olan yayınevlerince hazırlanmış güncel materyaller kullanılmaktadır. Bu materyallerin seçimi, oluşturulan komisyonun uyguladığı Textbook Evaluation Forma göre yapılmaktadır.

      Yabancı Diller Yüksek Okulunda görevli öğretim elemanlarının yaklaşık olarak % 25’ini Native Speaker öğretim elemanları oluşturmaktadır. Dinleme  & Konuşma, Okuma & Yazma dersleri yabancı uyruklu hocalar tarafından verilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz öğrendikleri İngilizceyi hem ders içinde hem de ders dışında kullanabilme imkânına ve ortamına sahip olmaktadırlar.

     Derslerin görsel işitsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak amacıyla tüm sınıflarda Bilgisayar ve Projeksiyon cihazı mevcuttur.

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

     Yeterlik Sınavına girmeyen ya da başarılı olamayan tüm öğrencilerin katılmak zorunda oldukları bir sınavdır. Bu sınavda geçme ya da kalma söz konusu değildir. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlara göre;

 • A1- Başlangıç
 • A2- Çok az bilenler
 • B1- Orta düzey öncesi

olmak üzere üç seviyeye ayrılarak İngilizce Hazırlık eğitimlerine başlarlar.

SINAVLAR

     Hazırlık okulunda uygulanan tüm sınavlar önceden belirlenmiş öğrenim çıktılarını ölçmeye yönelik olarak yapılmaktadır.

QUIZLER

     Hazırlık Okulu öğrencilerinin haftalık başarılarını ölçmeye yarayan sınavlardır. Bir önceki hafta işlenen konuları içerir. Haftalık sınavların hangi gün yapılacağı öğrencilere önceden duyurulur. Bu sınavlar bir anlamda öğrencilerin derse devamını sağlamaya yönelik sınavlardır.  Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler mazeretlerini doktor raporuyla belgelemeleri durumunda telafi sınavına alınırlar.

PROGRESS TESTLER

     Progress Testler geniş içerikli sınavlardır. Bu sınavlarda dinleme, okuma, yazma becerileri ile dil bilgisi ve sözcük bilgileri test edilir. Tamamlanan modülün sonuna denk gelen Progress Testlerin bir kısmı Seviye Atlama sınavları olarak adlandırılır. Progress Testlerin hangi tarih ve saatte yapılacağı önceden ilan edilir. Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler mazeretlerini doktor raporuyla belgelemeleri durumunda Yabancı Diller Yüksek Okulu yönetiminin belirlediği ve ilan ettiği tarih ve saatte telafi sınavına alınırlar.

FİNAL SINAVI

     Yıl sonunda öğrencilerin genel başarısını test etmek için uygulanan sınavdır.

     Bu sınav öğrencilerin duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, konuşma, sözcük bilgisi ve dil bilgisi bilgilerini ölçen sorulardan oluşan çok geniş kapsamlı bir sınavdır.

     Final sınavı iki aşamada yapılır. İlk aşama yazılı sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının %75 ini oluşturur. Final sınavının yazılı bölümünde

 • duyduğunu anlama
 • okuduğunu anlama
 • dil bilgisi
 • sözcük bilgisi
 • yazma

becerilerini ölçen sorular sorulur.

     İkinci aşama Sözlü sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının % 25 ini oluşturmaktadır.

     Sözlü sınavda her öğrenciye 10 dakikalık sınav süresi verilir. Bu süre içinde önceden hazırlanmış sınav programı uygulanır. Hangi öğrencinin hangi gün ve saatte sözlü sınava gireceği önceden ilan edilir. Öğrenciler bu sıraya göre sınav salonuna alınırlar ve sınavda öğrencilerin

 • konuşmada akıcılık
 • doğru dil bilgisi ve sözcük kullanabilme
 • telaffuz
 • düşünce ve görüşlerini açıklayabilme
 • karşılıklı konuşma

   becerileri ölçülür.

YETERLİLİK SINAVI

     Çağ Üniversitesi Bölüm/Programlarında İngilizce olarak okutulan dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce Dil bilgisine sahip olduklarını düşünen öğrencilerin katılacakları sınavdır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler Hazırlık Eğitimi görmeden doğrudan kayıt yaptırdıkları Bölüm/Programlarda eğitime başlarlar. Bu sınava katılmak isteyen öğrenciler ya kayıt anında ya da internet üzerinden Yeterlik Sınavı Başvuru Formunu doldurarak süresi içinde göndererek sınava girebilirler.

Yeterlilik sınavı ; 

 • dinlediğini anlama
 • dil bilgisi
 • okuduğunu anlama
 • sözcük bilgisi
 • yazma

bölümlerinden oluşmaktadır.   

     Yeterlilik sınavının yazma bölümü hariç diğer bölümler çoktan seçmeli test usulü yapılmaktadır. Yazma bölümünde ise öğrencilerden verilen konulardan istedikleri birini seçip 150 sözcük civarında bir paragraf yazmaları istenmektedir. Yeterlik sınavı akademik yıl başında ve Yarıyıl sonunda olmak üzere yılda iki kez uygulanır. Yeterlik Sınavı ilan edilen gün ve saatte yapılır ve telafisi yoktur.

ÖRNEK YETERLİLİK SINAVI

CEVAP ANAHTARI

BAŞVURU FORMU

Çağ Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Daha önce hazırlık eğitimi görmüş ve başarılı olmuş öğrencilerle YDS, TOEFL, PTE, CAE gibi ulusal ve  uluslararası geçerliliği olan sınavlardan Çağ Üniversitesinin kabul ettiği sınav skorunu getiren öğrenciler zorunlu Hazırlık Eğitiminden muaf sayılırlar.

Hazırlık sınıfı İngilizce derslerine takviye, final sınavlarına hazırlık ya da Pte sınavı özel ders için yaptığımız çalışmalar online olmaktadır.

Haluk hoca 0532 343 65 00