Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00

 1. Birim Bilgileri

İngilizce Hazırlık Eğitiminin Amacı ve Kapsamı

Yabancı dil hazırlık programının amacı, öğrencilere, yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde dersleri ve bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme, bilimsel etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmak ve sosyal yaşamlarında gereksinim duyacakları iletişim becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, öğrenciye Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) düzey tanımlarına uygun dört temel dil becerisini tamamen yabancı dille eğitim veren birimlere kayıt olmuş öğrenciler için en az B2.1 düzeyine, ulaştırmaktır.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi öğrenci merkezli, süreç odaklı, modern yaklaşıma dayalı dersler, çevrimiçi çalışmalar, ödev ve proje çalışmalarından oluşur.

İngilizce hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak ders saatleri öğrencinin dört temel dil becerisini geliştirmek üzere şu şekilde düzenlenmiştir:

Seviye Sınıf İçi Haftalık

Ders Saati

 Program A 24 saat
 Program B 20 saat
 Önlisans 20 saat

İngilizce Hazırlık Programında Devam Zorunluluğu

Yabancı dil hazırlık programında derslere en az %85 oranında devam etmek zorunludur. Devamsızlıktan muaf sayılma mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda mümkündür. Öğrenci mücbir sebeplerden belgelendirme koşulu olan hastalık gibi hallerde devlet hastanesinden alacağı raporu dilekçesi ile birime bildirir. Birim Yönetim Kurulu öğrencinin muafiyeti ile ilgili karar verir.

Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere, dönem içi ve MÜYYES-Bahar sınavlarına giremezler. Kendi seçimleri çerçevesinde yaz okuluna devam edebilir ve/veya takip eden eğitim- öğretim yılındaki bütün MÜYYES sınavlarına girebilirler.

Derslere Devamın Kontrolü

Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda “yok” gösterilir. Bu durumun istisnası yoktur.  Öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi ve öğrenciyi yoklamada var gösterme inisiyatifi yoktur. Öğretim elemanları yönergede belirlenen çerçevede hareket ederler.  Bu konuda öğretim elemanlarıyla tartışmaya girmeyiniz.

Herhangi bir nedenle (hava koşulları, öğretim elemanının rahatsızlığı vs.) ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda öğrenciler bu gün ve saatlere uymak zorundadır.

Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi

Öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa gelmemişse, öğrenciler durumu İdare’ye (Öğrenci İşleri Bürosu veya birim sekreteri) haber vermekle yükümlüdürler. Bu durumda öğrenciler İdare tarafından bilgilendirilir ve yoklama alınır. Yoklama alındığı sırada sınıfta olmayan öğrenciler yok yazılır. O gün yapılmayan derslerin telafisi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulu

Ders Araç/ Gereçlerinin Temini

İngilizce Hazırlık programı oldukça yoğun bir işleyişe sahiptir ve ders saati sayısı düzeylere göre farklılık gösteren yoğun bir yabancı dil öğretimini kapsar. Derslerde kullanılan kitaplar, materyaller, çevrimiçi programlar ve diğer yardımcı kaynaklar, Yüksekokulumuz tarafından önceden belirlenmiştir. Derslerin verimli ve sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için öğrencilerin, Yüksekokulumuz tarafından belirlenen ders kitapları ve diğer yardımcı kaynakları temin etmeleri zorunludur. Okutulacak ders kitapların ilk günler içinde temin edilmesi gerekir. Derse giren öğretim elemanları bu konuda sınıflarındaki öğrencileri bilgilendireceklerdir. Öğrencilerimizin öğretim elemanlarından bilgi almadan hareket etmemeleri önerilir.

Telif Hakları yasası gereğince korsan kitap kullanmak ve orijinal kitapları izinsiz çoğaltmak ve kullanmak cezai yaptırım gerektirir.  Korsan kitaplar, not ortalamasına dâhil olan çevrimiçi çalışma etkinliklerini içermemektedir; bu da öğrencilerimizin yıl içi notlarını olumsuz yönde etkileyecektir.

İngilizce Hazırlık Programının Süresi ve Eğitim-Öğretimde Başarısızlık Hali

Hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır.  Bir yılın sonunda devamsızlıktan kalmamış olan ve yıl içi asgari akademik not ortalamasını (en az 60) tutturan tüm öğrenciler Haziran ayında yapılacak olan Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na (MÜYYES-Bahar) girmeye hak kazanırlar.  MÜYYES-Bahar sınavında başarılı olamayan öğrenciler Yaz Okulu’na devam ederler veya bir sonraki akademik yılın başında MÜYYES–Güz’e girerler.

Başarısız olmuş olan tüm öğrenciler bir sonraki yılda M.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan tüm MÜYYES (Yeterlilik) sınavlarına girebilirler ancak derslere devam edemezler. Ya da yabancı dil yeterliliklerini YADYO yönergesinde eşdeğerliği kabul edilen bir belge ile belgeleyebilirler. Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilirler.

Sene Sonu Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan (MÜYYES-Bahar) Geçme Notu

MÜYYES Bahar Sınavı (Haziran) öğrencilerin beklenen yeterlilik seviyesine ulaşıp ulaşmadığını ölçer. Yalnızca, akademik yıl boyunca ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler bu sınavı alabilir. Yıl içi yapılan değerlendirmeler sonucunda ortalamaları bu düzeyin altında kalan öğrenciler sınavı alamaz. Bu öğrenciler yaz okuluna katılabilir ya da Eylül’de yapılacak olan MÜYYES-Güz sınavına girebilir.  MÜYYES-Bahar sınavından geçebilmek için öğrencilerinin sınavın bütününden 100 üzerinden en az 60 almaları gerekir.

Akademik Yıl Boyunca Eğitim, Not ve Değerlendirme Sistemi

Önemli Not:  MÜYYES-Bahar sınavına kabul edilebilmenizin ön şartı sene içi not ortalamanızın en az 60 olmasıdır.  Akademik yıl boyunca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, sınav ve değerlendirmelerde gerekli başarıyı gösteremeyen öğrenciler MÜYYES-Bahar yeterlik sınavına kesinlikle kabul edilmezler ve otomatik olarak hazırlık eğitiminde başarısız olmuş sayılırlar.

Akademik Kadro

Bölümümüzde, 1’i İngilizce Birim Koordinatörü, 91’i kadrolu, 8’i yabancı uyruklu 9’si ücretli olmak üzere yönetim ve öğretimle ilgili çalışan toplam 108 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

İngilizce Hazırlık Birimi’nde yaklaşık 1800 öğrenci, 78 sınıfta eğitim almaktadır.

Sınıflardaki öğrenci mevcudu 20-25 arasında değişmektedir.

2020-2021 Akademik yılı sınav ve eğitim bilgileri YADYO MOODLE sisteminde gösterilmektedir. Bu bilgileri MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE BİRİMİ 2020-2021 akademik yılı BİLGİLENDİRME sunumu içerisinde bulabilirsiniz.

**


(Aşağıda gösterilen bilgiler ise örgün öğretim dönemleri için geçerlidir)


A-B-C & D Programları (Lisans ve Önlisans)

(2019-2020 Akademik yılı Örgün Öğretim)


1)  Ara Sınavlar (Progress Exams)

Ara sınavlar, öğrencilerin bütün eğitim döneminde sağladıkları gelişimi ölçer. Akademik yıl içerisinde gerçekleştirilen 4 ara sınav,  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve M.Ü. İngilizce Hazırlık Okulu tarafından belirlenen akademik hedefler çerçevesinde dört temel dil becerisini değerlendirmeyi hedefler.  Okuma, yazma, dinleme ve dilbilgisi becerileri aynı gün 3 oturumda yapılan yazılı sınavla; konuşma becerisi ise başka bir oturumda gerçekleştirilen sınavla değerlendirilir.

Reading (Okuduğunu Anlama) bölümü, seviyeye uygun olan farklı konularda ve uzunlukta metin türlerini içerir. Öğrencilerden, yıl boyunca öğrendikleri okuma becerileri ve stratejilerinden uygun olanlarını parçalardaki gerekli bilgiyi aramak ve örtülü anlam dâhil (daha ileri seviyelerde) çeşitli bakış açılarını anlamak için kullanmaları beklenir. Okuduğunu anlama testi ayrıca bir kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümlerini de içerir.

Writing (Yazma) bölümü, öğrencinin verilen bir konu üzerinde yazılı metin üretebilme becerisini ölçer. Öğrencilerden, cümlelerden paragraflara ve son olarak da kompozisyonlara uzanan çeşitli metin türleri üretmeleri beklenir.

Listening (Duyduğunu Anlama) bölümü, öğrencilerin normal hızda veya nispeten hızlı şekilde yapılan İngilizce konuşmaların içeriğini ve gerekli detaylarını anlama becerisini ölçer. Bu bölüm, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak diyaloglar, monologlar ve sosyal konulardaki ders, konferans konuşmaları gibi çeşitli ses kayıtlarını içerir.

Speaking (Konuşma) bölümü, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak günlük hayatta iletişim kurma, bilgi alışverişi gerçekleştirme, fikir birliğine varma, bir sunum veya bir tartışma gerçekleştirme gibi becerileri ölçer. Bu testin amacı öğrencilerin çeşitli soruları anlama ve bu sorulara açık ve net, tutarlı bir şekilde cevap verebilme, bir konuşmayı başlatabilme ya da genişletebilme, fikir beyan edebilme ya da yapıcı biçimde bilgi alışverişinde bulunabilme becerilerini ölçmektir.


2)   Performance Portfolio (Performans Dosyası)  (her dönemde 1 ara sınav yerine geçer)

Akademik yıl süresince verilen 4 ara sınavdan ayrı olarak, iki dönem boyunca çeşitli çalışmalar, projeler, sınıf içinde ya da dışında yapılan ödevler ve kısa sınavlardan (quiz) oluşan ek bir ölçme değerlendirme gerçekleştirilir.  Bu çalışmaların tümüne Performans Dosyası adı verilir.  Her iki dönemde oluşturulan Performans Dosyaları,  akademik yıl boyunca 2 ek ara sınavı meydana getirir. Bu da; Performans Dosyasına dahil olan sınıf içi ve dışı çalışmaların, öğrencileri akademik yılın sonunda yapılacak olan yapılacak olan final bahar dönemi yeterlilik sınavına (MÜYYES-Bahar) götüren süreçte oldukça önemli bir rol oynadığı ve yıllık ortalamanın yaklaşık %33’ünü oluşturduğu anlamına gelmektedir.

Performans Dosyasını oluşturan bileşenler şunlardır:

2.1. Yazma Görevleri

Öğrenciler Performans Dosyasının bir parçası olarak, (seviyelerine bağlı olarak) yazma görevlerini tamamlamak zorundadır. Bu çalışmalar, ders kitaplarına göre ve öğretim elemanları tarafından her seviyeye uygun olarak hazırlanan kitapçık (booklet) yardımıyla öğretim elemanlarının talimatları çerçevesinde tamamlanır. Yazma görevlerinin ortalamaları, Performans Dosyasının ve böylelikle 3. ara sınav notunun % 40’ını oluşturur.

2.2. Kısa Sınavlar 

Öğrenciler dönem boyunca değişik becerilerde ve/veya birleştirilmiş (integrated) becerilerde kısa sınavlar (Quiz) alacaklardır. Kısa sınavlar, Performans Dosyasının ve böylelikle 3. ara sınav notunun %40’ını oluşturur.

2.3. Çevrimiçi Çalışmalar

Tüm öğrencilerin, öğretim elemanları tarafından öngörüldüğü şekilde, çevrimiçi alıştırma kitaplarının ilgili ünitelerini belirlenen zamanda tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, LMS (Learning Management System)’e üye olup bireysel şifrelerini kullanarak çevrimiçi alıştırma kitaplarına giriş yapabilirler.  Şifre tek bir öğrenciye aittir ve akademik yılın başında satın alınan ders kitabıyla birlikte kişiye özel olarak verilir.  Öğrenciler, Moodle sistemi üzerinden serbest çalışma da yapabilirler. Bu sistem ücretsiz olarak hazırlık okulunun tüm öğrencilerinin kullanımına açıktır. Sistemin otomatik olarak değerlendirdiği bu alıştırmalar, derse giren öğretim elemanları tarafından takip edilir.  Online alıştırma kitaplarından elde edilen notların ortalaması Performans Dosyasının ve böylelikle 3. ara sınav notunun % 20’sini oluşturur.

** Dönem içersinde farklılık gösterebilir. **

Listening Part A mp3.png (3 KB)
Listening Part B mp3.png (3 KB)
Listening Part  C mp3.png (3 KB)
Yeterlilik Sınavı Örneği pdf-logo.png (6 KB)

Yeterlilik Sınav Örnekleri

İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)

(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)

İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Yazma ve Konuşma)

İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)
(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)
İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

TAMAMEN İNGİLİZCE (%100)EĞİTİM GÖREN BÖLÜMLER İÇİN SINAV BİLGİLERİ

BAHAR YETERLİLİK SINAVI

Bahar Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin sene sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (okuduğunu anlama), Listening (dinlediğini anlama), Speaking (sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Yıl içi not ortalaması 60’ın altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

KIŞ YETERLİLİK SINAVI

Kış Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin yarıyıl sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer . Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 düzeyinde başlamış öğrenciler girebilir. Yıl içi not ortalaması 60’ın altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez.Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

YAZ OKULU YETERLİLİK SINAVI

Bahar Yeterlilik Sınavında (MÜYYES/MUEPT) başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna devam mecburiyetlerini yerine getirdikleri takdirde Yaz Okulu Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yaz Okulu Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin yaz okulu sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

GÜZ YETERLİLİK SINAVI

Güz Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B2.1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 30 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olmuş öğrenciler de girebilir. Sınavın tamamından 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

SEVİYE TESPİT SINAVI

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan programlarına kabul olanlar ile isteğe bağlı kontenjan dâhilinde yabancı dil hazırlık sınıfında okuma hakkı kazanan öğrenciler seviye tespit sınavına tabi tutulur. Seviye tespit sınavı, öğrencilerin düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilmeleri amacıyla yapılır. Sınava giremeyen ve geçerli sayılabilecek mazeretini sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde Birime ibraz eden öğrenciler için Birim Yönetim Kurulu kararı ile ilk 1 ay içinde seviye tespit sınavı düzenlenir.

 

PROGRESS TESTS ( ARA SINAVLAR )

‘Ara Sınavlar’ öğrencilerin sene içindeki gelişimlerini değerlendirir. Her yarıyılda iki kez ‘Ara Sınav’ yapılır. Bu sınavlar dört dil becerisini ölçer. Her seviye için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Kriterlerine referans alınarak hazırlanır. Okuma, yazma ve dinleme becerileri aynı gün içinde çoktan seçmeli olmayan bir sınavla, konuşma becerisi ise başka bir gün değerlendirilir.

OKUMA bölümü yıl içinde sınıfta işlenen okuma parçalarının konularına paralel olarak farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin parçayı okuması, anlaması ve farklı türlerdeki soruları cevaplaması beklenmektedir.

YAZMA bölümü birbirinden farklı konulardan oluşmaktadır. Öğrencilerden seviyelerine uygun olarak farklı türlerde metinler yazmaları beklenmektedir.

DİNLEME bölümünde karşılıklı konuşma, monolog, sosyal ve akademik konuşma, ve dinleme ve not alma kısımları vardır. Bu bölüm öğrencilerin dinleme esnasında anlama ve soruları cevaplama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. İleri seviyelerde dinleme ve not alma becerisi ölçülür.

KONUŞMA bölümü günlük iletişimden tartışmaya çeşitlilik gösteren bölümlerden oluşur. Bu bölümün amacı öğrencilerin soruları anlama ve etkin bir şekilde cevaplama yeteneğini ölçmektir.

 

PERFORMANCE PORTFOLIO (SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

Akademik yıl içinde verilen 4 ‘Ara Sınav’ın yanı sıra sınıf içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar 2 ‘Ara Sınav’ değerindedir. Yılsonu başarı notunun yaklaşık %35’ini oluşturur. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme (Portfolio) çalışmalarının içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Writing Tasks: Her yarıyıl – sınıf seviyesine bağlı olarak – 7 veya 8 adet olmak üzere tüm akademik yılda toplam 14 veya 16 adet Writing Task (yazılı ifade çalışması) : bu çalışmaların çoğu öğretim elemanının belirlediği şekilde first draft ve final copy olarak iki kopya şeklinde yazılır
 • Ders dışında okunan hikaye kitaplarından (Readers) yapılan kısa sınavlar: her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez hikaye kitapları okuma sınavı yapılır.
 • In-class Writing sınavları (sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavları): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez sınır içi yazılı ifade sınavı yapılır.
 • Take-Home sınavları (evde çalışılan bir metin üzerine yapılan sınavlar): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez bu tarz sınav yapılır.
 • Yıl boyunca öğretim elemanı tarafından verilen tüm ödevlere ait performans değerlendirmesi

Detaylı Açıklama:

 1. Writing Tasks: Öğrenciler dosyalarındaki tüm çalışmaları tamamlamakla yükümlüdür.  Dosya içinde birinci dönem 7 veya 8 adet, ikinci dönem de 7 veya 8 adet yazılı ifade çalışması olmalıdır. Çalışmalar İngilizce Birimi tarafından belirlenen matbu kağıtlara yazılacaktır. Öğrenciler belirlenen çalışmalar için bir “ilk” bir de “son” kopya yazmalıdır. Son kopya sınıf eğitmeni tarafından değerlendirilecek ve öğrencinin o çalışma için notunu oluşturacaktır. Çalışmalar öğretim elemanının belirlediği şekilde evde veya sınıf içinde yazılarak teslim edilmelidir. Geç teslim edilen çalışmalar kabul edilmeyecektir. Öğrenciler yazılı çalışmaları her iki dönemde de ayrı ayrı olmak üzere bir dosya içinde saklamak, gerekli bölümleri eksiksiz doldurmak ve bu dosyaları eğitmenin belirlediği tarihlerde teslim etmekle yükümlüdürler. Her dönem sonunda Writing Portfolio (dil gelişim dosyası) öğrenci işlerine teslim edilmek üzere öğretim elemanı tarafından toplanır. Öğrenci dilerse dosyasının içindekileri fotokopi ile çoğaltmak suretiyle elinde bulundurabilir. Dosyanın içindeki çalışmaları eksiksiz bir şekilde eğitmene teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

2. Readers: Öğrenciler ders saatleri dışında 1. yarıyıl iki, 2.yarıyıl ise bir adet hikaye kitabı okuyarak bunlardan her iki dönemde de birer tane kısa sınav olurlar. Bu sınavların tarihleri önceden belirlenmiştir.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

3. In-class Writing Sınavları:  Her iki yarıyılda birer kez olmak üzere belirlenen tarihlerde sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavlarıdır.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

4. Take-Home Sınavları: Her dönem önceden belirlenmiş olan okuma metinleri (Take-Home Texts) birkaç gün öncesinden öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler bu metinleri evde çalışarak, belirlenen gün ve saatte sınıf içinde yapılacak olan sınavlarda metne göre sorulan soruları cevaplandırırlar.  Sınav sırasında okuma metinleri öğrencilerin önünde açık olarak bulunabilir. Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

5. Ders programında ‘Home Assignments’ başlığı altında belirtilen ödevler öğrenci tarafından evde yapıldıktan sonra eğitmen tarafından verilen cevap anahtarından kontrol edilebilir. Verilen ev ödevlerini zamanında tamamlamak sınavlarda başarılı olmak için gereklidir. Ödevlerin yapılıp yapılmadığı öğretim elemanları tarafından çizelgeler üzerinde takip edilir ve buna göre dönem sonunda öğrenci için bir değerlendirme notu verilir.

 

KISMEN İNGİLİZCE (%30)EĞİTİM GÖREN BÖLÜMLER İÇİN SINAV BİLGİLERİ

 

BAHAR YETERLİLİK SINAVI 

Bahar Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin sene sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Yıl içi not ortalaması 50’nin altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.

KIŞ YETERLİLİK SINAVI

Kış Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin yarıyıl sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 düzeyinde başlamış öğrenciler girebilir. Yıl içi not ortalaması 50’nin altında olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler  başarılı sayılır.

YAZ OKULU YETERLİLİK SINAVI

Bahar Yeterlilik Sınavında (MÜYYES/MUEPT) başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna devam mecburiyetlerini yerine getirdikleri takdirde Yaz Okulu Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yaz Okulu Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin Yaz Okulu sonunda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer. Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler  başarılı sayılır.

GÜZ YETERLİLİK SINAVI

Güz Yeterlilik Sınavı (MÜYYES/MUEPT) öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçer Sınav Reading (Okuduğunu anlama), Listening (Dinlediğini anlama), Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing (yazılı anlatım) bölümlerinden oluşur. İki aşamalı bir sınavdır ve her bölümü eşit ağırlıktadır. Sınavın Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümleri çoktan seçmeli olup Writing (Yazılı anlatım) sınavında öğrencilerden 200-250 kelimelik bir kompozisyon yazmaları ve Speaking (Sözlü anlatım) bölümünde çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşmaları beklenmektedir. Sınavın ilk aşaması olan Reading (Okuduğunu anlama) ve Listening (Dinlediğini anlama) bölümlrinden 50 puan üzerinden 25 puan alan öğrenciler Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesindeki duyuruları takip ederek Speaking (Sözlü anlatım) ve Writing(Yazılı anlatım) sınavlarına nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınava bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olmuş öğrenciler de girebilir.Sınavın tamamından 50 puan alan öğrenciler  başarılı sayılır.

 

PERFORMANCE PORTFOLIO (SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

Akademik yıl içinde verilen 4 ‘Ara Sınav’ın yanı sıra sınıf içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar 2 ‘Ara Sınav’ değerindedir. Yılsonu başarı notunun yaklaşık %35’ini oluşturur. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme (Portfolio) çalışmalarının içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Writing Tasks: Her yarıyıl – sınıf seviyesine bağlı olarak – 7 veya 8 adet olmak üzere tüm akademik yılda toplam 14 veya 16 adet Writing Task (yazılı ifade çalışması) : bu çalışmaların çoğu öğretim elemanının belirlediği şekilde first draft ve final copy olarak iki kopya şeklinde yazılır
 • Ders dışında okunan hikaye kitaplarından (Readers) yapılan kısa sınavlar: her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez hikaye kitapları okuma sınavı yapılır.
 • In-class Writing sınavları (sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavları): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez sınır içi yazılı ifade sınavı yapılır.
 • Take-Home sınavları (evde çalışılan bir metin üzerine yapılan sınavlar): her yarıyılda bir kez olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez bu tarz sınav yapılır.
 • Yıl boyunca öğretim elemanı tarafından verilen tüm ödevlere ait performans değerlendirmesi

   Detaylı Açıklama:

6. Writing Tasks: Öğrenciler dosyalarındaki tüm çalışmaları tamamlamakla yükümlüdür.  Dosya içinde birinci dönem 7 veya 8 adet, ikinci dönem de 7 veya 8 adet yazılı ifade çalışması olmalıdır. Çalışmalar İngilizce Birimi tarafından belirlenen matbu kağıtlara yazılacaktır. Öğrenciler belirlenen çalışmalar için bir “ilk” bir de “son” kopya yazmalıdır. Son kopya sınıf eğitmeni tarafından değerlendirilecek ve öğrencinin o çalışma için notunu oluşturacaktır. Çalışmalar öğretim elemanının belirlediği şekilde evde veya sınıf içinde yazılarak teslim edilmelidir. Geç teslim edilen çalışmalar kabul edilmeyecektir. Öğrenciler yazılı çalışmaları her iki dönemde de ayrı ayrı olmak üzere bir dosya içinde saklamak, gerekli bölümleri eksiksiz doldurmak ve bu dosyaları eğitmenin belirlediği tarihlerde teslim etmekle yükümlüdürler. Her dönem sonunda Writing Portfolio (dil gelişim dosyası) öğrenci işlerine teslim edilmek üzere öğretim elemanı tarafından toplanır. Öğrenci dilerse dosyasının içindekileri fotokopi ile çoğaltmak suretiyle elinde bulundurabilir. Dosyanın içindeki çalışmaları eksiksiz bir şekilde eğitmene teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

7. Readers: Öğrenciler ders saatleri dışında 1. yarıyıl iki, 2.yarıyıl ise bir adet hikaye kitabı okuyarak bunlardan her iki dönemde de birer tane kısa sınav olurlar. Bu sınavların tarihleri önceden belirlenmiştir.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

8. In-class Writing Sınavları:  Her iki yarıyılda birer kez olmak üzere belirlenen tarihlerde sınıf içinde yapılan yazılı ifade sınavlarıdır.  Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

9. Take-Home Sınavları: Her dönem önceden belirlenmiş olan okuma metinleri (Take-Home Texts) birkaç gün öncesinden öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler bu metinleri evde çalışarak, belirlenen gün ve saatte sınıf içinde yapılacak olan sınavlarda metne göre sorulan soruları cevaplandırırlar.  Sınav sırasında okuma metinleri öğrencilerin önünde açık olarak bulunabilir. Sınav günü derste bulunmayan öğrenciler ‘0’ alır.  Telafisi yoktur.

10. Ders programında ‘Home Assignments’ başlığı altında belirtilen ödevler öğrenci tarafından evde yapıldıktan sonra eğitmen tarafından verilen cevap anahtarından kontrol edilebilir. Verilen ev ödevlerini zamanında tamamlamak sınavlarda başarılı olmak için gereklidir. Ödevlerin yapılıp yapılmadığı öğretim elemanları tarafından çizelgeler üzerinde takip edilir ve buna göre dönem sonunda öğrenci için bir değerlendirme notu verilir.

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE BAŞARISIZLIK HALİ

Hazırlık eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda hazırlık eğitimi verilmez. Öğrenci ikinci yıl da yeterlilik sınavlarına girebilir. Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilirler.

%100 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)

(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)

%100 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Yazma ve Konuşma)

%100 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

%30 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Okuma ve Dinleme)

(Dinleme sınavı ses kaydı örneği)

%30 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği (Yazma ve Konuşma)

%30 İngilizce eğitim veren bölümler için yapılan yeterlilik sınavı örneği cevap anahtarı

Marmara Üniversitesi Pte sınavı özel ders

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFINDAN BAŞARILI SAYILMAK İÇİN GEREKLİ SINAVLAR VE ASGARİ PUAN DEĞERLERİ
Birim
Marmara Üniversitesi
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
(MÜYYES)
Uluslararası Sınavlar*
Almanca  60
– TestDaF: 3×4=12
– Goethe Zertifikat B2:60
Fransızca  60
– DELF B2: 50 (Her dil becerisinden en az 10 puan almış olmak.)
İngilizce  60
– TOEFL IBT: 72
– CAE/CPE: C
– PTE ACADEMIC: 55

Marmara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavı derslere ve yıl sonu sınavlarına takviye özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00