Mef Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Mef Üniversitesi  Hazırlık Atlama Sınavı

İngilizce Hazırlık Programının Yapısı

Yapı – Modüler Sistem

MEF İngilizce Hazırlık Programı 38 günlük dört modül ve bir yaz modülünden oluşan bir modüler sistem kullanır. 38 günlük dersin ardından öğrenciler yeni modülün başlamasından önce kısa bir ara verirler.

Beş düzey vardır: 1. Düzey – Fakülte Hazırlık Düzeyi arası. 1. Düzey’den başlayan bir öğrenci yaz okulunun sonunda beş düzeyi tamamlama fırsatını bulur ancak öğrencilerin tüm düzeyleritamamlayıp fakülteye geçebilmeleri için 2. senelerinde Hazırlık Programına devam etmeleri gerekebilir. 2018-2019 akademik yılında %40 oranında öğrenci 1. Düzeyden başlayarak tüm düzeyleri bir yıl içinde tamamladılar.

A1 ya da bazı durumlarda A1 öncesi seviyeden, on ayda orta B2 seviyesine ilerlemek öğrencilerinçoğunluğu için kolay değildir ve bu beklenir bir sonuçtur. Bu nedenle Türkiye’de bir üniversitede İngilizce hazırlık programının 2 yıl sürmesi olasıdır.

İngilizce Hazırlık Programına sene başında 1.Düzeyden başlayan öğrenciler tüm düzeyleri başarıyla tamamlayarak (hiç düzey tekrarı yapmadan) Yaz Okulunda Fakülte Hazırlık düzeyine ulaştıkları takdirde Yaz Okulunu ücretsiz alabilirler. Bunun dışındaki tüm diğer öğrenciler Yaz Okuluna katıldıkları takdirde ödeme yapacaklardır.

Düzeylerin Tanımları

Öğrenciler akademik yıl başında Yerleştirme Sınavı’nın sonuçlarına göre beş düzeyden birine yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamak ve lisans programına başlayabilmek için öğrencinin Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dönem ortasında Fakülte Hazırlık Düzeyini tamamlayan her öğrenci (yani 1. Modül veya 3. Modül’ün sonunda) dönemin ikinci yarısında seçtiği bir dersi alabilir (yani 2. Modül veya 4. Modül ) Fakülte Hazırlık Düzeyini 1.Modül veya 2.Modül’de başarıyla tamamlayanlar ikinci dönemin başında lisans programlarına başlayabilirler.

1. Düzey – İngilizce çok az bilen öğrenciler (CEFR pre-A1 ve A1) akademik yılın başında bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

1. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● Gündelik dilde kullanılan ifadeleri, gereksinimlerini karşılayacak belirli tipteki çok temel sözcük gruplarını anlamaları ve kullanabilmeleri;

● Kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip olduğu nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında sorular sorabilmeleri;

● Karşısındaki insanın yavaş ve net konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit yolla iletişim kurmaları beklenir.

2. Düzey – Temel İngilizce bilgisine sahip olan (CEFR A2) öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

2. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● En yakın ilişkili alanlara dair cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn: çok temel kişi ve aile MEF Üniversitesi YDYO Ağustos 2020 Öğrenci Rehberi bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam) anlamaları;
● Alışılagelen ve rutin konulara dair basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurmaları;

● Kendi geçmişini, yakın çevresini veya yakın gereksinin alanlarındaki konuları basit ifadelerle anlatması beklenir.

3. Düzey – İngilizce düzeyleri alt Orta (CEFR B1) olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için sırasıyla 3. Düzey, 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

3. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● İş, okul, eğlence gibi alanlarda sürekli karşılaşılaşılan alışıldık konular üzerine net standart bilginin ana noktalarını anlaması

● İngilizcenin konuşulduğu yerlerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek durumlarla baş edebilmesi;

● Genel geçer veya kişisel ilgisi olan konular üzerine basit akıcı metinler yazabilmesi;

● Deneyimlerini ve olayları, rüyaları, umutlarını ve tutkularını anlatabilmesi ve düşüncelerine, planlarına ilişkin kısa gerekçeler anlatabilmesi ve açıklamalar yapabilmesi beklenir.

4. Düzey – Yakın Orta üstü (CEFR B2-) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için 4. Düzey ve Fakülte Hazırlık Düzeylerini başarıyla geçmeleri gerekir.

4. Düzey’i başarıyla tamamlayan öğrencilerin

• Karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlaması ve yazarların kendilerine özgü bakış açılarını saptayabilmeleri;

• Sosyal ortamlarda rahatlıkla ve kendilerini ifade edebilecek tarzda iletişim kurabilmeleri;

• Düşüncelerini, bakış açılarını, fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade etme konusunda gelişen bir yeterlik göstermeleri beklenir.

Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) Düzeyi – Orta üstü (CEFR B2) düzeydeki öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı’na bu düzeyden başlayan öğrencilerin programı tamamlayarak fakülteye geçebilmeleri için Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla geçmeleri gerekir.

Fakülte Hazırlık Düzeyini başarıyla tamamlayan öğrencilerin

● Canlı ya da kayıt edilmiş bir konferans ya da sunumu dinleyip anlamaları;

● Basit bir akademik tartışma yaratabilir ve iletişimi yönetmek için stratejiler kullanabilir;

● Taslak ya da notlar aracılığıyla akademik bir sunum yapabilir;

● Genel okuyucu kitlesi için yazılan akademik makaleleri anlayabilir;

● Akademik dilde çeşitli paragraf ve notlar yazabilir;

İngilizce Yeterlilik Sınavı İçeriği

Yeterlilik Sınavı

Bir akademik yıl boyunca üç defa yeterlilik sınavı yapılır; dönemin en başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda. Yeterlilik testi, Üniversite tarafından yapılacak olup, sınavın yapılacağı tarih ve saatler Üniversitesinin web sitesinde yayınlanacaktır. Sınav sonuçları, 72 saat içerisinde hazır olacak ve öğrencilere bildirilecektir.
Yeterlilik sınavının bir örneği için tıklayınız.

Yerleştirme Sınavı (Birinci Aşama)

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak olan Yerleştirme Sınavı, 100 çoktan seçmeli soru içeren kağıt üzerinde yapılan bir sınavdır. Öğrencilerin; gramer, kelime dağarcığı ve genel İngilizce kullanımı konularını kapsayan soruları 100 dakika içerisinde cevaplandırması gerekmektedir. Yerleştirme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin ikinci aşamaya geçip geçemedikleri, geçemedilerse Level 1 (CEFR’a göre A1’e kadar) veya Level 2’den (CEFR’a göre A2’ye kadar) hangisine yerleştikleri belli olacaktır. Bu sınava girmeyen öğrenciler otomatik olarak Level 1’e yerleştirilecektir. Yeterli puanı alan öğrenciler Yeterlilik Sınavı’na (Proficiency Test) girmeye hak kazanacaktır.  Sınavın puan aralıkları aşağıdaki gibidir.

Placement Test (Yerleştirme Sınavı) Puanı
(0 – 100)
CEFR Düzeyi Hazırlık Programı Düzeyi
0 – 60 A1 Level 1
61 – 80 A2 Level 2
81+ B1 Yeterlilik Sınavı
B1+ Yeterlilik Sınavı

Yerleştirme Sınavı’na ait 5 soru örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

1.   My father doesn’t like _____ basketball.

A)  play      B)  to  playing      C)  playing

2.   Sally left school _____ 1992.

A)  in      B)  on      C)  at

3.   ‘________ you been to New York before?’  ‘No, this is the first time.’

A)  Had      B)  Has      C)  Have

4.   Let’s go to a restaurant. We don’t have ________ to cook for dinner.

A)  nothing      B)  anything      C)  something

5.   She ________ me if I could teach her Italian.

A)  said      B)  told      C)  asked

Yeterlilik Sınavı (İkinci Aşama)

VEPT- Yeterlilik Sınavı (Tüm Öğrenciler)

2021-2022 Akademik yılında üniversitemize yerleşen tüm öğrenciler 11&12 Eylül 2021 tarihinde VEPT Online- İngilizce Yeterlilik Sınavına  gireceklerdir. Web sitemizde Duyurular başlığı altında öğrencilerimize hangi tarihte sınava girecekleri açıklanacaktır. Öğrencilerimizin web sitesinde belirtilen tarihteki sınava girmeleri gerekmektedir. Bu sınav öğrencinin Hazırlık Programı’na 1. Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey, Fakülte Hazırlık Düzeyi ya da doğrudan lisans programlarına devam edip etmeyeceklerini belirleyecektir.

VEPT, bilgisayar kullanılarak yapılan dokuz bölümlük, 50 dakikalık bir testtir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı ölçer ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre düzenlenir. 20-80 arası puanlanır.

Aşağıda puan aralıklarını. CEFR eşdeğerlerini ve MEF Hazırlık Programı denkliğini görebilirsiniz.

   VEPT (20 – 80)    CEFR (A1 – C1) İngilizce Hazırlık Programı         Düzey/Lisans
       20*– 31           A1              1. Düzey
       32 – 41           A2              2. Düzey
       42 – 47           B1              3. Düzey
       48 – 51           B2-              4. Düzey
       52– 55           B2+       Fakülte Hazırlık Düzeyi
       56+           C1              Fakülte
*20 Vept sınavında en düşük puandır.

Öğrenciler aşağıdaki videolarda teknik ipuçları ve sınavdaki soru tiplerini görüntüleyebilirler.

Versant Test-Taking Tips: https://www.youtube.com/watch?v=yYnQTC6vpMw

Versant English Placement Test – Item Types : https://www.youtube.com/watch?v=4HV5_a4K6ts

MEF İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilen öğrencilerin, Fakülte çalışmalarına başlamak için Fakülte Hazırlık Düzeyini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı Yerleştirme Sınavında 81 ve üzeri alan öğrenciler ikinci aşama olan “Pearson Versant English Placement Test (VEPT)” sınavına girerler. Bu test öğrencilerin Hazırlık Programı 3. Level yada 4.Level’a yerleştirilmeleri ya da yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları durumunda ilgili fakülte programına yerleştirilmelerini gerektiğini belirler.

VEPT testi 90 dakikadan ve 9 bölümden oluşan online bir sınavdır.  Bu sınav Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR) göre A1-C1 düzeyi öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçmektedir. Puan aralığı 20-70 arasındadır.

Testin demo versiyonu için aşağıdaki linke tıklayarak her bölümde hangi tür soruların karşınıza çıkacağını görebilirsiniz: http://www.versanttest.com/salesdemo.jsp?video=versant_english_placement

Pearson’a başvurarak ödeme yapan öğrenciler online testin tamamını alabilirler. Daha fazla bilgi için:

https://www.versanttest.com/ecom/versant/versantEnglishPlacement.jsp

Not: MEF Üniversitesi bu sınavdan aldığınız puanı kabul etmeyecektir. MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde verilen sınavın puanları kabul edilecektir.

MEF Üniversitesi Hazırlık Programı’nın Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı’na (CEFR) göre eşdeğerlilik puan tablosu aşağıdaki gibidir.

VEPT (20-70) CEFR Düzeyi Hazırlık Programı Düzeyi / Fakülte
20-23 <A1 Level 1
24-32 A1 Level 1
33-45 A2 Level 2
46-50 B1 Level 3
51-55 B1+ Level 4
56-70 B2-C1 Fakülte

Değerlendirme

Derslerin kısmen çevrimiçi, kısmen yüz yüze yapılması durumunda, tüm değerlendirmeler (Konuşma ve Sunumlar hariç) kampüste yüz yüze yapılacaktır. 2021-2022 akademik yılında dersler %100 çevrimiçi olursa, tüm değerlendirmeler çevrimiçi olarak yapılacaktır. Eğitmeniniz bunun nasıl olacağı hakkında sizinle bilgi paylaşacaktır. Bu talimatları çok dikkatli bir şekilde izlemeniz önemlidir)

1.Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey ve 4. Düzey Değerlendirmesi

Öğrenciler kurslar süresince daimi olarak değerlendirilirler. Ders geçme notlarına katılan dört ana alan vardır:
 • Dil ve becerileri değerlendirmeleri
 • Çevrimiçi ödevler
 • Derse katılım notu
  Kısa sınavlar ve değerlendirmeler
1. Düzey – 4. Düzey arası
 Toplam %  Modül   toplamı %
 • 1 sözcük bilgisi sınavı
    % 4
 • Blackboard 2 üniteli kelime testi
    % 3    % 75
 • 1 dilbilgisi sınavı
    % 4
 • 2 okuma değerlendirmesi
   % 14
 • 3 Kitapçık yazma değerlendirmesi
 • 2 yazma değerlendirmesi
    % 4
% 14
 • 2 dinleme değerlendirmesi
   % 14
 • video projesi
 • 2 konuşma değerlendirmesi
    % 4
%14
 Çevrimiçi çalışmalar (Günlük ya da haftalık   olarak yapılmak üzere programlanmış   Blackboard, Pearson’s MyEnglishLab ve   Globed’s Achieve3000 uygulamaları)    % 15    % 15
 Derse katılım (her iki haftada bir değerlendirilir)    % 10    % 10

Öğrencilerin bir üst düzeye başarıyla ‘Kesin geçiş’ alması için genel not ortalamasının %68 veya üstü olması gerekmektedir. %64 ve %68 arası genel not ortlamasına ulaşan öğrenciler bir üst düzeye ‘koşullu geçiş’ alacaklardır. Bu öğrencilerin bir sonraki düzeyde başarılı olup bir üst düzeyden devam edebilmeleri için %66 ve üstü genel not ortalamasına ulaşmaları gerekmektedir. Eğer %66’dan düşük not alırlarsa koşullu olarak geçmiş oldukları düzeyi tekrar etmeleri zorunludur.

Sınıf içi Kısa Sınav ve Değerlendirmeler, 1. Düzey – 4. Düzey arası

 • Kısa sınav ve değerlendirmeler öğrencinin toplam puanının % 75’ini oluşturur. Öğretim Görevlileri modül süresince öğrenciyi düzenli olarak değerlendirmeye alarak ilerlemesini izlerler ve gerektiğinde ek destek sunabilirler. Öğrenciler de kendi gelişmelerini izleyebilirler.
 • Bütün sınavların sonuçları ve değerlendirmeler öğrencilerin bütün notlarını tek bir yerde görebilmeleri için Blackboard not defterine girilir.
 • Bir sınav ya da değerlendirmeye katılmayan öğrenci geçerli bir tıbbi rapor sunmadığı takdirde 0 (sıfır) puan alır ve not defterinde bu puan ayrı tutulur. Bu durumda telafi sınavı ve değerlendirme yapılmaz.
 • Öğrencilere geribildirim amacıyla ontrol edilmiş sınav kağıtlarını ve değerlendirmeleri görme olanağı sağlanır. Bu, öğretim görevlileri ile birlikte küçük gruplar halinde yapılır.
Dilbilgisi ve Sözcük Bilgisi Sınavları
Öğrencilere modül sonunda bir dilbilgisi ve bir sözcük bilgisi sınavı verilir. Sınavlar önceki derslerde yapılan konuları kapsar ve öğrencilere öğrendiklerini sürekli olarak gözden geçirmeye teşvik etmeyi amaçlar. Dilbilgisi ve Sözcük Bilgisi sınavları aynı günde sunulmaktadır. Blackboard’da, öğrencilerin modül boyunca derslerinde işlenen yeni kelimeleri gözden geçirmelerine ve hatırlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan iki üniteli kelime testleri de vardır.

Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma Değerlendirmeleri
Modül boyunca her beceri için iki değerlendirme yapılır. Konuşma değerlendirmesi bir öğretim görevlisi ile birlikte iki ya da üç kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir. Ayrıca, modülün sonuna doğru teslim edilmesi gereken bir konuşma video projesi de vardır.

Yazma, kitapçık yazma değerlendirmesi ve iki sınıf içi yazma değerlendirmesi ile ölçülür. Yazma ve Konuşma değerlendirmelerinin ikisi de standartlaştırılmış yönergelere göre puanlanır.

Tüm beceri değerlendirmeleri ders saatinde yapılır.

Çevrimiçi Değerlendirme, 1. Düzey – 4. Düzey arası
Çevrimiçi uygulamalar öğrencileri Teknik Donanımlı Öğrenim (Flipped Learning) ortamına hazırlar ve öğrencinin toplam puanının %15’ini oluşturur. Öğrenciler derslerin çoğundan önce Blackboard’da bir video izlerler ve bu videoya ilişkin pratik uygulamalar yaparlar.

Her hafta öğrencilere MyEnglishLab’da (MEL) ders sonrası çevrimiçi uygulamalar verilir. Bu uygulamalar sınırsız kere yapılabilir. Öğretim görevlisi öğrencilerin ortalama puanlarını Blackboard not defterine kaydeder.

Ders kitabının iki ya da üç ünitesi tamamlandığında, öğrenciler Blackboard’da ünite sonu dilbilgisi testini yaparlar.

Öğrencilerden Globed’in Achieve3000 çevrimiçi okuma platformunda iki buçuk haftalık bir süre boyunca on iki makaleyi okumaları ve soruları yanıtlamaları beklenmektedir. Bu okuma makaleleri, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirirken, onların fakülte derslerinde görecekleri kelimelerle de karşılaşmalarını amaçlar.

Blackboard’da tamamlanan görevler ve testler için puanlar öğrencinin Blackboard not defterinde otomatik olarak görüntülenir. Ders kitabının her iki ünitesinin çevrimiçi çalışmaları tamamlandıktan sonra MEL notları öğretim görevlisi tarafından girilir. Achieve3000 notları da eğitmenler tarafından haftalık olarak girilir. Bu, öğrencilerin bir modülde çevrimiçi performanslarını sürekli olarak izleyebilecekleri anlamına gelir. Çevrimiçi notların% 15’i aşağıdaki gibi ayrılmıştır:

 • Sınıf öncesi videolar + görevler (Blackboard) = %4
 • Sınıf sonrası uygulama (MEL) = %4
 • Ünite sonu testleri (Blackboard) = %3
 • Achieve3000 okuma uygulamaları = %4
Bütün çevrimiçi uygulamaların ve testlerin son tarihleri vardır. Öğrenciler uygulamaları bu tarihlerden önce tamamlamalıdırlar. Tarihler öğretim görevlilerinin öğrencilere her modülün başında verdikleri ayrıntılı günlük programda net olarak belirtilir. Bu belgeye Blackboard’dan da ulaşılabilir. Eğer dersler (kar yağışı vb) herhangi bir nedenle iptal edilse bile bu tarihler değişmez. Bu tarihleri takip etmek her öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

Video projeleri,  1 – 4. Düzeyler
Video projeleri, öğrencilerin öğrendikleri dili sözlü bir video projesi şeklinde pekiştirmeleri için yararlı bir yol sağlar. Konular her modülün başlarında öğrencilerin seçebileceği şekilde sunulur ve bir modülün bitiminden birkaç gün önce teslim edilmesi gerekir, bu nedenle öğrenciler hazırlanmak, pratik yapmak ve videoyu kaydetmek için bolca zamana sahiptir. Sağlanan konular, öğrencilerin geliştirdikleri dili kişisel olarak kullanmalarına olanak tanır. Video projesi, ders notu toplamının %4’ü değerindedir.

Fakülte Hazırlık Düzeyi Değerlendirme
(*Derslerin kısmen online, kısmen yüz yüze yapılması durumunda tüm değerlendirmeler (Konuşma ve Sunum hariç) kampüste yüz yüze yapılacaktır. 2021-2022 akademik yılında dersler %100 çevrimiçi olursa, tüm değerlendirmeler çevrimiçi olarak yapılacaktır. Eğitmeniniz bunun nasıl olacağı ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır. Bu talimatları çok dikkatli bir şekilde uygulamanız önemlidir)

Fakülte Hazırlık Düzeyi, öğrencilerin fakülte derslerine başlamadan önce akademik dil becerisi ve yetkinliklerine ile tanışmalarına yönelik olarak programlanmıştır. Bu nedenle de değerlendirme sistemi 1. ve 4. Düzey arası yapılan değerlendirmeden farklıdır.

Toplam % Modul toplamı %
Proje Ödevi

 • Proje aşamaları
 • Poster
 • Poster sunumu
5%
5%
5%
   15%         75%
3 Dinleme ve Not Alma Değerlendirmesi
Dinleme&Not Alma 1: 5%
Dinleme&Not Alma 2: 8%
Dinleme&Not Alma 3: 10%
    23%
2 Okuma and Yazma değerlendirmesi
Okuma&Yazma 1: 5%
Okuma&Yazma 2: 8%
Okuma&Yazma 3: 10%
    23%
4 Kelime Bilgisi Testi-Blackboard     4%
1 Konuşma Değerlendirmesi     10%
Çevrimiçi Ödev (günlük ya da haftalık olarak tamamlanması gereken Blackboard ya da Globed’s Achieve3000 çalışmaları)     15%     15%
Derse Katılım (her iki haftada bir)     10%     10%
Fakülte Hazırlık Düzeydeki öğrencilerin dersi geçmeleri ve YDYO’daki çalışmalarını tamamlayabilmeleri için toplam ders notunun %65 ve üzeri olması gerekir.

Proje Ödevi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Proje ödevi Birleşmiş Millletler Sürdürülebilir Ortaklık Hedeflerine dayanır. Öğrenciler proje grupları halinde çalışmak üzere bir hedef belirleyerek, proje adımları serisi üzerinde çalışarak poster ve sunum hazırlayacaklardır.

 • Üç proje adımı puanlaması (toplam %5). Öğrenciler 0 (yapılmadı), 1 (beklenen kriterin birazını karşılıyor), 2 (beklenen kriterin çoğunu karşılıyor), ya da 3 (beklenen kriterin neredeyse hepsini karşılıyor), ya da 4 (beklenen kriterin tamamını karşılıyor) olarak puanlandırılır.
 • Poster (%5). Yönergelere göre puanlandırılır.
 • Sunum (%5). Yönergelere göre puanlandırılır.
Dinleme ve Not Alma Değerlendirmesi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Üç dinleme ve not alma değerlendirmesi. Bu alanda sizlere yardımcı olabilmesi açısından Fakülte Hazırlık Düzeyinin başlarında sizlere Dinleme&Not Alma değerlendirmesinin bir deneme sürümüne erişim sağlanacaktır. Bunun bir değerlendirmesi olmayacaktır. Her bir değerlendirmenin ağırlık yüzdesi artar (%5’ten %8’e, %10’a), böylece öğrenciler ilerledikçe artan uygulamadan ve dile maruz kalmalarından faydalanırlar.
 • Değerlendirme süresinin ilk 20 dakikası boyunca BlackBoard sisteminde bir ders videsouna erişim açılır
 • Öğrenciler izler, dinler ve not alırlar
 • Video bittikten sonra sorular paylaşılır. Öğrenciler aldıkları notlardan yararlanarak soruları 20 dakika içinde yanıtlarlar
 • Öğrenciler aldıkları notlar üzerinden değil verdikleri cevaplar üzerinden değerlendirilir
Okuma ve Yazma Değerlendirmesi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Üç Okuma ve Yazma değerlendirmesi. Bu alanda sizlere yardımcı olabilmesi açısından Fakülte Hazırlık Düzeyinin başlarında sizlere Okuma&Yazma değerlendirmesinin bir deneme sürümüne erişim sağlanacaktır. Bunun bir değerlendirmesi olmayacaktır. Her bir değerlendirmenin ağırlık yüzdesi artar (%5’ten %8’e, %10’a), böylece öğrenciler ilerledikçe artan uygulamadan ve dile maruz kalmalarından faydalanırlar.
 • Bir okuma metni, değerlendirme gününden üç gün önce Black Board sisteminde erişime açılır ve değerlendirmenin olacağı dersin hemen öncesinde kapatılır.
 • Değerlendirme gününde öğrenciler okudukları metinle ilgili 2 kısa soruya cevap verirler (toplam 4 puan), ve ayrıca daha uzun bir yazı yazmaları istenir- (16 puan)
Konuşma değerlendirmesi, Fakülte Hazırlık Düzeyi
Bir konuşma değerlendirmesi (%10). Konuşma değerlendirmesi bir öğretim görevlisi ile birlikte iki ya da üç kişilik öğrenci grupları halinde yapılır ve kaydedilir.

Blackboard kelime bilgisi testleri
Ders kitaplarından bir ünite tamamlandığında, Blackboard’da bir kelime testi kullanılabilir hale gelecektir. Bu test, öğrencilerin ünitede kapsanan kelimeleri gözden geçirmelerini ve geri dönüştürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Test erişilebilir olduğunda, iki gün boyunca kullanılabilir durumda kalacak ve ardından kaybolacak ve öğrenciler buna erişemeyecektir. Bir test başlatıldığında, öğrencilerin testi tamamlamaları ve göndermeleri için 15 dakikası vardır. Puan, Blackboard not merkezinde otomatik olarak görünecektir. Düzey süresince bu testlerden dört adet vardır ve toplamda ders not toplamının %4’ü değerindedir.

Çevrimiçi çalışmalar, Fakülte Hazırlık Düzeyi

 • BlackBoard ders öncesi video testleri (%5). Puanlar otomatik olarak BlackBoard not defterine kaydedilir.
 • BlackBoard UNSDP video testleri (%3). Puanlar otomatik olarak BlackBoard not defterine kaydedilir.
 • Achieve3000 (%7) Öğrencilerin iki buçuk haftalık bir süre içinde 20 makale tamamlayarak %75 ve üzeri puan almaları beklenir. Öğrenciler istedikleri metinleri seçebilirler. Puanlar Achieve3000 platformundan BlackBoard sistemine puanlama günlerinde otomatik olarak aktarılır.
Seçmeli Dersler,  Fakülte Hazırlık Düzeyini 1. Modül ve 3. Modülde başarıyla geçen öğrenciler için, 2. Modül ve 4. Modül’de sunulur.

Derse Katılım, Tüm Düzeylerde
Derslerin odağı dilin iletişimsel pratiğidir, dolayısıyla öğrencilerin sınıfta etkin katılımı son derece önemlidir. Sınıfta her zaman İngilizce kullanılmalıdır. Öğretim görevlisi, standartlaştırılmış yönergeler kullanarak öğrencilere her iki haftada bir derse katılım notu verirler. Derse katılım öğrencinin toplam notu içinde %10 ağırlıktadır.

Mef Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Kabul Edilen Dış Sınavlar
Aşağıda kabul edilen dış sınavlardan herhangi birine ait sonuç sunabilen öğrenciler İngilizce
Hazırlık Programı’nın Yerleştirme (1. Aşama) ve VEPT- Yeterlilik (2. Aşama) sınavlarından muaf
tutulurlar ve lisans programlarına hemen başlayabilirler.
SINAV İstenen en düşük puan Geçerlilik
TOEFL IBT 80 (her bölüm için en az 20) iki yıl geçerlidir
CPE C üç yıl geçerlidir
CAE B üç yıl geçerlidir
KPDS/UDS/YDS 67 üç yıl geçerlidir
PTE-Academic 59 (….bütün alanlar için ) üç yıl geçerlidir

Mef Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00