Beykent Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Beykent Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Düzey Belirleme Sınavı

Düzey Belirleme Sınavı, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. 

Hazırlık Sınıfında öğrencilerin düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilebilmesi için öncelikle Düzey Belirleme Sınavı (DBS) yapılır. Dolayısıyla, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenci, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde DBS’ye alınır. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan en alt düzeye yerleştirilir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemez.

CEFR ve GSE öğrenim çıktılarına uygun olarak seçilen Düzey Belirleme Sınavı, uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Süreç ve uygulama, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yabancı dil öğretimi alanında otorite olarak kabul edilmiş olan üçüncü şahıs ve kurumlara denetlettirilir. Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için, öğrencilerin, öncelikle DBS’den asgari B1+ düzeyine eşdeğer bir puan almaları ve akabinde düzenlenen ve kayıtlı oldukları programın gerektirdiği asgari düzeye göre hazırlanan BULET’ten yeterli puanı almaları gerekmektedir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler, DBS sonucuna göre belirlenen sınıflara yerleştirilirler.

İngilizce Hazırlık Programı

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı temel düzeyden ileri düzeye kadar beş modülden oluşmaktadır. Öğrenciler her modülde 7 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. Yedi haftalık süre zarfında başarılı olan öğrenciler öğrenimlerine bir üst modülden devam ederler. Program, modüler eğitimlerini başarı ile bitirmeleri halinde her seviyeye yerleşmiş olan öğrencilerin akademik yıl sonunda programı tamamlayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür.

İngilizce Hazırlık programında derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir modül için 24 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı modülü tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir üst modüle geçebilmek için, öğrencilerin devam ettikleri modül boyunca alacakları kısa sınavlar, modül sonu final sınavı ve portfolyo dosyalarından elde ettikleri notların ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler bir sonraki modülde de aynı seviyeyi tekrar ederler.

Dil Yeterlilik Sınavının yanı sıra uluslararası sınav belgeleri ile başvuru yapılarak da İngilizce Hazırlık Sınıfında muafiyet şartı sağlanabilmektedir. İlgili yönerge gereği, İngilizce dilinde ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından, üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne devam edecek öğrencinin B2 seviyesi karşılığı alınmış puan ile; eğitim-öğretimi en az yüzde 30 yabancı dilde yapılacak bölümde devam edecek öğrencinin ise B1 seviyesi karşılığı alınmış puan ile başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ettikleri takdirde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyon tarafından yapılan AYS sonucuna göre Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan kayıt oldukları bölüme devam ederler.

Sınav Türleri

Düzey Belirleme Sınavı

Düzey Belirleme Sınavı, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

Hazırlık Sınıfında öğrencilerin düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilebilmesi için öncelikle Düzey Belirleme Sınavı (DBS) yapılır. Dolayısıyla, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenci, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde DBS’ye alınır. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan en alt düzeye yerleştirilir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra girmeyi de talep edemez.

CEFR ve GSE öğrenim çıktılarına uygun olarak seçilen Düzey Belirleme Sınavı, uluslararası üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Süreç ve uygulama, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yabancı dil öğretimi alanında otorite olarak kabul edilmiş olan üçüncü şahıs ve kurumlara denetlettirilir. Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için, öğrencilerin, öncelikle DBS’den asgari B1+ düzeyine eşdeğer bir puan almaları ve akabinde düzenlenen ve kayıtlı oldukları programın gerektirdiği asgari düzeye göre hazırlanan BULET’ten yeterli puanı almaları gerekmektedir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler, DBS sonucuna göre belirlenen sınıflara yerleştirilirler.

 

Kısa Sınavlar (Quiz)

Kısa sınavlar, İngilizce Hazırlık Sınıfında her modülde en az 4 (dört), her yarıyılda ise en az 8 (sekiz) kere olmak üzere Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Rusça Hazırlık Sınıfında ise her bir yarıyılda en az 4 (dört) kere olmak üzere Rusça Hazırlık Program Başkanlığınca tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır.

 

Ara Sınav

Ara Sınav, sadece Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyılda bir kere olmak üzere uygulanır.

 

Modül/Dönem Sonu Sınavı

Modül Sonu Sınavı, İngilizce Hazırlık Sınıfında modül dersleri tamamlandıktan sonra ve her modül için bir kere olmak üzere, Dönem Sonu Sınavı ise Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyıl içerisindeki dersler tamamlandıktan sonra her yarıyıl için bir kere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır. Modül/Dönem Sonu Sınavları, dilbilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, ilgili Modül/Dönem Sonu Sınavına giremez.

 

Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı (BULET)

Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı olan BULET, öğrencinin, yabancı dil yeterliği açısından akademik düzeyde alacağı dersleri takip edebilecek düzeyde olup olmadığını değerlendirmek üzere hazırlanır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik veya Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerine kayıtlı olan öğrenciler için B2 düzeyinde, Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren diğer programlarından birine kayıtlı olan öğrenciler için ise B1+ düzeyinde hazırlanmış bir sınavdır. Akademik yılın başında bir kez, güz ve bahar yarıyıllarının sonunda birer kez ve yaz modülü sonunda da bir kez olmak üzere akademik yıl boyunca dört kere düzenlenir.

Sene başında gerçekleştirilen Düzey Belirleme Sınavından asgari B1+ düzeyine karşılık gelen puanı alan öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederek kayıtlı olduğu programın gerektirdiği asgari düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler BULET’e girmeye hak kazanırlar. Sınav, yazma (writing) ve konuşma (speaking) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden aldığı puanın ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüme geçmeye hak kazanırlar, 60’ın altında olan öğrenciler ise bir sonraki BULET’e hazırlanmak üzere “Proficiency” sınıflarına yerleştirilirler.

 

BAŞARI VE DEĞERLENDİRME

İngilizce Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modülü başarıyla tamamlayan öğrenci bir üst düzeye geçer. Modül başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

Kısa Sınav (Quiz) /

Sınav No*

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1 %10
Kısa Sınav 2 %10
Kısa Sınav 3 %10
Kısa Sınav 4 %10
Modül Sonu Sınavı %60

Modül başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ise dönem (yarıyıl) esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

Kısa Sınav (Quiz) /

Sınav No*

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1 %5
Kısa Sınav 2 %5
Kısa Sınav 3 %5
Kısa Sınav 4 %5
Ara Sınav %20
Kısa Sınav 5 %5
Kısa Sınav 6 %5
Kısa Sınav 7 %5
Kısa Sınav 8 %5
Dönem Sonu Sınavı %40

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

Sınav içeriklerine dair detaylı bilgi için Ek B’ye bakınız.

Rusça Hazırlık Sınıfında da dönem (yarıyıl) esasına göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

Kısa Sınav (Quiz) /

Sınav No

Yüzdelik Değeri
Kısa Sınav 1 %10
Kısa Sınav 2 %10
Ara Sınav %20
Kısa Sınav 3 %10
Kısa Sınav 4 %10
Dönem Sonu Sınavı %40

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış). 

 

MODÜL İLERLEME TABLOLARI

İngilizce Hazırlık Sınıfında modüler sistemde nasıl ilerleyeceğinizi gösteren tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Tablolar akademik yıla başladığınız dil düzeyine ve kayıtlı olduğunuz programın gerektirdiği asgari dil düzeyine göre ayrı ayrı hazırlanmıştır. Kendinize uygun olan tabloyu seçerek sene içerisindeki olası ilerlemenizi öğrenebilirsiniz.

Modül İlerleme Tablosu Link
Step 1 olarak başlayıp B2 düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.
Step 1 olarak başlayıp B1+ düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.
Step 2 olarak başlayıp B2 düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.
Step 2 olarak başlayıp B1+ düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.
Step 3 olarak başlayıp B2 düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.
Step 3 olarak başlayıp B1+ düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.
Step 4 olarak başlayıp B2 düzeyini bitirmesi gerekenler tıklayınız.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran ve Üniversitenin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programı dışında, eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan lisans/ön lisans programına devam edecek öğrenci, akademik yıl başlangıcında, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan DBS’de, B1+ düzeyinin yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve sonrasında uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavından (BULET) başarılı olması durumunda, zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans/ön lisans programına devam eder. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programına devam edecek öğrenci ise, akademik yıl başlangıcında, akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan DBS’de, B2 düzeyinin yeterliliğine karşılık gelen puanı alması ve sonrasında uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavından (BULET) başarılı olması durumunda, zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu lisans/ön lisans programına devam eder.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak için ulusal ve/veya uluslararası sınav belgeleri ile de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabilir. İngilizce dilinde ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından; Üniversitenin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programı dışında, eğitim-öğretimi tamamen ve/veya en az yüzde 30 yabancı bir dilde yapılan lisans/ön lisans programına devam edecek öğrencinin asgari YDS 60 puan karşılığı bir belgeyle başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olanların, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan ÖSYM tarafından veya özel yetenek sınavı sonucu yerleştirilerek öğrencilik hakkı elde ettiği lisans/ön lisans programına devam ederler. Eğitim-öğretimine, Üniversitenin, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programları ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik ön lisans programında devam edecek öğrencinin hakkında muafiyet kararı alınabilmesi için ise İngilizce dilinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya uluslararası dil sınavlarından asgari YDS 75 puan karşılığı bir belgeyle başvurması ve/veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olanların, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Ulusal ve/veya uluslararası sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İngilizce dışındaki yabancı dillerin Hazırlık Sınıfından muaf olmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilen ulusal ve/veya uluslararası sınav belgelerinin geçerliliği ve muafiyet uygunluğu Yönetim Kurulunun kararı ile kesinlik kazanır.

Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan, başka bir yükseköğretim kurumu Hazırlık Sınıfından almış olduğu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine istinaden Hazırlık Sınıfı muafiyeti, düzey yeterliliğini sağlaması ve Yönetim Kurulunun denklik kararı vermesi koşuluyla kabul edilir. Bu belgenin de değerlendirmeye alınabilmesi için belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması veya başvuruda bulunan öğrencinin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yeterliğini takiben son bir yıl içinde başka bir üniversitede fakülte veya yüksekokul düzeyinde, YÖK zorunlu dil dersleri dışında, ilgili yabancı dilde asgari üç ders almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir.

Beykent Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı için

İngilizce özel ders 0532 343 65 00