Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Eğitim ve Öğrenim Felsefesi

Kadir Has Üniversitesi YDYO’nun müfredatı, dil becerisini geliştirmenin daha doğal bir yolu için fırsatlar yaratmayı amaçlayan ve öğrencilerin içeriğe odaklanarak, yoğun bir şekilde öğrenmesini hedefleyen İçerik Tabanlı Öğretim yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Öğrencilerimiz dil öğrenirken tanıdık ve kişisel konulardan, yarı otantik ve otantik metinlere kadar geniş bir yelpazeden seçilmiş konularda bilgi sahibi olurlar. Bu yaklaşımda öğrenciler, üniversitede öğrenecekleri konuların içeriği hakkında bilgi sahibi olurlarken, farklı dil/retorik kalıplarını dil becerilerini geliştirecek şekilde araçlar olarak kullanmayı da öğrenirler.

Böylece öğrenciler, çalıştıkları metinlerdeki dil/retorik kalıpları ve sözcükleri tanımak, bunları anlamak, yeniden yapılandırmak, aktif olarak öğrenmek ve etkin bir şekilde kullanmak için stratejiler geliştirmeye yönlendirilir. Bunu yaparken, öğrenciler ayrıca not alma, açıklama ve özetleme, çeşitli metinlerdeki bilgileri analiz etme ve sentezleme ve daha sonra diğer konulara aktarılabilecek bilgileri değerlendirip ve yeniden yapılandırma gibi önemli akademik beceriler geliştirirler. Bu amaçla, YDYO İHP müfredatı, öğrencileri sadece dil öğrenimi ile sınırlı olmayan, ancak gelecekteki çalışmalarında başarılı olmalarına yardımcı olacak disiplinler arası 21. Yüzyıl becerilerinin kazanılmasını gerektiren bir akademik ortama daha donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

YDYO Programının sonuna geldiklerinde, öğrencilerin İHP’nin son dersini (yani, Track 5) geçme şartlarını başarıyla tamamlamaları ve akademik çalışmalarına kendi bölümlerinde ve ötesinde devam etmek için yeterli İngilizce dil yetkinliğini geliştirmeleri beklenir. Bu aşamaya gelebilmek ve içeriğin yoğun bir şekilde öğrenilmesi amacıyla pek çok farklı yöntem kullanılır: temel ve tamamlayıcı materyallerin ve metinlerin öğretimi ve detaylı incelenmesi, birebir ya da küçük gruplar halinde uygulanan destek sınıfları, yazılı ve sözlü geri bildirim ve çevrimdışı eğitim malzemeleri gibi.

Bu yaklaşım çerçevesinde, öğrencilerin kendi öğrenim süreçlerine aktif olarak katılmaları, sorumluluk almaları ve sorumluluklarını beklendiği şekilde yerine getirmeleri beklenir.

KHAS YDYO Track’lerinin Ders Tanımları

Track 1: Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce düzeylerini başlangıç seviyesinden, aşina oldukları konularda iletişim kurabildikleri temel bir seviyeye getirmektir. Bunun için, (kısa) metinler, dilbilgisi ve kelime desteğinin yanı sıra içerik odaklı öğretim materyalleri yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Genel olarak, temel okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kadar temel dilbilgisi ve kelime öğreniminin gelişimine de odaklanılmaktadır. Bu ders, sadece Güz Dönemi’nde verilmektedir.

Track 2: Bu seviye, temel bir dil kullanıcısı olmaktan, daha bağımsız bir dil kullanıcısı olmaya geçiş sürecinde olan öğrenciler için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin İngilizce seviyelerini, ilgi alanları dahilindeki çeşitli konularda, makul bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir düzeye yükseltmeyi hedefler. Track 2, öğrencilerin konuşma becerisinin açıkça kullanıldığı somut bir diyaloğu yeterince anlayabilmelerini gerektirir. Belirtilen amaçlar, (kısa) metinlerin (yazılı ve sözlü) yoğun bir şekilde kullanılması, dil desteği (gramer ve sözcük bilgisi) ve içerik-temelli öğretim odaklı materyallerin kullanımıyla gerçekleştirilir. Bu seviye Güz ve Bahar Yarıyılları olmak üzere iki akademik dönemde açılmaktadır.

Track 3: Track 3 programının amacı temel İngilizce seviyesinin üzerinde olan öğrencileri, aşina oldukları temalar ile ilgili özgüvenli bir şekilde iletişim kurabilecekleri, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecekleri bir üst seviyeye taşımaktır. Bu amaca, uzun ve/veya akademik (yazılı ve sözlü) metinlerin yoğun bir şekilde analizi, gramer ve kelime desteği sağlanması, ve içerik odaklı öğretim materyallerinden faydalanılması ile ulaşılmaktadır. Program öğrencilerin okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dilbilim yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu seviyede, öğrenciler akademik İngilizce becerilerini geliştirmeye, akıcı ve doğru İngilizce kullanımı açısından daha ileri düzeye gelmeye başlamaktadırlar. Bu program Güz, Bahar ve Ek Bahar dönemlerinde öğrencilere sunulmaktadır.

Track 4: Bu seviyede öğrencilerin İngilizce seviyelerini aşina oldukları konularda ve/veya yarı akademik ya da akademik içerikler/metinlerle akıcı ve yetkin bir şekilde çalışabilecekleri bir düzeye getirmeleri amaçlanır. Bu hedefe uzun metinlerin (yazılı ve sözlü) detaylı analizi, dil becerilerinin (dilbilgisi ve kelime bilgisi) geliştirilmesi ve içerik odaklı öğretime odaklanan materyaller ile ulaşılır. Genel olarak bu seviyede daha ileri düzeyde içerik ve materyallerin kullanımıyla okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine, ileri düzeyde dilbilgisi ve kelime bilgisinin sağlanmasına ve aynı zamanda akademik becerilerin ilerletilmesine odaklanılmaktadır. Bu ders Güz, İlkbahar ve Ek Bahar dönemlerinde açılmaktadır.

Track 5: Bu seviyede öğrenciler, temel akademik ve dil becerilerini fakültenin birinci yıl çalışmalarını sürdürecek düzeye getirirler. Dersin amacı, öğrencilere çeşitli akademik metinleri okuma, eleştirel düşünme, yazma, akademik ortamlarda iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını yoğun destek alabildikleri bir öğrenim ortamında tema odaklı ve teknoloji destekli materyaller kullanarak sağlamaktır. Bu ders KHAS İngilizce Hazırlık Programının en üst seviyesi olup Bahar ve Ek Bahar dönemlerinde verilmektedir.

KHAS YDYO Programında Ölçme Değerlendirme

YDYO İHP Müfredatı, İçerik Tabanlı Öğretim (CBI) prensipleri etrafında geliştirildiğinden, dili öğretmek için kullanılan içerik, öğrencilerin aşina olduğu ya da kişisel konulardaki bilgilerden, yarı akademik ve akademik metinlere kadar uzanan değişik temalar içerir.

KHAS YDYO’daki ölçme değerlendirme sistemi, anlamlı bir değerlendirme sisteminin önemini yansıtacak şekilde, temaya dayalı ve şeffaf bir yaklaşım benimser. Ölçme değerlendirme sistemimiz öğrencilerin hem dönem içi çalışmalarını, hem de dönem sonu performanslarını kapsayacak farklı unsurları barındırır.

Bu nedenle, KHAS’ta öğrenmenin değerlendirilmesi, öğrencilerimizin fakülte derslerinde gerçekleştirmeleri beklenen etkinliklerin türünü yansıtan formatları içerir, örneğin:

  1. Kısa Yanıt Yazma: Öğrencilerin dersler süresince inceledikleri materyalin bir kısmı hakkında yazmak.
  2. Uzun Yanıt Yazma: Akademik yazım kurallarına uygun olarak, öğrencilere sağlanmış olan metinlerin içindeki bilgileri kullanarak yazmak
  3. Öğrenme Portfolyosu: Her iki haftada bir taslak ve son versiyonlardan oluşan kısa ve uzun yazılar üretmek. Öğrenme Portfolyosu, öğrencilere yazma ve dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendi öğrenme deneyimlerini değerlendirme ve yorumda bulunma imkanı da sunar.
  4. Bağımsız Çalışma ve Sınıfiçi Çalışmalara Katılım Değerlendirmesi: Öğrencilerin ders saatleri içinde yaptıkları aktivitelerin yanı sıra ders saatleri dışında tamamlamaları beklenen ödevlerin değerlendirilmesi. Ayrıca öğrencilerin dakiklik kurallarına bağlı kalarak ve sınıfta İngilizceyi kullanarak proaktif olarak derslere katılmaları beklenmektedir.
  5. Sözlü Değerlendirme: Öğrencilerin genel İngilizce konuşma performansının yanı sıra akıcı konuşma, fikir geliştirme ve ikili ya da üçlü/dörtlü gruplar içindeki etkileşim becerilerinin değerlendirilmesi.
  6. Dil Sınavları: düzenli aralıklarla verilen ve o dönemde öğrenilmiş olması gereken grameri ve kelimeleri değerlendiren kısa sınavlar.
  7. Ara Sınav: Dönem ortasında gerçekleşen, öğrencilerin o zamana kadar öğrenmiş olmalarının beklendiği dil becerilerini, gramer ve kelime bilgisini kapsayan sınav.
  8. Final Sınavı: Dönem sonunda gerçekleşen, öğrencilerin dönem boyunca öğrenmiş olmalarının beklendiği dil becerilerini, gramer ve kelime bilgisini kapsayan sınav.

Her Track’in başlangıcında, öğrencilere ölçme değerlendirme yöntemlerinin her birinin beklentisi, içeriği ağırlığı ve tarihleri hakkında detaylı bilgi sağlanır.

Daha detaylı bilgi için lütfen KHAS YDYO İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabına bakınız.

Kadir Has Üniversitesi PTE özel ders

KHAS HAZIRLIK PROGRAMINDAN/KHAS-STYS SINAVINDAN MUAFİYET
Öğrencilerimiz, Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası
dil sınavlarından herhangi birinden belirtilen asgari puanı aldıkları takdirde, KHAS-STYS sınavına
girmeden İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil
sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.

TOEFL-IBT                  78    2 yıl geçerli

CAE                            C    3 yıl geçerli

CPE                            C    3 yıl geçerli

PTE-Akademik          67   2 yıl geçerli.

Kadir Has Üniversitesi  Hazırlık Sınıfı , okul derslerine takviye, yıl sonu sınavlara hazırlık için İngilizce özel ders Haluk Hoca 0532 343 65 00