Programın Yapısı

İngilizce Hazırlık Programı’nda dört farklı seviye uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik yılın başında uygulanan İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) aldığı puana göre bu seviye birine yerleştirilir. İngilizce Hazırlık Programı’ndaki seviyeler ve süreleri aşağıdaki gibidir:

  • Elementary: Bu seviyede öğrencilerimizin özellikle sözcük bilgisi ve dilbilgisini öğrenmesine ve temel okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir. Bu seviyenin süresi yaklaşık 8 haftadır.
  • Pre-Intermediate: Öğrencilerimiz okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini daha da geliştirecek şekilde eğitim alırlar. Bu seviyede öğrencilerimizin özellikle sözcük bilgisi ve dilbilgisi alanlarında ilerleme kaydetmesi beklenir. Bu seviyenin süresi yaklaşık 8 haftadır.
  • Intermediate: Bu seviyede eğitim alacak olan öğrencilerimizin sağlam bir temeli olduğu düşünülür. Bu nedenle öğrencilerimize genel İngilizce dil becerilerinin yanı sıra akademik okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için de eğitim verilir. Bu eğitim gerekli sözcük bilgisi ve dilbilgisi ile de desteklenir. Bu seviyenin süresi yaklaşık 8 haftadır.
  • Upper: İlgili seviyede ileri düzey İngilizce eğitim programı uygulanır. Öğrencilerimizden kendilerini akademik olarak sözlü ve yazılı bir biçimde ifade etmesi beklenir. Bu kapsamda verilen eğitim “beceri odaklı olup” akademik okuma,  yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin yanı sıra akademik sözcük bilgisi ve dilbilgisi alanlarını içerir. Bu seviyenin süresi yaklaşık 8 ve 16 hafta olarak değişmektedir.
  • Upper Success: Bu programda tüm seviyeleri başarı ile tamamlamış ancak İYS’yi geçecek kadar puan alamamış öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Öğrencilerimizin hâlihazırda sahip oldukları ileri düzey İngilizce seviyelerini daha da geliştirerek akademik hayata hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Upper Success öğrencileri haricinde, diğer seviyelerdeki öğrencilerimizin İYS’ye girebilmek için Upper ya da Upper Extended seviyesini başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. 

Programın Amacı, Hedefleri ve Kazanımları

İDO’nun kazanımları ‘Global Scale of English’ (GSE) kazanımları doğrultusunda ayarlanmıştır. GSE öğrencilerin gelişimlerini doğru bir şekilde ölçen ilk küresel İngilizce Dil ölçeğidir. Ölçekte 10’la 90 arasında bir öğrencinin konuşma, dinleme, okuma, yazma, dilbilgisi ve kelime alanlarında hangi seviyede ne edinebileceğini içeren ifadeler bulunmaktadır (Pearson, 2019).

Sözkonusu ölçeğin, akademik, yetişkin, profesyonel ve çocuklar için olmak üzere dört farklı versiyonu bulunmaktadır. Yetişkin ve akademik öğrenciler için geliştirilen öğrenme kazanımları kendine has İDO öğrenci profilinin ihtiyaçlarına yönelik olarak derlenmiştir. GSE bütün paydaşlar için net bir yol haritası sağladığından İDO eğitim programının tasarlanmasında kullanılmıştır.

Öğrenciler, kendi gelişimlerini ölçeğe dayanarak hazırlanan öz kontrol listesi ile takip edebilirler. Öğretmenlere neyi nasıl öğretecekleri ve hangi kazanım için ne kadar zaman ayıracakları hakkında açık bir kılavuz verilmektedir. Benzer şekilde sınav merkezi çalışanları da neyi nasıl test edecekleri hakkında özel bir kılavuza sahiplerdir. Böylece GSE, eğitim programının her bir içeriğini paydaşlar için düzenlemeye yardımcıdır. İDO programındaki her bir seviye için başlangıç seviyesinde 10’dan başlayarak çıkış seviyesinde 70’e kadar GSE öğrenme kazanımları değişmektedir. 

İDO, İngilizce eğitim veren TED Üniversitesi’nde gelecekte bölümdeki derslerine öğrencilerini daha iyi hazırlamak için onların seviyelerini geliştirmeye odaklandığından her zaman programı üzerine çalışmak ve öğrencilerin ve bölümlerin ihtiyaçlarına yönelik değişimler yapmak istemektedir. İDO öğretmenleri, fakülte çalışanları, mezunları ve öğrencilerinden aldığı geri dönütler neticesinde özellikle bölüm derslerinde daha çok ihtiyaç duyulan üretime dayalı becerilerdeki eksiklikler ve ihtiyaçları tanımlamıştır. GSE ekosistemi yeni İDO müfredatına temel olması için seçilen yegâne platformdur. Bu karar GSE’nin sağlayabilecekleri konusundaki dikkatli incelemelerden sonra alınmıştır. 

Bu granüler yaklaşım ‘hedef kazanımları’ kalıpları kullanılarak adım adım ilerlemelerini doğru bir şekilde göstererek öğrencileri motive etmek amaçlı tasarlanmıştır. Hem öğrenciler hem eğitimciler öğrencilerin hangi seviyede olduklarını, ilerleme kaydedip kaydetmediklerini, ne oranda ilerledikleri ve bunun yanında bir sonraki aşamada ne öğrenmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olmalılardır. Bu sorulara cevap bulmak için öğrenciler ve öğretmenler bütünsel bir İngilizce öğrenme ekosisteminin bir parçası olarak aşağıdakilere sahip olmalılar.

  • Belirli bir seviyede olmanın ne anlama geldiğinin açık ve net bir tanımı
  • Seviye tanımlarına uygun İngilizce öğretim ve öğrenim materyalleri
  • Okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört beceride bir öğrencinin yeterliliğinin profilini çizmek için dizayn edilmiş değerlendirme aracı

GSE’nin yapısı sayesinde İDO, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik dersler ve materyaller dizayn edebilecek ve öğrencilere doğru seviyede eğitim verebilmenin yanısıra dilbilgisi hedefleri ve her bir beceri için seviyelerin nerede ayrılması gerektiğini saptayabilecektir.

İngilizce Yeterlik Sınavı hakkında bilgilerin bulunduğu kitapçığı görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İngilizce Yeterlik Sınavı kitapçığı

Kitapçıktaki örnek dinleme dosyasına ulaşmak için buraya tıklayın.

TEDU SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) NEDİR?

TEDU SBS, hem TED Üniversitesi’ne yeni kaydolmuş ve TEDÜ İngilizce Dil Okulu’ndaki ikinci yılına başlayacak olan öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini değerlendirmek için hazırlanmış 130 dakikalık bir sınavdır. Öğrencilerimiz, sınavdaki performanslarına göre ya TEDÜ İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’ye girmeye hak kazanırlar ya da TEDÜ İngilizce Dil Okulu’nda kendileri için en uygun seviyeye yerleştirilirler. Sınav, okuma becerisini, dilbilgisini ve kelime bilgisini ölçen çoktan seçmeli 125 sorudan  oluşmaktadır. 

                                 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS)

İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencilerimizin lisans veya yüksek lisans programlarındaki akademik çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli dil becerilerine sahip olup olmadıklarını değerlendirmek için yapılan bir sınavdır.

Genellikle Eylül ayının ilk ya da ikinci haftalarında gerçekleştirilen İYS’ye girecek öğrencilerimizin öncelikle İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girmesi gerekmektedir. Bu sınavda gereken performansı gösterenler İYS’ye girerler.

Seviye Belirleme Sınavı’nda istenilen performansı gösteremeyen öğrencilerimiz ise sınavda tespit edilen seviyelerine göre İngilizce Dil Okulu’na yerleştirilirler. 

İYS’ye girmeye hak kazanıp girmeyen, ya da yeterli geçme notunu alamayan öğrencilerimiz ise İngilizce Dil Okulu’nda seviyelerine bağlı olarak en az bir dönem, en çok dört dönem (2 akademik yıl) derslere devam ederler.

İYS’ye ancak SBS sınavında düzeyi Upper olarak belirlenen öğrenciler girebilir.

İYS içeriği ve örnek sınava ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

epe-web-guidebook_tr_1.pdf

Kitapçıktaki örnek dinleme dosyasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Örnek sorulara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Seviye Belirleme Sınavı Örneği

İngilizce Yeterlilik

Eşdeğerliği Kabul Edilen Ulusal ve Uluslararası Sınav ve Sertifikalar

  1. ULUSAL SINAV VE SERTİFİKALAR
Ulusal Sınav ve Sertifikalar
 LisansLisansüstü
TEDÜ-EPE/İYS6575 (İngilizce Öğretmenliği; İngiliz Dili ve Edebiyatı)7085 (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
YDS/e-YDS8085 (İngilizce Öğretmenliği; İngiliz Dili ve Edebiyatı)8085 (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)75 (Mühendislik Lisansüstü Programları)
YÖKDİL8085 (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)75 (Mühendislik Lisansüstü Programları)
TEDÜ İngilizce Yeterlik Sınavının (İYS) geçerlik süresi 2 yıldır.Ulusal ve Uluslararası sınav ve sertifikaların geçerlik süreleri sınavı uygulayan ilgili kurumlar tarafından belirlenen süreleri aşamaz.
  1. ULUSLARARASI SINAV VE SERTİFİKALAR
Uluslararası Sınav ve Sertifikalar
 LisansLisansüstü
FCE*BB
CAE*CC
CPE*CCB (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
IELTS* Akademik 6.5 (Her bölümden en az 5.5)7 (İngilizce Öğretmenliği; İngiliz Dili ve Edebiyatı)6.5 (Her bölümden en az 5.5)7.5 (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
TOEFL-IBT**79 (Kompozisyon notu en az 20)84 (Kompozisyon notu en az 20)  (İngilizce Öğretmenliği; İngiliz Dili ve Edebiyatı)79 (Kompozisyon notu en az 20)102 (Kompozisyon notu en az 20) (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
PTE Akademik5565 (İngilizce Öğretmenliği; İngiliz Dili ve Edebiyatı)6081 (İngilizce Öğretmenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
Ulusal ve Uluslararası sınav ve sertifikaların geçerlik süreleri sınavı uygulayan ilgili kurumlar tarafından belirlenen süreleri aşamaz.

*British Council tarafından yapılan “Cambridge English Language Assessment” sınavları kapsamında kabul edilenler

** Üniversiteler ve Türk Amerikan Derneği’nde yapılan TOEFL IBT kabul edilir. Üniversitemiz’in TOEFL Sınavı için kurum kodu 2482 olarak belirlenmiştir. Sınav sonucunu üniversitemize beyan edecek öğrencilerin TOEFL sınavına başvuru yaparken bu kodu kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler TOEFL sınavına başvuru, sınav merkezleri, sınav tarihleri vb. detaylı bilgiye www.ets.org/toefl adresinden ulaşabileceklerdir.

Öğrencilerimize İngilizce Dil Okulu’nun programlarından muafiyet getiren ve EPE’ye eşdeğer sayılan uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar hakkında detaylı bilgi almak için els@tedu.edu.tr e-posta adresi ile iletişime geçebilirsiniz. Belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler lisans programlarında öğrenimlerine başlayabilirler.

Ted Üniversitesi İngilizce hazırlık derslerine takviye, yıl sonu sınavına hazırlık ve Pte sınavı alarak hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için Haluk hoca 0532 343 65 00.

Derslerimiz online olarak yapılmaktadır.