Hazırlık Sınıfı

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

Hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere yerleştirildikleri eğitim-öğretim programlarının Avrupa Dil Portföyü düzeyleri doğrultusunda yabancı dilde eğitimlerini sürdürebilecek, meslekleriyle ilgili her türlü yayını takip edebilecek, etkinliklere ve tartışmalara katılabilecek dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Hazırlık eğitimi, genel hazırlık için yıl içinde 14 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 8 haftalık yaz okulundan, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programları için 16 haftalık 2 dönem ve gerektiğinde 8 haftalık yaz okulundan oluşur. Hazırlık sınıfı öğrencilerinden güz dönemi sonunda hedeflenen düzeye erişenler, B1 kur bitirme sınavına girip başarılı oldukları takdirde (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2) bahar döneminden muaf tutularak hazırlık senelerini başarıyla tamamlamış sayılırlar ve bahar döneminde kendi bölümlerinde alan eğitimlerine başlarlar. Bahar dönemi sonunda B1 düzeyine erişemeyen öğrenciler ise yaz okuluna devam ederler (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2).

Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık sınıfı eğitimi süresince pop-quiz ve midterm sınavları, projeler, online çalışmalar ve öğretim elemanının vereceği değerlendirme notları değerlendirme araçları olarak kullanılır. Bu değerlendirme araçları ile öğrencilerin dönem içi notları belirlenir.

Öğrenciler her dönem sonunda birer kur bitirme sınavına girerler.

Öğrencilerin dönem sonu notları; dönem içi sınavlar (%40) ve kur bitirme sınavı (%60) baz alınarak hesaplanmaktadır.

Dönem içi sınavlar

Öğrenciler eğitim-öğretim dönemi boyunca ara sınav sınavları, projeler, online çalışmalar ve öğretim elemanı kanaati ile değerlendirilirler.

Bu sınavların dönem sonu not ortalamasına katkıları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir:

Dönem içi Değerlendirme Tablosu
Çevrimiçi Çalışmalar%5
Ara Sınav- I%10
Ara Sınav- II%10
Pop Quiz- I%2,5
Pop Quiz- II%2,5
Proje%5
Aktif Katılım%5
Toplam%40

Kur Bitirme Sınavları

Öğrencilere hazırlık sınıfı eğitimi süresince birincisi güz ve ikincisi bahar dönemlerinin sonunda ve eğer öğrencinin yaz okuluna devam etmesi gerekirse, üçüncüsü yaz okulunun sonunda olmak üzere en çok üç kur bitirme sınavı uygulanır. Kur bitirme sınavları iki aşamadan oluşur:

  1. *Kur Bitirme Yazılı Sınavı (%30)
  2. Kur Bitirme Konuşma sınavı (%30)

*Kur bitirme sınavı dönem sonu toplam notunun %60’ını oluşturur. Bu sınavın yazılı kısmı çevrimiçi sınav olan Oxford Online Placement Test ya da yazılı bir sınav ile gerçekleştirilir.

Muafiyet Sınavı

Hazırlık sınıfı öğrencileri muafiyet sınavına, güz döneminde hazırlık eğitimi başlamadan önce üniversitemiz web sitesinde yayımlanan akademik takvimde belirtilen tarihte girerler. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada Oxford Online Placement Test ya da yazılı bir sınav uygulanır. Bu sınav ile eğitim alacakları program ya da bölüm için belirlenmiş barajı geçen öğrenciler sınavın ikinci aşamasına tabi tutulurlar.

Bu sınavlardan aritmetik ortalaması 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı olarak hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar ve kayıtlı oldukları programlara birinci sınıftan devam ederler. Bu sınavı başarıyla geçemeyen öğrenciler, sınav sonuçlarına göre seviyelerine uygun gruplara yerleştirilir.

İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavına katılmayan öğrenciler dil eğitimlerine en alt düzeyden başlarlar.

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan o program için belirlenmiş olan düzeye denk bir puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra yeterli başarıyı gösterememiş olan öğrenciler de muafiyet sınavlarına katılabilirler.

Eğitim-Öğretim Süresi

Kapadokya Üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitim dili İngilizce olan programlara zorunlu olarak, diğer programlara ise isteğe bağlı olarak verilir. Hazırlık sınıfının normal eğitim-öğretim süresi iki dönemdir. Eğer öğrenci Bahar dönemi sonunda hedeflenen seviyeye ulaşamazsa, 8 haftalık yaz okuluna devam eder. Ancak, yaz okulu genel hazırlık programı için B1, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık hazırlık programları için B2 seviyesinde verilmektedir. Bu nedenle genel hazırlık programında A2, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık hazırlık programında ise B1 kurunu en geç Bahar döneminin sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin bir sonraki sene hazırlık sınıfına mevcut düzeylerine göre yerleştirilmeleri gerekmektedir. Yaz okuluna devam edip başarısız olan öğrenciler ise bir sonraki yılın Güz döneminde aynı seviyeyi tekrar eder ve başarılı oldukları takdirde bahar döneminde kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar.

Öğrencilerin bir dönemi başarıyla tamamlayıp tamamlamadıkları ise dönem içi sınavlar ve kur bitirme sınavları vasıtasıyla belirlenir. Eğitim-öğretim süresi de öğrencinin başarı durumuna göre aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi değişiklik gösterebilir:

Tablodaki belirtilen sürece ek olarak, hazırlık sınıfı öğrencilerinden yıl sonu itibarı ile hedeflenen düzeye (B1 veya B2) güz dönemi sonunda erişenler, B1 kur bitirme sınavına girip başarılı oldukları takdirde (İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler için B2) bahar döneminden muaf tutularak hazırlık senelerini başarıyla tamamlamış sayılırlar ve bahar döneminde kendi alanlarında eğitimlerine başlarlar.

23 Mart 2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca “hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.” Bu durumda olan öğrenciler yürüklükteki mevzuat uyarınca varsa öğrenim gördükleri üniversitedeki aynı programın Türkçe öğretim yapanında veya ÖSYM tarafından yapılacak olan “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri” kapsamında eşdeğer başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilirler. Ayrıca yine bu durumdaki öğrencilere üç kez ek sınav hakkı verilir. Söz konusu sınavlardan birinde başarılı olan öğrencinin ilgili programına kaydı yeniden yapılır.

Devam Mecburiyeti

Hazırlık sınıfında bir kur dönemindeki derslerin toplamının %80’ine devam zorunludur. Herhangi bir nedenle derse giremeyen veya ders başladıktan sonra sınıfı terk eden öğrenciler yok gösterilir. Yönetmelikler ile belirlenen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler kur bitirme sınavına alınmazlar ve kur tekrarı yaparlar.

Öğrenciler raporlu oldukları dönemde devam edemedikleri derslerde devamsız sayılırlar, ancak bu süre içinde giremedikleri sınavlara girme hakları saklı tutulur. Raporlu olunan sürede pop-quiz sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı uygulanmaz. Mazeret sınavına girebilmek için sunulan sağlık raporları okul yönetimi tarafından hekim görüşü alındıktan sonra işleme konulur.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan bir programa kayıtlı öğrenciye ilgili kurul kararı ile mevzuat doğrultusunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen öğrenciler akademik yılın başındaki kayıt döneminde dilekçe ile başvuruda bulunurlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı sonundaki sınavda başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu İngilizce dersleri yerine İngilizce programlarda okutulan ileri İngilizce derslerini alırlar. Ayrıca talep etmeleri ve kayıtlı oldukları program ile aynı adlı İngilizce eğitim-öğretim faaliyeti yürüten başka bir program olması halinde söz konusu programda İngilizce okutulan dersleri de alabilirler. Bu öğrencilere de Avrupa Dil Portföyü kriterleri uyarınca yabancı dil düzeylerini belirten bir sertifika verilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kapadokya Üniversitesi Pte sınavı özel ders

Yabancı Dil Sınavları

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Oxford İngilizce Testi (OTE), Pearson Versant İngilizce Testi ve Pearson İngilizce Testinin (PTE) ve Çocuklar için Pearson İngilizce Testinin (PTE Young Learners) yetkili sınav merkezidir.

Oxford Test of English (Oxford İngilizce Testi)

The Oxford Test of English (OTE) genel İngilizce yeterliliğini ölçen yeni ve yüksek kaliteye sahip bir sınavdır. Oxford University Press ve bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilen ve geçerliliği tespit edilen bu sınav Oxford Üniversitesi’nin onayını ve imzasını taşımaktadır.

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinden oluşan OTE yaklaşık 2 saat sürmektedir ve %100 online bir sınavdır. Uluslararası geçerliliği olan diğer sınavlardan en önemli farkı ise sınava girmek isteyen kişilerin istediği bölüme girebilmesi ve sadece girmek istediği bölümün ücretini ödeyebilmesidir. Diğer bir farkı ise sınavın isteğe göre istenilen tarih ve saatte yapılabilmesidir.

Bu sınav, kişilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin Avrupa Dil Kriterlerine (Common European Framework Reference) göre seviyelendirilmesini ve bu seviyenin uluslararası arenada tanınmasını sağlar.

Pearson Versant İngilizce Testi

Versant English Test 6 bölümden oluşan ve yaklaşık 20 dakika süren %100 online bir sınavdır. Sınav bölümleri aşağıda özetlenmiştir:

1) Okuma
Adaylara önlerindeki sınav kâğıdındaki 12 cümleden yaklaşık 8-9 tanesini sesli olarak okurlar. Her cümlenin bir numarası vardır ve bilgisayar numaraları karışık olarak söyler. Hangi numara istenirse o cümle bir kez okunur.
Bu bölümde akıcılık ve telaffuza puan verilir. Cümleler duraksamadan okunmalı ve cümlelerdeki kelimeler düzgün telaffuz edilmelidir.
Bu bölüme çalışabilmek için düzenli olarak sesli okuma alıştırmaları yapılmalı ve bir öğretmen rehberliğinde hatalar düzeltilmelidir. Ayrıca fonetik alfabe ve İngilizcedeki sesler öğrenilmelidir.

2) Tekrar
Sınavın bu bölümünde adayların duydukları cümle veya kelimeleri bir kez tekrar etmeleri istenir. Bilgisayar tarafından yaklaşık 8-9 tane tekrar cümlesi/kelimesi seslendirilir ve adayın her bir cümle/kelimeden sonra seslendirilen kelime/cümleyi bir kez tekrar etmesi istenir.

Bu bölüme çalışabilmek için dinleme alıştırmaları yapılmalı ve duyulan cümle ve kelimeler tekrar edilmelidir.

3) Soru-Cevap
Bu bölümde adaylara bilgisayar tarafından sorular sorulur ve adayların kısa cevap vermeleri istenir. Kısa cevaplar sadece cevap olan kelimeyi içeren cevap türüdür. Bu bölümde yine duyduğunu anlama becerisi ve kelime bilgisi ölçülür.

Bu bölüme hazırlanabilmek için soruları seri bir şekilde cevaplayabilme üzerinde çalışılmalıdır.

4) Sıralama
Bu bölümde karışık sırada verilen cümle öğeleri adaya seslendirilir. Karışık olan cümle yapılarını adayın yine sözlü olarak doğru sıraya dizmesi istenir. Örneğin, “did not enjoy my friends the movie” şeklinde seslendirilen bir cümle sözlü olarak “My friends did not enjoy the movie.” şeklinde söylenir.

Bu bölüme hazırlanabilmek için İngilizce cümle yapısı çalışılmalıdır. Mekanik sıralama alıştırmaları ile birlikte akıcılık ve telaffuz üzerinde durulmalıdır.

5) Hikaye Özetleme
Bu bölümde adaylara sırasıyla 3 kısa hikaye seslendirilmekte ve adayın her bir hikaye seslendirildikten sonra 30 saniye içinde hikayedeki karakterler, olaylar ve sonucu içeren sözlü bir özet yapması istenmektedir. Her hikaye sadece bir kez seslendirilir.

Bu bölüme hazırlanabilmek amacıyla dinleme ve duyduğunu yeniden söyleme alıştırmaları yapılmalıdır.

6) Açık Uçlu Sorular
Sınavın son bölümünde iki adet açık uçlu soru sorulur. Soruların biri aile yaşamı (örn: Ailedeki yaşlılara dışardan bir bakıcının bakması aile yaşamını nasıl etkiler?) diğeri tercihler (örn: Dışarda mı yokda evinizde mi yemek yemeyi tercih edersiniz?) ile ilgilidir. Her bir soru arka arkaya iki kez tekrarlanır ve adaya cevaplaması için 40 saniye verilir.

Pearson Genel İngilizce Testi

Pearson Genel İngilizce Testi A1’den C2’ye kadar dil düzeylerini ölçmek amacıyla tasarlanmış bir sınavdır. Test, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur ve öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Yazılı bölümde dinleme, okuma ve yazma becerileri ölçülürken ikinci bölümde konuşma becerisi değerlendirilir. İlk bölüm değerlendirme için Birleşik Krallık’a gönderilir. Konuşma bölümü ise sınav merkezinde yetkilendirilmiş İngilizce öğretmenleri tarafından değerlendirilir ve kontrol için yine Birleşik Krallık’a gönderilir. Bu sınavdan alacağınız sonuç süresiz geçerlidir.

Aşağıdaki tabloda her düzeydeki sınav süreleri ve PTE düzeyinin karşılık geldiği CEF (Avrupa Dil Porföyü) düzeyi ve genel düzey verilmiştir:

Genel DüzeyCEF DüzeyiPTE DüzeyiSüre (Yazılı Sınav)Süre (Sözlü Sınav)
FoundationA1Level A11 saat 15 dakika5 dakika
ElementaryA2Level 11 saat 35 dakika5 dakika
IntermediateB1Level 21 saat 35 dakika7 dakika
Upper IntermediateB2Level 32 saat7 dakika
AdvancedC1Level 42 saat 30 dakika8 dakika
ProficientC2Level 52 saat 55 dakika8 dakika

Bu sınavlara başvuruda bulunmak için info@kapadokya.edu.tr adresine mail atabilir ya da (384) 353 5009 nolu numarayı arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Kapadokya Üniversitesi İngilizce hazırlık derslerine takviye, hazırlık atlama sınavı ya da İngilizce muafiyet için Pte sınavı özel ders online olarak yapılır. Haluk hoca 0532 343 65 00