EĞİTİM FELSEFESİ

Yabancı Diller Bölümü Hazırlık ve Modern Diller Birimlerinde benimsenen Eğitim Felsefesi aşağıdaki maddelerde sunulmaktadır:

 1. Öğrencilerin yabancı dilde, dilbilgisi yanı sıra, dört temel dil becerilerini (okuduğunu ve duyduğunu anlama, yazma ve konuşma) edinmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan etkili öğretim programları geliştirmek ve uygulamak,
 2. Öğrencilere yabancı dil öğrenmenin önemini ve gereğini benimseterek, eğitimlerinde ve ilerideki meslek yaşamlarında yabancı dil bilgi ve becerilerinden azami yarar sağlamalarına katkı sağlamak,
 3. Öğrencilerin yabancı dil kullanımında özgüvenlerini geliştirecek ders-içi ve ders-dışı etkinlikleri planlamak; eğitim danışmanlık hizmetlerini sağlamak; yabancı dil öğrenme stratejilerini örnek alma, seçme ve kullanma becerilerini geliştirmek, bireysel öğrenme yöntemlerini benimsetecek motivasyonu ve sorumluluğu kazandırmak,
 4. Öğrenci merkezli, etkileşimli öğretme-öğrenme süreçlerini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla uygulamak ve öğrencilere eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak ,
 5. İş birliğine dayalı, iletişim merkezli ve hedef dile maruz bırakılan öğretme öğrenme ortamlarında kendine güvenen, kendi öğrenmesinin farkında, kendi öğrenme yollarını seçebilen ve sürekli öğrenmeyi benimseyen bireyler olmalarını sağlamak,
 6. Farklı düzeyler için hazırlanan eğitim programlarını ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını, düzenli gözlemler, öğrenci ve öğretim elemanı geribildirimleri, araştırma-geliştirme çalışmaları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda her yıl gözden geçirerek, çağdaş, gerekli ve geliştirici düzenlemeleri yapmak,
 7. Öğrencilerin yüz yüze olduğu kadar, çevrimiçi uygulamalarla da bilgiye, öğretime ve öğrenme kaynaklarına ulaşmalarını sağlayacak olanakları yaratmak; dijital çağın ve teknolojik gelişmelerin gerekliliklerini yabancı dil eğitiminde uygulamak,
 8. Yurt-içi ve yurt-dışı bağlantılarla güncel dil öğretim kaynaklarını ve uygulamalarını izlemek, kuramsal ve uygulamalı bilimsel gelişmeleri takip etmek,
 9. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini yabancı dil eğitiminin önemli bir parçası olarak görmek, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitimler sağlamak,
 10. Eğitim- öğretimin planlanması, uygulanması, ölçme-değerlendirilmesi süreçleri ile öğrenci ve öğretim elemanı merkezli diğer süreçlerde gerekli sorumlulukları üstlenen birim-içi akademik ve idari koordinatörlükleri oluşturmak ve yabancı dil eğitiminde işbirliği içinde çalışmaların gerçekleşmesini sağlamak,
 11. Öğrencilerin eğitimleri ilgili bilgi edinme haklarını koruyan ve sorun çözücü bir yaklaşım benimsemek.

Çankaya Üniversitesi PTE sınavı özel ders,

Çankaya Üniversitesi hazırlık sınıfından muaf olabilmek için online olarak PTE sınavına hazırlanabilirsiniz. Pte sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Hazırlık Eğitimi Birimi Yeterlik Sınavı ve Uluslararası Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu