Madde1: Bu esaslar, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine dayanmaktadır.

Madde2: Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarına yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin yabancı dil düzeyleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan iki aşamalı Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Bu sınavın birinci aşaması Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, ikinci aşaması Yeterlik Sınavıdır.

Madde3: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı,Avrupa Dil Portfolyosu’na uygun olarak A1 ve A2  seviyelerini kapsayan ve Dil Kullanımı (Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi) ve Okuma-anlama becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavdan 100(yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler Yabancı Dil  Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar, 60(altmış) puanın altında bir puan alan öğrenciler ise Yabancı Dil Hazırlık programında A1-A2 düzeyinde açılan A Kuru sınıflarına yerleştirilirler.

Madde4: Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Avrupa Dil Portfolyosu’na uygun olarak B1 ve B2 seviyelerini kapsayan ve Dinleme-anlama, Dil Kullanımı (Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi) Okuma-Anlama ve Yazma becerilerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Bu sınavın başarı taban puanı, eğitim-öğretim dili tamamen yabancı dil olan bölümler için 100(yüz) tam puan üzerinden 70(yetmiş), eğitim-öğretim dili kısmen yabancı dil olan bölümler için 100(yüz) tam puan üzerinden 60(altmış) puandır.  Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık programında B1-B2 düzeyinde açılan B Kuru sınıflarına yerleştirilirler, başarılı olan öğrenciler ise yabancı dil hazırlık eğitimden muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlama hakkı kazanırlar.

Madde5: Her bir kur kapsamında 4(dört) ara sınav yapılır. Bu sınavlar, dil kullanımı, dinleme-anlama, okuma-anlama, yazma ve konuşma becerilerini içeren sınavlardır. Her ara sınav farklı dil becerileri kombinasyonlarından oluşur. Ara sınavlar haricinde bir de İnternet üzerinden yapılan ödevlerin ve sınıf içi derslere katılımın değerlendirildiği Kanaat Notu verilir.A1-A2  kur düzeyinde, derslerin %80’ine devam etmiş olup, ara sınav ve kanaat notuortalaması 100(yüz) tam puan üzerinden en az 60(altmış) olan öğrenciler, Kur Geçme Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. B1-B2 kur düzeyinde ise, yine derslerin %80’ine devam etmiş olup, ara sınav ve kanaat notuortalaması 100(yüz) tam puan üzerinden an az 60(altmış) olan öğrenciler, Hazırlık Bitirme Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

Madde6: A1-A2 Kuru Geçme Sınavı, Dinleme-anlama, Dil Kullanımı (Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi) Okuma-Anlama, Yazma ve Konuşma becerilerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Tüm A1-A2 öğrencileri için bu sınavdan geçme notu 100(yüz) tam puan üzerinden 60(altmış) puandır. Dinleme-anlama, Dil Kullanımı,  Okuma-Anlama ve Yazma Bölümleri’nin toplamı 40(kırk) puanın altında olanlar, direkt olarak başarısız sayılırlar ve sınavın Konuşma Bölümü’ne alınmazlar.

Madde7: B1-B2 kuru sonunda yapılan Hazırlık Bitirme Sınavı, Dinleme-anlama, Dil Kullanımı (Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi) Okuma-Anlama, Yazma ve Konuşma becerilerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Eğitim-öğretim dili kısmen yabancı dil olan bölümlerin öğrencilerinin bu sınavdan geçme notu 100(yüz) tam puan üzerinden 60(altmış) puandır. Bu öğrencilerden, Dinleme-anlama, Dil Kullanımı,  Okuma-Anlama ve Yazma Bölümleri’nin toplamı 40(kırk) puanın altında olanlar, direkt olarak başarısız sayılırlar ve sınavın Konuşma Bölümü’ne alınmazlar. Eğitim-öğretim dili tamamen yabancı dil olan bölümlerin öğrencilerinin bu sınavdan geçme notu 100(yüz) tam puan üzerinden 70(yetmiş) puandır. Bu öğrencilerden, Dinleme-anlama, Dil Kullanımı,  Okuma-Anlama ve Yazma Bölümleri’nin toplamı 50(elli) puanın altında olanlar, direk olarak başarısız sayılırlar ve sınavın Konuşma Bölümü’ne alınmazlar.

Madde8: Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 9/b maddesi uyarınca, Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yabancı dil sınavlarındanaşağıda belirtilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara eşdeğer puan veya not almış olup, dil belgesi üzerindeki geçerlilik tarihini aşmamış veya geçerlilik tarihi belirtilmemiş fakat Eylül 2005 ve sonrası tarihli dil belgesine sahip öğrencilerin bu belgeleri Hazırlık Bitirme Sınavı’ndan geçer nota eşdeğer olarak kabul edilir.

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümlerEğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizce olan Fakülte/Bölümler
SınavPuanSınavPuan
TOEFL(IBT)                   84TOEFL(IBT)                   72
CAE                               BCAE                              C
CPE                               CCPE                               C
PTE                              71PTE                               55
YDS/KPDS/ÜDS              70YDS/KPDS/ÜDS               60

Başkent Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00