Beykoz üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Yabancı Diller Yüksekokulu (Beykoz-SFL), Beykoz Üniversitesi lisans, yüksekokul ve ön lisans programlarına yerleşmiş öğrencilerinin yerleştikleri bölüm ve iş yaşamlarında gereksinimleri olacak yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine destek verir.

İngilizce Hazırlık Programı,

Modül 1: yaklaşık 16 hafta- Güz Yarıyılı,

Modül 2: yaklaşık 16 hafta- Bahar Yarıyılı ve

Modül 3: yaklaşık 7 hafta- Yaz Öğretimi

olmak üzere toplam üç modülden oluşmaktadır.

Bir modülde verilen sınavların ağırlıklarına göre ortalamaları 65 ve üzeri puan olan öğrenciler, o modülde başarılı sayılırlar ve en son öğrenim gördükleri düzeyden bir üst düzeyde ders almaya hak kazanırlar.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim, A1 (başlangıç), A2 (orta öncesi), B1 (orta), B1+ (orta+) düzeylerinde yapılmaktadır.

16 haftadan oluşan Güz ve Bahar Yarıyıl modüllerine

 • A1, A2 ve B1 olarak başlayanlar, birleşik düzeylerde (A1-A2, A2-B1, B1-B1+),
 • B1+ düzeyinde başlayan öğrenciler ise, modül boyunca tek düzeyde öğrenim görürler.

İngilizce Yeterlik (Beykoz-PROF) Sınavı’na girmeyi başarmış ancak bu sınavda başarı gösteremeyen B1+ öğrencileri, takip eden modülde, İngilizce Yeterlik Sınavı’na hazırlık derslerinin verildiği Prep-PT sınıflarında öğrenim görmeye devam ederler.

A1 DÜZEYİ (Temel Kullanıcı)

A1 Düzeyi, başlangıç düzeyidir. Bu programa az veya hiç İngilizce bilgisi olmayan öğrenciler katılırlar. Bu düzeyde, öğrencilere, temel akademik ve dil becerileri kazandırılır; onların, basit ve günlük soru ve talimatları anlamaları sağlanır. Bu düzeyde amaç, öğrencilere basit dilbilgisi yapılarını ve temel sözcük bilgisi öğretirken aynı zamanda onları bir üst düzeydeki yapılara, karmaşıklaşan İngilizce bilgi ve becerilerine hazırlamaktır.

Bu düzeyi başarıyla bitiren öğrenciler;

DİNLEME Yavaş biçimde yapılan konuşmaları dinlerken anlamakta güçlük çekebilir ve yardım alarak basit yoldan iletişim kurabilirler. Sınıf içinde kullanılan önemli sözcük gruplarını ve günlük konuşmada kullanılan yapıları anlayabilir ve karşılık verebilirler.
OKUMA Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirler. Temel dilbilgisi ve sözcükler içeren cümle, kısa diyalog ve paragrafları okuyup anlayabilirler. Basit yapılarla yazılmış ve aşina oldukları konularda yazılmış metinleri okuyup sınırlı derecede anlayabilirler.
YAZMA Öğrendikleri dilsel yapıları kullanarak temel kişisel bilgilerini yazabilirler. Yazıları düzensizdir, sözcük ve yapıların yazımında hata yapabilirler. Yaşadıkları yerleri, tanıdıkları insanları anlatırken kullandıkları sözcükler sınırlı ve kurduğu cümleler basittir.
KONUŞMA Dilbilgisi hakimiyeti sınırlı düzeydedir, ancak basit yapılarla, sözcük ve sözcük gruplarıyla kendisi, ailesi ve yakın çevresinin isimlerini, milliyetlerini, memleketlerini, telefon numaralarını, yaşlarını gibi o anki gereksinimlerine ya da bildik konulara ilişkin alanlarda sorular sorabilir ve yanıt verebilirler; iletişimlerinde tekrara, başka sözcüklerle anlatım ve düzeltme yapılmasına ihtiyaç duyarlar.

 A2

A2 DÜZEYİ (Temel Kullanıcı)

A2 Düzeyi, orta öncesi düzeydir. Öğrenci, daha önce İngilizce öğrenimine maruz kalmış ancak bağımsız kullanıcı düzeyine çıkamamıştır. Önceden öğrenilen konularda unutma ve/veya eksik bilgi olabilir. Bu kurda bulunan öğrenciler temel dilbilgisi ve sözcük bilgisiyle başlayarak karmaşık dilbilgisi yapıları ve çeşitli sosyal ve akademik konular ile ilgili sözcükleri öğrenerek programa devam ederler. Derslere katılım başladığında unutulan konular hızla anımsanır. Bu düzey derslerinin sonuna doğru öğrenci akademik dil becerilerine hakimdir ve öğrenci bu düzeyi başarıyla bitirdiğinde orta (B1) düzeyi derslerini takip edecek seviyeye ulaşır. Bu düzeyde, pratik iletişime ve öğrencilerin çalışmalarında başarılı olmalarını sağlayacak olan akademik becerilere odaklanılır.

Bu düzeyi başarıyla bitiren öğrenciler;

DİNLEME Kendilerini ilgilendiren, kişisel, ailevi, alışveriş, yerel çevre, meslek gibi konulara ilişkin kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirler. Kısa, net ve basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi rahatlıkla kavrayabilirler. Bu düzeydeki öğrenciler, yaygın olarak kullanılan sözcükleri, basit sözcük gruplarını ve bilinen sözcükleri içeren cümleleri anlayabilirler. Tekrar yoluyla daha az kullanılan sözcükleri ve kendi düzeylerinin biraz üzerinde bulunan dilbilgisi yapılarını kavrayabilirler.
OKUMA Bu düzeydeki öğrenciler aşina oldukları konularda basit metinleri ve sık kullanılan sözcüklerin kullanıldığı tek veya bağlı paragraflardaki basit birleşik cümleleri ve kısa ve basit metinleri kolaylıkla okuyup anlayabilirler.
YAZMA Basit yapıların doğru kullanımında sistematik hatalar yapabilirler. Sınırlı derecede dilbilgisi bilgisine rağmen, şimdiki, geniş ve geçmiş zaman kullanımı gibi tekdüze basit ve birleşik cümleler kurabilirler; bu cümleleri bir araya getirerek bilinen konularda kısa ve basit paragraflar yazabilirler.
KONUŞMA Konuşmayı uzun sürdüremeseler de sohbetlere katılabilirler; kişisel konularda soru sorabilir ve sorulara yanıt verebilirler. Basit bir dille, ailelerini, diğer insanları, yaşam koşullarını, iş, eğitim ve yaşam geçmişini anlatabilir ve o konularla ilgili metinler oluşturabilirler. Aşina olunan konularda karşılaştırmalar yapabilir ve onların olumlu ve/veya olumsuz yanlarından bahsedebilirler. Bilindik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirler.

B1

B1 DÜZEYİ (Bağımsız Kullanıcı)

B1 Düzeyi, orta düzeydir. Bu düzey ile öğrenime başlayan öğrencilerin daha önceden İngilizce öğrenme deneyimi olduğu kabul edilmektedir. Bu düzeyin programında, öğrencilerin akademik dil becerilerinin, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile sözcük ve dil bilgisinin dağarcıklarının geliştirilmesine yoğunluk verilir; öğrencilerden, basit ve bileşik cümlelerden çok karmaşık cümlelerin kullanımı beklenir. Bu düzeyde başarılı olmuş öğrencilerin, “bağımsız öğrenici” olma (dil öğrenme bilgi ve becerilerini önemli ölçüde geliştirmiş, gereksinimi olan bilgi ve becerinin ne olduğunun farkında olan ve onlara nasıl ulaşacağını bilen) becerisine erişmek üzere oldukları kabul edilirler.

Bu düzeyi başarıyla bitiren öğrenciler;

DİNLEME Aşina oldukları konular ve/veya günlük sosyal olaylar hakkında dinlediklerini anlayabilirler. Dinlerken yazılı sorulara yanıt verme becerileri gelişmiştir. Ancak, not alma becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
OKUMA Mesleklerle veya günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirler. Öte yandan, bir metinde bulunan temel konuları kavrayabilirler. Ancak, metinde ima edilen anlamı ve karmaşık dilsel yapıları anlamakta güçlük çekerler. Metnin ana fikrini kavrayabilseler de akademik ve az kullanılan akademik olmayan sözcük bilgilerinin geliştirilmesi gerekmektedir
YAZMA Bu düzeydeki öğrenciler aşina oldukları veya kişisel ilgi duydukları konularda akademik veya akademik olmayan kısa paragraflar yazabilirler. Yeni yapılar denemeye eğilimlidirler ve bu yapılarla az sayıda mekanik hata içeren cümleler kurabilirler. Cümle yapıları ve sözcüklerde çeşitlilik vardır; ancak, akademik paragraf ve kompozisyon yazma ve dil bilgisel olarak daha doğru cümleler kurmak ve daha karmaşık yapılar kullanmak konusunda desteğe ihtiyaçları vardır.
KONUŞMA Bu düzeydeki öğrenciler günlük çeşitli konularda konuşmaları anlayabilirler ve bu konuşmalara katılabilirler ancak tekrara ihtiyaç duyabilirler. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek birçok durumun üstesinden gelebilirler; yaşadıkları deneyimleri aktarabilir, düşünce ve planlarından bahsedebilirler. Kişisel ve aşina oldukları konularda çok az tereddütle kendilerini anlatacak yeterli dil bilgisine sahiptirler.

B1+

B1+ DÜZEY (Bağımsız Kullanıcı)

B1+ Düzeyi, orta-üstü düzeydir. Bu düzeydeki öğrencilerin, çıkış düzeyinde oldukları ve üstün başarı ile bitirdiklerinde, bölümlerindeki programları takip edebilecek dilbilgi ve becerisine sahip “bağımsız kullanıcı” oldukları kabul edilir; bu beceriyi ortalama bir beceri ile bitirdiklerinde, öğrencilerin dil yeterliklerini kanıtlayacakları yeterlik sınavına girmeleri beklenir.

Bu düzeyi başarıyla bitiren öğrenciler;

DİNLEME Dinlediğini anlama ve not alma becerisi gelişmiştir; öte yandan, bu düzeydeki öğrenciler genellikle akademik ders anlatımlarındaki ana fikirleri anlayabilir ve buna bağlı notlar alabilirler. Ancak, bazen detayları anlamada zorlanabilirler ve akademik konularda not alma becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
OKUMA Bu düzeydeki öğrenciler genellikle akademik olan ve akademik olmayan metinleri anlayabilir, açıklayabilir ve analiz edebilir. Ancak, metinde ima edilen anlamı kavramsallaştırmada yardıma ihtiyaç duyarlar. Metnin ana fikrini kolaylıkla anlasalar da akademik sözcük bilgilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
YAZMA Bu düzeydeki öğrenciler çok sayıda dilbilgisi yapısını anlayabilir ve kullanabilirler. Okuduğu, dinlediği veya izlediği konularda yorum yapabilir, duygu ve düşüncelerini anlamlı bir şekilde yazılı olarak aktarabilir ve basit yapıda kompozisyon yazabilirler; ancak, akademik paragraf ve kompozisyon yazma ve konuyla alakalı karmaşık dilbilgisi yapılarını uygulamada tekrara ve desteğe ihtiyaç duyabilirler.
KONUŞMA İlgilendiği konularda ayrıntılı bilgi verebilir, somut ve soyut olaylar hakkında bilgi içeren metinleri anlayabilir, sorunlar ve sebepleri hakkında soru sorabilir ve sorulan sorulara yanıt verebilirler. İletişimi mümkün kılacak derecede doğru, akıcı ve spontane konuşurlar ve aşina oldukları konularda sunum yapabilirler. Bu düzeydeki öğrenciler genellikle verilen bir konuda fikirlerini anlamlı şekilde ifade edebilir ve diğerlerinin soru ve görüşlerine karşılık verebilirler.

Beykoz-SFL İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet, İngilizce Hazırlık Programı’nda katılan tüm program öğrencileri için aynıdır ve dört şekilde muaf olunabilir:

 1. İngilizce Hazırlık Programı İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz-PROF)’nda başarılı olmak

Üniversiteye kayıt olan ve Senato’nun kabul ettiği harici dil yeterlik belgesi bulunmayan öğrenciler, önce İngilizce Seviye Belirleme Sınavı’na girerler. Sorulan 60 çoktan seçmeli sorudan 30 soruya net (4 yanlış 1 doğruyu götürür) ve yazma sorusuna B1 düzeyinde yanıt veren öğrenciler Beykoz-PROF Sınavı’na girerler.

Beykoz-PROF Sınavı’ndan 60 ve üzeri bir puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar.

Akademik yıla devam ederken modül sonlarında, istenilen seviyeye gelmiş öğrencilere Beykoz- PROF Sınavı verilir. B1 düzeyini 80 ve üzeri bir puanla ya da B1+ düzeyini 65-79 arasında bir puanla bitiren öğrenciler Beykoz-PROF Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu öğrenciler de Beykoz-PROF Sınavı’ndan 60 ve üzeri bir puan aldıklarında İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) olurlar ve bir sonraki dönemde bölümlerinden ders almaya hak kazırlar.

 1. İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederken B1+ düzeyini “80 (seksen) ve üzeri bir puanla” bitirmek

B1+ düzeyinde öğrenim gördükleri modülün sonunda ilgili modülü “80 ve üzeri” bir puan ile tamamlamayı başarmış öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) olmuş sayılırlar ve bir sonraki dönemde bölümlerinden ders almaya hak kazırlar.

Beykoz Üniversitesi Pte sınavı özel ders 

 • İngilizce Hazırlık Programından başarılı (muaf) olma koşulları nelerdir?

Beykoz Üniversitesine ilk kez kayıt yaptıran ve yerleştikleri programın dili İngilizce olan öğrencilerin İngilizcede yeterlilik sağlamaları zorunludur. Ancak, İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için aşağıdaki seçeneklerden birini gerçekleştirmeleri muafiyet için yeterlidir.

 • Beykoz-PROF (İngilizce Yeterlilik) Sınavından başarılı olmak: YDYO tarafından verilen İngilizce Yeterlilik (Beykoz-PROF) Sınavına girerek muafiyet için gerekli puanı almak (en az 60 puan);
 • ÖSYM’nin verdiği dil yeterlilik sınavları: ÖSYM tarafından verilen YDS, e-YDS ve YÖKDİL yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavlarından en az 60 puan almış olmak;
 • Uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavları: Uluslararası geçerliliği olan ve YÖK tarafından tanınan sınavlardan, Beykoz Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ve son 2 yılda alınmış bir belgeyi ibraz etmek (TOEFL 72 ve üzeri, Pearson PTE Academic 55 ve üzeri, CAE C ve üzeri);

Beykoz Üniversitesi Pte sınavı özel ders

YDS / e-YDS / YÖKDİL: 60

TOEFL: 72

PEARSON PTE ACADEMIC: 55

CAE: C

 1. Yurtdışından alınan öğrenim belgesini ibraz etmek

Üniversiteye yerleşilen tarih baz alınarak, en az son 3 yılında, İngilizcenin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim-öğretim kurumlarında (lise, üniversite) öğrenim gördüğünü gösteren belgeyi/belgeleri ibraz etmek.

NOT: Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yukarıdaki harici dil yeterlik (orijinal) belgelerinin, Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörlüğü’ne onaylatılarak Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 • İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Beykoz-PLET) hakkında bilgi için tıklayınız.
 • İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz-PROF) hakkında bilgi için tıklayınız.
 • Sample Beykoz PROF Test/Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (Part A) hakkında bilgi için tıklayınız.
 • Sample Beykoz PROF Test/Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (Part B) hakkında bilgi için tıklayınız.
 • Sample Beykoz PROF Test/Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (Part C) hakkında bilgi için tıklayınız.
 • Sample Beykoz PROF Test/Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (Part D) hakkında bilgi için tıklayınız.

Beykoz üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00