İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT

YADYOK İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Güz , Kış, Bahar ve Yaz dönemlerinde verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma, ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3.5 saat sürer. Tüm bölümlerden sınava giren öğrenciler için Yazma bölümünden önce 30 dakikalık bir ara verilir. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10.00’da başlayan sınav için bina kapısındaki kontrolün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 09.00′ dan itibaren içeriye alınmaya başlanır.

Sınava girebilmek için iki adet resmi ve güncel fotoğraflı kimlik (öğrenci kimlik kartı, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet) gösterilmesi zorunludur. Kimlik kartındaki fotoğraf güncel değil ya da deforme olmuş ise kontrolü yapan eğitmen başka bir resimli kimlik gösterilmesini isteyebilir. İETT veya benzeri pasolar kimlik yerine geçmez. Sınavda, sadece mavi ya da siyah renkli tükenmez kalem kullanılması zorunludur.

BÜYES/BUEPT ile aynı gün TWE (Test of Written English) yani Yazma Sınavı yapılmaktadır. Son iki yıl içerisinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarına girerek genel toplamda istenen notu almış ancak yazma bölümünden başarılı olamamış öğrencilerimizin, ilgili BÜYES/BUEPT’ten önce YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak YADYOK tarafından verilen TWE’ye girmek istediklerini belirtmeleri gerekir. TWE’de başarılı oldukları takdirde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavının orijinal sonuç belgesi ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne gelerek onay belgesi alabilirler ve bu şekilde İngilizce yeterliklerini kanıtlamış olurlar. Dönem içinde herhangi bir zamanda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuç belgesi onaylatılabilir. I. dönem içinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavları  ile İngilizce yeterliklerini belgelemiş olan öğrencilerin II. dönem bölüm derslerine başlamaları gerekmektedir.

Hazırlık öğrencileri ders yılı sonunda ancak Bahar Dönemi BÜYES/BUEPT’inden sonra, sınavda geçtikleri bölüm(ler)den iki yıl muafiyet hakkı kazanırlar. 2021 girişli öğrenciler için bu hak 2022 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı ile başlar. 2021 Güz ve 2022 Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavları bu değerlendirmeye dahil değildir. Örneğin, 2021 Güz Dönemi sınavında Dinleme bölümünden geçmiş ancak Okuma ve Yazma bölümlerinden kalmış olan 2021 girişli bir öğrenci, 2022 Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına girme hakkı elde ettiği takdirde bu sınavlarda bütün bölümlerden sorumludur. Ancak, 2022 Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında geçemediği bölüm/bölümlerden sınava girer. Başarılı olunan sınav veya bölüm/bölümlerin geçerliliği iki yıldır. İki yılın sonunda ilgili bölümlerden tekrar sınava girilmesi gerekmektedir.

Notlandırma

Sınavda en düşük geçme notu C’dir. C notu 60 sayısal nota denktir. Ancak Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Not yelpazesi A, B, C, S, F1, F2, F3 ve F4 olarak belirlenmiştir. A, B, C, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu; ABS, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin bulunduğu listedeki S harfi, İngilizce’de başarılı anlamına gelen Satisfactory kelimesini; F harfi de kalmak anlamına gelen Fail kelimesini temsilen kullanılır. Öğrencinin kaldığını gösteren F notları F1’den F4’e doğru düşmektedir. F1 en yüksek kalma notu iken F4 en düşük kalma notudur. Parçalı olarak geçilen bölümlerin geçerlilik süresi iki yıl olduğu için bu süre zarfında sınavın tamamında başarılı olamayanlar, o zamana kadar muaf oldukları süresi dolan bölümlerden, tekrar sınava girmek zorundadırlar.

BÜYES/BUEPT SINAVI: İÇERİK, DEĞERLENDİRME SÜRECİ & NOTLANDIRMA

SINAV İÇERİĞİ

BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama (Dinleme), Okuduğunu Anlama (Okuma) ve Yazılı İfade (Yazma).

Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) olarak iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri bir eğitmen tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceler ve sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre verilir. Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden önce metin okunurken not alırlar. Öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilir. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere notlarından yararlanarak soruları cevaplamaları için 15 dakikalık süre tanınır.

Online/uzaktan yapılan BÜYES/BUEPT sınavlarında Duyduğunu Anlama (Dinleme) bölümü yapılmamaktadır.

Okuduğunu Anlama bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrenciler önce soruyu okurlar. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulurlar. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. Sorular metindeki bilgi sırasına göredir. Cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Verilen cevapların, dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü açılarından soruyla uyumlu olmaları gerekmektedir. İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma’da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 40-50 dakikadır. Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir.

Online/uzaktan BÜYES/BUEPT sınavlarından sadece Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) bölümü verilmektedir.
Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir. Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup her iki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.

Yazılı ifade bölümü online/uzaktan yapılan BÜYES/BUEPT sınavlarında da aynı şekilde yapılmaktadir.

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BÜYES/BUEPT’in tüm bölümlerinin değerlendirilmesi YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki eğitmenler tarafından okulda yapılır.   

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde sınav kağıdını ilk değerlendiren eğitmen notları bir sınav değerlendirme çizelgesine işler. İkinci eğitmen, ilk eğitmenin verdiği notları görmeden sınav kağıdını notlandırır ve ayrı bir sınav değerlendirme çizelgesi doldurur. Üçüncü eğitmen, her iki sınav değerlendirme çizelgesini karşılaştırarak nihai notu verir.
 
Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin birinci kompozisyonu iki ayrı eğitmen tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine işlenir. İkinci kompozisyon da aynı şekilde değerlendirilir. Diğer bir deyişle bir öğrencinin sınav kağıdı:

Seçici Dinleme  3 eğitmen
Ayrıntılı Dinleme3 eğitmen
Arayarak Okuma   3 eğitmen
Ayrıntılı Okuma3 eğitmen
Yazılı İfade  4 eğitmen

olmak üzere toplam 16 eğitmen tarafından değerlendirilir.

Tarafsız bir değerlendirme için sınav kağıtlarının üzerine sadece öğrencinin ‘sınav numarası’ ile ‘isim ve soyadının baş harfleri’ yazılmaktadır. Aynı amaçla, sınav okuma işlemi sırasında hiçbir eğitmen diğerinin sınav değerlendirme çizelgesini göremez.

 • Her  Bölüm için Geçme-Kalma Sınırında Olan Öğrencilerin Kağıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi: Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, geçme-kalma sınırında olan öğrencilerin kağıtları tekrar okunur ve sınav değerlendirme çizelgesindeki notları kontrol edilerek herhangi bir değerlendirme hatası ya da teknik hata varsa düzeltilir. Böylece, söz konusu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtları
Seçici Dinleme  1 eğitmen
Ayrıntılı Dinleme1 eğitmen
Arayarak Okuma   1 eğitmen
Ayrıntılı Okuma1 eğitmen
Yazılı İfade  2 eğitmen

olmak üzere toplam 6 eğitmen tarafından tekrar değerlendirilir. Özetle, sınava girip geçme-kalma sınırında kalan bir öğrencinin sınav kağıdı 22 eğitmen tarafından değerlendirilmiş olur.

NOTLANDIRMA

Yüz yüze Yapılan BÜYES/BUEPT
 • Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinin Notlandırılması: Her soru 2 puan değerindedir. Bazı sorularda birden fazla boşluk bulunabilir. Öğrencinin 2 tam puan alabilmesi için bu tür sorulardaki tüm boşlukları doğru olarak cevaplaması gerekir. Bu sorulardaki boşluk sayısını test edilmek istenilen bilginin nitelik ve niceliği belirler.
 • BÜYES/BUEPT’te Kalan Öğrencilere Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinden Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler Duyduğunu Anlama ya da Okuduğunu Anlama bölümü toplam puanlarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  Satisfactory kelimesinin baş harfi olan  harf notu öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden geçer not aldığını, yine Fail  kelimesinin baş harfini temsil eden F1, F2, F3, ve F4  harf notları ise öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden kaldığını gösterir.

  S : Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %100-60 
  F1: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %59-55
  F2: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %54-45
  F3: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %44-30
  F4: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %29-1
 • Yazılı İfade Bölümünün Notlandırılması: Her öğrencinin Yazılı İfade bölümü kağıtları toplam 4 eğitmen (her kompozisyon için 2 eğitmen olacak şekilde) tarafından değerlendirilir. Değerlendirme bittiğinde her öğrencinin toplam 4 tane yazılı ifade notu olur. Eğitmenler, kompozisyonları değerlendirirken aşağıda gösterilen harf notlarını (MA, A, D, vs.) kullanırlar. Daha sonra bu harf notlarının sayısal karşılıkları (75, 60, 55,… ) alınarak dört notun aritmetik ortalaması hesaplanır. .

  BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Notlandırma Cetveli (harf notları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları) aşağıdaki gibidir.

  EXCELLENT:
 •  100VGVERY GOOD ACADEMIC ENGLISH:
 • 85MACLEARLY MORE THAN ADEQUATE: 
 •  75AADEQUATE FOR UNIVERSITY STUDY:
 • 60DDOUBTS ABOUT ADEQUACY:   
 • 55NANOT ADEQUATE: 
 • 50FBAFAR BELOW ADEQUACY: 
 •  30INSINSUFFICIENT:   
 • 20WNWROTE NOTHING
 • 1ABSABSENT  0
 • Eğitmenler, notlandırmaları yaparken birbirlerinin notlarını görmezler. Notlandırmalar bittikten sonra her öğrencinin birinci ve ikinci kompozisyonu için farklı eğitmenlerin verdiği notlar Sınav Birimi tarafından karşılaştırılır. Eğer bir öğrenci aynı kompozisyon için 2 eğitmenden tutarsız notlar aldı ise kompozisyonu değerlendirmiş olan 2 eğitmen biraraya gelerek ortak bir karar verirler. Örneğin, aynı kompozisyona bir A (60) bir NA (50) notu verildiyse bu, tutarsız notlandırma sayılır. 2 eğitmenin  aynı kompozisyona verdiği notlar arasında yukarıdaki not yelpazesine göre sadece 1 not aralığı fark olabilir.  (E-VG, VG-MA, MA-A, A-D, vb.)
 • BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Bölümü Geçme Barajı: BÜYES/BUEPT’in Yazılı İfade Bölümünü geçebilmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümü not ortalaması en az 56 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, öğrencinin aldığı 4 nottan en azından birinin en az A (60) olması gerekmektedir. Aşağıda Yazılı İfade Bölümünden geçmek için gerekli olan en az 56 not ortalamasının hangi şekillerde olabileceğinin örnekleri gösterilmiştir
Kompozisyon IKompozisyon II
1. not2. not1. not2. not
60555555
225/4=56
GEÇER
Kompozisyon IKompozisyon II
1. not2. not1. not2. not
60605550
225/4=56
GEÇER
 • BÜYES /BUEPT’te Kalan Öğrencilere Yazılı İfade Bölümünde Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler, Yazılı İfade bölümü not ortalamalarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  S, öğrencinin yazılı ifade bölümünden geçtiğini;  F1, F2, F3, F4 ise kaldığını gösterir.

  S: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %100-56
  F1: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %55
  F2: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %54-50 
  F3: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %49-40
  F4: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %39-1
 • Sınavın Tümünü Geçen Öğrencilerin Toplam Puanının (Sınav Notu) Hesaplanması: BÜYES/BUEPT not ağırlıkları, Duyduğunu Anlama (L) %30, Okuduğunu Anlama (R) %40, Yazılı İfade (W) %30 olmak üzere 3 bölüm notlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır:yadyokBu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre ‘ABC’ harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.

  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 = B
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 =  CSınavı geçmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümünden en az (56) ortalama alması,  ve Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinin toplamından da %60 başarı sınırına ulaşması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin genel ortalamaları 60’a denk gelir ve sınavı geçerler. Yukarıdaki formül kullanılarak BÜYES/BUEPT genel not ağırlıklarının hesaplanması sadece sınavın tümünü tek seferde geçen öğrenciler için geçerlidir. Sınavı parçalı geçme hakkından yararlanan öğrencilerin, Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde ayrı ayrı %60 başarı sınırına ulaşmalara gerekir. Bu öğrencilerin (diğer öğrenciler gibi) Yazılı İfade bölümünden en az 56 ortalama alması gerekmektedir. 

Online/Uzaktan Yapılan BÜYES/BUEPT için Notlandırma

Online/uzaktan yapılan BÜYES/BUEPT sınavlarında Dinleme (Duyduğunu Anlama) bölümü bulunmadığı için hesaplamaları farklı yapılmaktadır. Aşağıda geçme koşulları ve notlandırma detaylandırılmıştır.

BÜYES/BUEPT geçme notu 60’dır. Yazma (Writing) bölümünden en az 56 almak hala sınavı geçmenin ön koşuludur. Toplam BÜYES/BUEPT notu, Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) bölüm notunun %60’ı ve Yazma (Writing) bölüm notunun %40’ı toplanarak hesaplanır ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır:

Bu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre ‘ABC’ harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.

BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 = B
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 = C

Parçalı Geçiş:

Öğrencinin Okuduğunu Anlama bölümünden geçebilmesi için 100 üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Yazma bölümünden geçebilmesi için ise 100 üzerinden en az 56 alması gerekmektedir.