Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde öğrenciler her akademik yılın başında yapılan İngilizce yeterlik Sınavı ile dört seviyeye ayrılmaktadır: B1+ Seviyesi (orta-üstü), B1 Seviyesi (orta), A2 Seviyesi (orta-altı) ve A1 Seviyesi (başlangıç).

 

Öğrencilerin akademik yılın başında Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerine göre yerleştikleri düzeylerin anlamları aşağıdaki gibidir:

 

A1: Öğrencilerin İngilizceyle tanışıklıkları ya çok azdır ya da yoktur. Az sayıda gündelik ifadeyi anlayabilir, karşılığında kısıtlı sözcük ve kalıpları kullanabilirler. Okuma esnasında bazı temel yapı ve sözcüğün varlığını teşhis edebilirler. Yazma konusunda ise birkaç yapısal kalıbı kullanabilecek düzeydedirler ancak bu kalıpları daha incelikli kullanamazlar.

 

A2: Programa bu seviyede başlayan öğrenciler çok temel diyalogları anlayabilir ve karşılık verebilirler. Gündelik İngilizcedeki pek çok basit kalıbı anlar durumdadırlar. Yapı ve sözcük hatası yapsalar dahi anlaşılabilir soru ve cevap üretme becerileri vardır. Sadeleştirilmiş okuma parçalarını takip edebilir ve pek çok yapısal farklılığı ayırt edebilirler. Her zaman doğru cümleler kuramasalar da belli bir konuda, gerekli biçimlerin kısmen farkında olarak basit ancak bağıntılı cümleler yazabilirler.

 

B1: Bu seviyedeki öğrenciler başlangıçta, çok detaylı olmamakla beraber İngilizce temel diyalog akışının özünü anlar durumdadırlar. Gündelik konulardan yola çıkarak sorular sorup diyalog başlatma becerileri vardır ve biraz yardım almak kaydıyla pek çok gündelik sosyal ve pratik işlevi (alışveriş yapmak, doktora gitmek gibi) yerine getirebilirler. Yarı özgün okuma parçalarının özünü anlama düzeyleri tatmin edicidir, fakat detaylar, nadir rastlanan sözcükler ve bazı karmaşık yapılar konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Uygun biçimde organize edemeseler dahi kısa paragraflar yazabilirler; genellikle tutarlılık ve bütünlük sağlama konusunda problem yaşarlar. Ders dışı konularda (hikâye anlatma, kişisel mektuplar, fikir belirtme ve açıklama gibi) çok sayıda basit yapıyı ve bazı karmaşık yapıları kullanabilirler. Fakat karmaşık yapılardan kimilerini kullanmakta zorluk çektiklerinden genellikle akademik paragraf ve kompozisyon yazımında problemler görülür.

 

B1+: Bir diyaloğu başlatabilir ve bu diyaloğu aktif olarak sürdürebilirler. Gündelik hayata dair işleri kolaylıkla halledebilecek düzeydedirler ve yeni durumlarla (bir alışveriş sırasında durumun beklentilere uygun ilerlememesi gibi) dili kullanarak rahatça baş edebilirler. Okuma parçalarının ana fikrini ve detayların çoğunu anlayabilirler ancak bazı ince noktalar ve akademik sözcükler için yardıma ihtiyaç duyarlar. Akademik içeriğe sahip olmayan metinlerin çoğunu anlayabilir, çeşitli yazı türlerini ayırt edebilirler. Paragraf yazma becerileri vardır, ancak bir paragrafın ana hatlarını çıkarmayı ve paragrafı doğru şekilde organize etmeyi öğrenmeleri gerekir. Uzmanlık gerektirmeyen pek çok konuda (hikâye anlatma, kişisel mektuplar, fikir belirtme ve açıklama gibi) çeşitli yapıları kullanabilirler. Fakat daha karmaşık yapılardan kimilerini kullanmakta zorluk çektiklerinden genellikle akademik paragraf ve kompozisyon yazımında problemler görülür.

 

Ders kitaplarını satın almak için lütfen tıklayınız: 

 

B1 DUZEYI ROAD MAP MAIN COURSE 

 

B1 VE B2 DUZEYI READING EXPLORER 2 VE 3 

 

 

 

DÜZEYLERİN DERS İÇERİKLERİ TANIMLARI

 

Akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nın sonuçlarına göre yerleştirilen öğrencilerin yıl içindeki öğrenim gördükleri düzeylerin ders tanımları aşağıdaki gibidir:

 

A1: Bu seviyede eğitime başladıklarında öğrencilerin temel İngilizce bilgisinin eksik olduğu ya da hiç olmadığı kabul edilir ve başlangıç, orta-altı, orta ve orta-üstü (yalnızca gramer ve yazma derslerinde) ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye yaklaşmaları amaçlanır.

 

Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine, çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma ve dinlerken cevaplama becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde doğru ve etkili cümleler, tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, düzeylerine uygun akademik kelime dağarcığı kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazma dersi portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

A2: Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında başlangıç seviyesinde oldukları kabul edilir, orta-altı, orta ve orta-üstü (yalnızca gramer ve yazma derslerinde) ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye yaklaşmaları hedeflenir.

 

Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine; çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma ve dinlerken cevaplama becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığını kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

B1: Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında orta-altı seviyesinde oldukları kabul edilir; orta ve orta-üstü ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye gelmeleri amaçlanır.

 

Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine, çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma ve dinlerken cevaplama becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde doğru ve etkili cümleler, tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığı kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

B1+: Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında orta seviyede oldukları kabul edilir ve orta-üstü ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye gelmeleri amaçlanır.

 

B1+ seviyesi öğrencileri bir dönemlik programa tabidirler. Ocak ayında yapılan Yeterlilik Sınavı’nda başarısız olan öğrenciler ikinci dönemde B1+ seviyesindeki sınıflara yerleştirilir. Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine, çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığı kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları ile dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

PROGRAM AMAÇLARI

Temel İngilizce Zorunlu Hazırlık Öğretiminin eğitim çıktıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

ALANLAR

AMAÇLAR

HEDEFLER

İNGİLİZCENİN KULLANIMI

Temel İngilizce Bölümündeki dilbilgisi derslerinin amacı öğrencilerin belli dilbilgisel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır.

—————————————————————-

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Hedeflenen orta-üstü düzeyi seviyesi gramer yapılarını tanıyarak çeşitli ifadelerin anlamlarını çözebildiklerini gösterme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını çeşitli okuma parçalarını anlamak için kullanabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını kompozisyon yazımında kullanabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını akademik bir ders anlatımını dinlerken tanıyabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilsel yapılarını kabul edilebilir bir doğruluk oranıyla konuşma esnasında kullanabilme.

OKUMA

Temel İngilizce Bölümündeki okuma derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün metinleri okuma ve kelime bilgilerini kullanarak büyük oranda anlamalarını sağlamaktır.

—————————————————————-

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Bir metne* göz gezdirerek ana fikrini bulabilme,
 • Metnin cümle düzeyindeki tutarlılığını saptayabilme,
 • Belli bir bilgiyi metin içerisine bulabilmek için tarama yapabilme,
 • Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi ayırt edebilme,
 • Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla bulunabilecek ana fikirleri teşhis edebilme,
 • Metindeki önemli detayları bulabilme,
 • Metindeki belli zamir, belirteç gibi öğelerin neye gönderme yaptığını anlayabilme,
 • Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda bulunabilme,
 • Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere ayırt edebilme,
 • Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola çıkarak tahmin edebilme,
 • Metin yazarının amacı, tutumu ve metnin hedef kitlesini belirleyebilme

 

* “Metin” ile kastedilen, orta seviyeden orta-üstü seviyeye kadar çeşitlilik gösteren ve en az 800 sözcükten oluşan her türlü bütünlüklü yazıdır.

YAZMA

Temel İngilizce Bölümündeki yazma derslerinin amacı öğrencilerin sürece yönelik yaklaşımlardan, retorik (sözsel) araçlardan ve sunulan çerçevelerden faydalanarak bağımsız ve akademik yazı üretebilmelerini sağlamaktır.

—————————————————————-

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sebep odaklı kompozisyon* yazabilme,
 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sonuç odaklı kompozisyon yazabilme,
 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak kıyaslama/karşılaştırma kompozisyonu yazabilme,
 • Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme,
 • Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon yazabilme,
 • Kıyaslama/karşılaştırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
 • Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
 • Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniş bir kelime havuzundan yararlanabilme,
 • Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kuralları kullanabilme,
 • Kompozisyonda çeşitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme.

 

* “Kompozisyon” 250-300 sözcük ve en az dört paragraftan oluşan orta-üstü seviyede yazı bütünüdür.

DİNLEME

Temel İngilizce Bölümündeki dinleme derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün ders anlatımlarını anlamalarını, genel ve özel anlama yeteneklerini, dinlerken cevaplama ve etkili not alma stratejilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

—————————————————————-

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Akademik bir ders anlatımının* türünü anlayabilme,
 • Dersin ana fikrini çıkarabilme,
 • Anlatımdaki anahtar sözcükleri ayırt edebilme,
 • Dersi verenin tutumunu ve amacını tanıyabilme,
 • Derste verilen sıralı bilgileri ayırt edebilme,
 • Ders içeriğindeki önemli detayları yakalayabilme,
 • Derste bahsedilen/bahsedilmeyen konuları ayırt edebilme,
 • Ders içeriğine göre doğru ve yanlış bilgileri ayırt edebilme,
 • Ders dinlerken etkili not alabilmek için belirli teknik ve stratejileri kullanabilme,
 • Etkili not alabilmek için kendi strateji ve tekniklerini geliştirebilme,
 • Notlarını kullanarak bir ders anlatımının ana hatlarını tamamlayabilme.

 

* “Akademik ders anlatımı” orta seviyeden orta-üstü seviyesine kadar çeşitlilik gösteren ve en az 800 sözcük içeren ders anlatımıdır.

 

Yıldız Teknik Pte özel ders

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ MUAFİYET KOŞULLARI

Öğrencilerin, zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden ve İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılabilmeleri için İngilizce Yeterlik Sınavından almaları gereken en düşük puanlar ile harf karşılıkları ve değerleri şöyledir:

Sınav türüMuafiyet için Alınması Gereken Puanlar
Hazırlıkİleri İngilizce I ve İleri İngilizce II
İYS60 (CB / 2.50)70 (BB / 3.00)

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile bu sınavlardan zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve başarı notları aşağıdadır:

SINAVLARCBBBBAAA
YDS/e-YDS/YÖKDİL60-6970-7980-8990-100
TOEFL IBT72-8384-9596-107108-120
PTE Akademik55-7071-7778-8384-90

Yukarıdaki tabloda bulunan sınavların geçerlik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE Akademik 2 yıl, YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl.

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Aksi takdirde sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin hazırlık öğretiminden muaf sayılabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puan ile harf karşılığı ve değeri aşağıdadır:

Sınav türüMuafiyet için Alınması Gereken Puanlar
Hazırlık
İYS85(BA / 3.50)
SINAVLARBAAA
YDS/e-YDS/YÖKDİL85-8990-100
TOEFL IBT102-107108-120
PTE Akademik81-8384-90

Son olarak Ana dili İngilizce olan bir ülkede öğretim dilinin de İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında en az son üç yılında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrenciler de zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaftır.

Zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na muafiyet talebine ilişkin bir dilekçe ile elden teslim edilmesi gerekir. Söz konusu belgeler Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, kabul edilen belgeler geçerli olduğu eğitim-öğretim dönemine işlenir. Bu belgelerin bölümlerin ders kayıt tarihleri sonrasında teslim edilmesinin sonuçlarından öğrenci sorumludur.