Esenyurt Üniversitesi

Esenyurt Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği yabancı dil eğitim ve öğretim politikası doğrultusunda, gelecekte öğrencilerin yabancı dili mesleki ve akademik yaşamlarında, sosyal ve kültürel ortamlarda etkin bir biçimde kullanabilecekleri bilgi ve becerileri edindirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Ortak Dersler Bölümü’nün misyonu, öğrencilerine, kendi programlarındaki dersleri ve ilgili eğitim kaynaklarını takip edebilecek ve sosyal hayatta kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek akademik düzeyde İngilizce öğretmektir. Hazırlık Birimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri verirken aynı zamanda Yabancı Dil Öğretimi’nde,  öğrenciyi dil öğretiminin merkezine yerleştiren bir anlayışı benimsetmeyi de amaç edinmiştir.
 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü  olarak vizyonumuz, günümüz gençlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte bir İngilizce programı sunmaktır. Bu doğrultuda, çağın tüm yeni teknolojilerini kullanarak programımızı sürekli geliştirmeyi, öğrenme sürecinde öğrencilerimizin sorumluluk alacakları bir ders ortamı yaratmayı ve bu hedeflerine ulaşmaları için de onlara en etkin biçimde rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. 
 
Zorunlu Hazırlık Sınıfları
İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin çeşitli programlarında İngilizce ya da kısmen İngilizce eğitim-öğretim alacak öğrenciler İngilizce hazırlık sınıflarında eğitim görürler. Söz konusu birimlerde okumaya hak kazanan öğrenciler önce yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar kendi bölümlerinde verilen derslere devam edebilir. Başarısız olanlarsa İngilizce zorunlu hazırlık sınıflarına devam ederler.
 
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları
İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin isteğe bağlı hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Hazırlık sınıflarında bir yıl süreli öğrenim görürler. 
 
İngilizce Hazırlık Eğitiminin Amacı İngilizce hazırlık eğitiminin amacı, öğrencilere, konularında İngilizce kaynaklardan yararlanabilmek, ders izleme dahil İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek ve uluslararası etkinlikleri ve olayları İngilizce izleyebilmek için, gerekli İngilizce dil becerilerini kazandırmak, onların, İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
 İngilizce hazırlık eğitimi, öğretim dili İngilizce olan lisans ve ön lisans programları için zorunludur. Öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programları için isteğe bağlıdır.
Eğitim-Öğretim Süresi
 İngilizce hazırlık eğitiminin süresi iki yarıyıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ön lisans ve lisans programlarının eğitim-öğretim süresine dahil değildir. En az 30 haftadan oluşan bir eğitim-öğretim yılını kapsar.
Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
 Öğretim dili İngilizce olan programlarda öğrenim görecek öğrencilerin, akademik yıl başlamadan önce Üniversitenin yaptığı İngilizce Yeterlik Sınavına (EÜYDS) girmeleri gerekir. Bu sınav sonucunda 100 tam not üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenciler, İngilizce hazırlık programından muaf olurlar. Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrencilerin, iki yarıyıl süreli İngilizce hazırlık programını takip etmeleri gerekir.
 Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puandan daha az alan öğrencilere, Hazırlık Biriminin hazırladığı, seviye tespit sınavı uygulanır. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puanlara göre Hazırlık Birimi tarafından uygun yabancı dil kurlarına yerleştirilirler.
Daha önce İngilizce Hazırlık Bölümü’nde hazırlık eğitimine devam etmiş, ancak Hazırlık Final Sınavı’nda başarısız olmuş veya Bölümce daha önce uygulanmış olan her hangi bir İngilizce yeterlik sınavını geçememiş tüm diğer öğrenciler de, devam durumuna bakılmaksızın EÜYDS’ye katılabilirler.
İngilizce Hazırlık Eğitiminden Muafiyet
 Aşağıdaki hallerde İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olunur.

a) Senato tarafından belirlenen İngilizce hazırlık programından muaf olmaya ilişkin esaslara göre, kabul edilen ulusal ve uluslararası dil sınavlarının birinden, sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi geçmemiş ve aşağıdaki tabloda belirlenen en az başarı puanını gösteren belgeler kabul edilir.

Sınav Türü En Az Başarı Puanı
TOEFL-IBT (Internet-Based / İnternet Tabanlı) 84
TOEFL-CBT (Computer-Based/Bilgisayar Tabanlı) 221
TOEFL-PBT (Paper-based/Kağıt Üstünde Yapılan) 561
TOEIC (Test of English for International Communication) 950
IELTS 6.00
FCE C
CAE C
CPE C
YDS 70
b) Bir yükseköğretim kurumunun İngilizce hazırlık sınıfında en az bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi görmüş olup, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya özel yetenek sınavları sonucunda İstanbul Esenyurt Üniversitesine kayıt hakkı kazanmış olan öğrenciler, EÜYDS sınavına girerek veya (a) bendindeki eşdeğer sınavlardan birinden yeterli puanı alanlar
hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.
c) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavından ve İngilizce hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.
İngilizce Hazırlık Sınıflarının Oluşturulması
 Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimindeki sınıflandırmaları, İngilizce Seviye Tespit Sınavından aldıkları puanlara göre A, B ve C olmak üzere üç seviye grubuna ayrılabilir. Sınava girmeyen öğrenciler “C” grubuna yerleştirilirler.
Haftalık Ders Saatleri
 İngilizce hazırlık eğitimi, her bir grup için haftada, en az 24 saat olarak yürütülür.
Ara Sınavlar, Eğitim-Öğretim Yılı İçi Kur Başarı Notu ve Final Sınavları
Başarı değerlendirme ve sınavlar
Hazırlık programı öğrencilerinin başarı durumları bulundukları kurda aldıkları kur başarı notu ile ölçülür. Kur başarı notu, kur döneminde aldıkları ara sınav, kısa süreli sınavlar, ödev, proje, sunumun ve final sınavı, Hazırlık Final sınav notunun en az 100 üzerinden 40 olması koşulu ile, ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur. Öğrencinin bulunduğu kurda başarılı sayılabilmesi için kur başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Kısa
süreli sınavlar, ödev, projeler sözlü ve/veya bilgisayar destekli yöntemlerle yapılabilir. Kur başarı notuna, kur Final Sınavı’nın katkısı %40, kur döneminde alınan notların katkısı ise %60’tır.
Başarısızlık durumu
 Bir kurda başarılı olamayan, eğitim dili tamamen ya da kısmen İngilizce olan programlara kayıtlı öğrenciler, başarısız veya devamsız başarısız oldukları takdirde, hazırlık programında kaldıkları kuru tekrar ederler.
(2) İki defa aynı kurdan kalan öğrenciler için haftada 15 saatlik hızlı kur programı açılır.
(3) Üçüncü kez başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında kaldıkları kurdan itibaren hazırlık programını tekrar edebilirler. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim yılı başında verilen yeterlik sınavına girebilirler.

(4) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olup, isteğe bağlı olarak hazırlık programına katılıp başarısız olan öğrenciler hazırlık programını tekrar edebilir, Kayıtlı oldukları bölümlere/programlara devam edebilir, mezun oluncaya kadar yeterlik sınavlarına girebilir veya mezun oluncaya kadar hazırlık programı tercihinden vazgeçebilirler.
 Hazırlık eğitimi süresince, her bir seviye grubu için yeteri kadar ara sınav yapılır.
Kur Başarı Notu; ara sınav notları, kısa sınav notları, ödev notları ve final notları dikkate alınarak belirlenir. Sınavlar ve diğer çalışmaların sayısı ve ağırlıkları, eğitim-öğretim yılı başında, İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından belirlenip ilan edilir.
 Başarısız öğrenciler diledikleri takdirde yaz okulunda eğitimlerine devam edebilirler ya da özel olarak çalışıp yeni eğitim-öğretim yılı başındaki İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

İngilizce Hazırlık Eğitiminin Tekrarı
Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan ön lisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğrencilerden, bir öğretim yılı hazırlık eğitimine devam edip başarısız olan veya yeni öğretim yılı başında yapılan EÜYDS’de başarısız olanlar, isterler ise bir öğretim yılı daha İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Başarılı oldukları takdirde, kayıtlı oldukları
bölümlerde öğrenimlerine başlarlar. Tekrar başarısız olmaları halinde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin hükümlerine göre, öğrencinin tercih etmesi durumunda ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.
Yaz Öğretimi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 ncu maddesi uyarınca, İngilizce hazırlık yaz öğretimi yapılabilir

Esenyurt Üniversitesi hazırlık atlama özel ders

Haluk hoca 0532 343 65 00