Kadir Has Üniversitesi Hazırlık

HAZIRLIK BÖLÜMÜ AMACI VE HEDEFLERİ

Kadir Has Üniversitesi ‘nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Kadir Has hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve diğer kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek yazılı ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Dil Öğreniminde Kazandırılması Hedeflenen Dört Ana Beceri

Dilbilgisi

Kadir Has Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce dil yapılarını doğru ve etkin biçimde kullanmaları beklenmektedir. Akademik metinlerde kullanılan kapsamlı dilbilgisi yapılarını anlamaları ve akademik becerilerin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Okuma-Anlama

Öğrencilere Kadir Has Üniversitesi öğrencilikleriboyunca sürekli kullanacakları okuma teknikleri öğretilir ve bunları kendi gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca kelime haznesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptırılıp uzun metinlerde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarma tekniği öğretilir.

Dinleme-Anlama

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri yıl sonunda belirli bir akademik konuda verilecek bir dersi, bir konferansı dinleyip anlayabilmelidir. Ders esnasında önemli/önemsiz bilgiyi tanıyabilmeli, buna göre not tutabilmeli ve tuttuğu notlara dayanarak konu hakkında soruları yanıtlayabilmeli veya yazılı/sözlü ödev hazırlayabilmelidir. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için sene başında çok kısa sözlü sunuşlardan başlayıp giderek yirmi-yirmi beş dakikalık akademik konulu konferansları dinletip, not alma teknikleri öğretilir.

Konuşma

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri, belirli konularda tartışmalar yapabilmeleri ve akademik konularda, uygun teknikleri kullanarak sözlü sunum yapabilmeleri hedeflenir.

Yazma

Yazma programı öğrencilerin çeşitli konularda akıcı, kapsamlı ve düzgün yazılı iletişim sağlayabilmelerini hedefler. Akademik konulara farklı bakış açıları geliştirmeleri öğretilir. Öğrenciler cümle- paragraf, kompozisyon aşamalarını tamamlayıp araştırma içeren denemeler yazarak programı tamamlar.

MODÜLER SİSTEM:

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık sınıfında modüler sistem uygulanmaktadır. Hazırlık okulu programı Brighton ‘ Cardiff grupları için 7 haftalık 4 modülden; Dublin ‘ Exeter grupları için 7 haftalık 4 modül ve 6 haftalık 5. modülden oluşmaktadır.

Başarılı olma koşılları aşağıda ifade edilen biçimdedir:

Modül geçme notu 60′tır.
Yıl sonu geçme notu 60′tır.
Akademik yıl sonunda hiç kalmadan 4.modülü tamamlayan Brighton ve Cardiff; 5.modülü tamamlayan Dublin ve Exeter öğrencileri ortalamaları 80 veya üzerinde ise başarılı sayılırlar ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri beklenmez.
Modül sonu notları hesaplanırken her dil beceri dersi için öğretmenlerin verdiği notun %10′u, ortak sınavların %30′u ve Modül Sonu Sınavının %60′ı alınır.
Modül ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin aldıkları tüm modül notları okudukları modül sayısına bölünür.
80 ve üzeri modül ortalaması tututuramayan öğrenciler final sınavına girerler. Bu öğrencilerin yıl sonu geçme notu modül ortalamalarının %50′si ve final sınavı notunun %50′si alınarak hesaplanır.
Yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ile geçemeyen öğrenciler Eylül Yeterlilik (Proficiency) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olmak için, yıl içi notları göz önüne alınmaksızın 60 almak gereklidir.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK OKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE YERLEŞTİRME SINAVI

Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenci, akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı’na girer. Bu sınav öğrencinin kayıt olduğu ilgili lisans programını başarabilmek için yeterli dil düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek ve Hazırlık okuyacaksa dil düzeyini belirlemek için yapılır. Bu sınavda lisans programına devam edebilmek için en az 60/100 almak gereklidir

MODÜL VE HAZIRLIK GEÇME

Hazırlık Okulu Modül Geçme Notu en az 60/100, Yıl Sonu Geçme Notu en az 60/100 olarak belirlenmiştir.

T.C. KADİR HAS UNIVERSITY / ENGLISH PREPARATORY SCHOOL

PROFICIENCY EXAM

LISTENING NOTE-TAKING

OUTLINE SHEET

You are going to listen to a lecture about “Effects of the Sun” only ONCE. Take notes while listening to the lecture.

The positive effects of the sun

The Attitude of people towards sunbathing in the past

Sunbathing and skin cancer today

Causes of Skin Cancer-Melanoma

* The Hereditary Factor

* The Environmental Factor

* The Behavioral Factor

How to Protect Ourselves from The Sun

* The Press and Campaigns

* Sunscreen and Sun Protection Factors

* UVA and UVB Lights

* Timing the Sunscreen

T.C. KADİR HAS UNIVERSITY / ENGLISH PREPARATORY SCHOOL

PROFICIENCY EXAM

LISTENING NOTE-TAKING

Circle the most suitable answer.

1. What is one of the positive effects of sunlight?

a) It can cause melanoma.

b) It can help produce vitamin D.

c) It can cause sun-stroke.

d) It can produce wrinkles on face.

2. “Exposure” to direct sunlight for long periods of time is very dangerous to our skin. Exposure means …

a) being well protected.

b) making a lot of something.

c) being open to something.

d) being hot.

3. In the past, darkening the skin colour was a sign of …

a) poorness and ugliness.

b) fitness and financial success.

c) poor health and skin problems.

d) exotic places and epidemic.

4. According to the lecture, if you are exposed to sunlight for long hours, it can cause …

a) heart attacks.

b) traumas.

c) lung cancer.

d) skin cancer.

5. “Solar Roulette” means …

a) enjoying your life on the beach and having a nice dark skin with the sunlight by sunbathing.

b) a popular and enjoyable gambling game played in casinos.

c) risking your life with the sunlight by lying on the beach or working out in the sun for long hours.

d) being fit and beautiful after taking sunlight for long hours.

6. In the United States, about …will develop some form of skin cancer.

a) one out of every ten people.

b) five out of every hundred people.

c) one out of every six people.

d) five hundred thousand people.

7. What kind of people are under the risk of skin cancer mostly?

a) Asians and Hispanics who live near the coastal regions.

b) Dark-haired people who turn brown under the sun easily.

c) Light-skinned, light-eyed people of Northern Europe.

d) Dark-skinned people of Africa and Equator.

8. Which of the following is true?

a) Someone who lives in Alaska rarely gets skin cancer because the sun’s rays are never directly overhead.

b) Someone who lives in Florida seldom gets skin cancer because the region is far away from the Equator.

c) The ozone layer stops the sun’s dangerous ultraviolet light all over the world.

d) Someone who lives in Hawaii gets skin cancer less than a person who lives in Japan.

9. … you are under the risk of skin cancer.

a) If you live in the Arctic Region

b) If you work outdoors for a couple of hours a day

c) If you like swimming and doing outdoor sports using sunscreen

d) If you have a serious sun-burn story in your childhood

10. The American Cancer Society’s campaign was very effective because …

a) it was carried out to explain people the hole in the ozone layer and atmosphere changes.

b) it tried to frighten people into action.

c) it was kind of a survey which reflects the public opinion.

d) it tried to give statistics from 1980s to 2000s.

11. A sunscreen with an SPF of 15 …

a) will protect you 15 minutes longer than without a sunscreen lotion.

b) will give you a chance to lie in the sun for 15 hours.

c) will protect your children under 15.

d) will allow you to stay in the sun 15 times longer.

12. UVA and UVB lights are the types of …

a) ultraviolet rays that can burn you.

b) solar energy that is used in solar cars and calculators.

c) thunder lights that can burn places and people.

d) X-rays that can be used in medical sciences.

13. You need to put on the sunscreen at least 15 to 30 minutes before going out into the sun because …

a) it will disappear after swimming and exercising.

b) it takes about 15 minutes to react with your skin and form a protective coating.

c) it contains ultraviolet rays in it.

d) it will cause dark spots on the skin otherwise.

I. WRITING SECTION

Choose ONE of these topics and write an essay of about 250-350 words. Circle the letter of the topic you have chosen. (30 marks)

1. What are the advantages and disadvantages of living in another country?
2. Describe some of the things people should do to stay fit and healthy.
3. What are the effects of International sport events on international relations?
4. Why do you think people should have a computer in the home?

T.C. KADİR HAS UNIVERSITY ENGLISH PREPARATORY DEPARTMENT PROFICIENCY EXAM SAMPLEREADING…………..Read this text and choose the best answer.

Just inside the walls of Florence stands a factory where silk is hand-woven on machines that date back to the fifteenth century. The factory, successful at the height of silk production in the eighteenth century, was almost unknown in the twentieth century until it was rescued about seven years ago by the Marchese Pucci, whose name has for so long been associated with beautiful and luxurious silks. Once again the factory is producing some of the most beautiful and expensive hand-woven silks in the world. Expensive they may be, but these silks are very strong, and the quality and colours are such that the cloth woven here will last at least one lifetime – probably several.The originator of all this beauty, the silkworm, is a sensitive little creature, living only on the freshly gathered and chopped leaves of the white mulberry. It is so nervous that loud noises, strong smells, or even the threat of thunder can kill it, so it is not entirely surprising that silkworm farming is so rarely practised in Britain today. In fact there have been several attempts, over the centuries, to start silkworm farming in England, but few of them have been successful. For example there was the attempt of James I who, though anxious to build up the silk industry, made a bad mistake and planted the black mulberry instead of the white. An easy error, and one that only the silkworms objected to.Although some silk is still grown in Italy, the Po valley, for example, is no longer covered by mulberry trees as it once was. The silk for the factory is sent raw from China – a journey almost as slow as it was in the second century. It is then dyed before being delivered to the Florentine building where it sits on the worn tiles waiting to be woven into bright butterfly – coloured cloth. The silk is protected from the light by protective cotton curtains. The patterns for the fabrics are made by using heavy cards which have holes in different designs, and allow selected lengths of silk through the holes, whilst rejecting others, thereby forming the designs, which vary greatly when the cloth is finished.

1. What is special about the silk factory described in the passage?

a) It has always been owned by the Pucci family.b) It has been famous since the eighteen century.

c) It was closed for 200 years.d) It uses very old machines.

2. The silk that is woven there is

a) Expensive and long–lasting.b) Cheap and strong.c) Delicate and long–lasting.

d) Cheap and colourful.

3. Why did James I’ s attempt to start silkworm farming fail?

a) It was too cold in England.b) The silkworms were given the wrong food.

c) The mulberry trees would not grow in England.d) The countryside was too noisy.

4. What happens to the silk when it reaches the factory?

a) It is woven into a pattern.b) It is dyed.c) It is sorted into different lengths.

d) It is mixed with cotton.

BİLGİLER KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ WEB SİTESİNDEN BİLGİ AMACIYLA ALINMIŞTIR