İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Muafiyet Sınavı / İngilizce Seviye Belirleme Sınavı / Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı ingilizce özel ders

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Muafiyet  sınavı ,
HAZIRLIK BÖLÜMÜ AMACI VE HEDEFLERİ

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve diğer kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek yazılı ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

KHAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İngilizce Yeterlilik Sınavı Bilgisi
Dinleme Bölümü (%30)
Birinci Dinleme Bölümü – (While Listening – %13)
Dinleme Parçası – Birinci Dinleme Bölümü, güncel bir ders ödevi için eğitmen ve öğrenci arasında
geçen bir konuşmadan oluşmaktadır. Konuşma konusu öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılında
görecekleri ana ders konularına – tarih veya bilim – benzer olup, sınav soruları bu alanlarda uzmanlık
gerektirmemektedir. Konuşma süresi 14-16 dakika olup bir defa dinlenecektir.
Sorular – Sınavda 10-12 soru olup kısa cevap vermeyi veya bir cümlede boşluk doldurmayı
gerektirecektir. Sorular konu ile ilgili olacağı gibi eğitmenin/öğrencinin konu hakkındaki
görüşü/tavrı/tepkisi ile ilgili de olabilir. Konuşma öncesinde soruları okumak için 3 dakika süre
bulunmaktadır. Soruların sırası konuşma içeriği ile aynı sırayı takip etmektedir. Birinci dinleme bölümü
bitiminde cevapların kontrol edilmesi için 3 dakika süre bulunmaktadır.
Amaç – Sınavın bu bölümü, öğrencinin akademik içerikli bir konuşmadan ana fikir ve önemli ayrıntıları
tespit edip çıkarabilme, ve bir konuşmayı takip edebilme becerisini ölçer. Bu beceri öğrencilerin lisans
eğitimi birinci yılında akademik konularda eğitmenleri ile konuşabilmeleri ve konuşma boyunca ana
fikir ve ayrıntıları takip edebilir olmaları gerekeceğinden önemli bir beceridir.
İkinci Dinleme Bölümü – Ders anlatımı ve Not alma (%17)
Dinleme Parçası – “İkinci dinleme bölümü” bir ders anlatımı olup, dersin konusu öğrencilerin lisans
eğitimi birinci yıl ana ders konularına – tarih veya bilim – benzer olacaktır. Sorular alan uzmanlığı
gerektirmemektedir. Ders süresi 15-18 dakika olup bir defa dinlenecektir.
Sorular – Sınavda 8-12 soru olup, bu sorulara kısa cevap vermek veya bir cümlede verilen boşlukları
doldurmak gerekecektir. Sorular konu ile ilgili olacağı gibi eğitmenin konu hakkındaki görüşleri ile ilgili
de olabilir. Konuşma öncesinde not alma başlıklarını okumak için 1 dakika süre bulunmaktadır. Ders
anlatımı sonunda soruların cevaplanması için 15 dakika süre verilmektedir. Soruların sırası ders anlatım
içeriği ile aynı sırayı takip etmektedir.
Amaç – Sınavın bu bölümü adayın akademik içerikli bir dersin ana fikir ve önemli ayrıntılarını tespit
edip çıkarabilme becerisini ölçer. Bu beceri öğrencilerin lisans eğitimi birinci yıl ve sonrasında, İngilizce
ders anlatımı esnasında ana fikirleri ve önemli ayrıntıları takip edebilir ve not alabilir olmaları
gerekeceğinden, önemli bir beceridir.
2
Okuma Bölümü (40 %)
1. Bölüm – Hızlı Okuma-Tarama (15%)
İçerik Cevap Formatı Sınav Yapısı
• Bilim/Sosyal bilim konusu
• organizasyonu net ve kendi içinde
tutarlı olan 5-6 sayfalık okuma
parçası (bir lisans kitabından
olabilir)
• Verilen başlıkları
paragraflarla eşletirme
• 7-9 başlık
• Başlıklar okuma metni
sıralamasında
olmayacaktır.
• Bir okuma parçasında ana
fikirleri hızlıca tespit etmek
• Bir okuma parçasında belirli
bir amaç için okumaya değer
bölümleri tespit edebilmek
• Bu bölüm için özgün metinler kullanılır. Metinler lisans kitapları yanısıra bilindik bilim veya
sosyal bilim dergilerinden / yayınlarından alınır.
• Bu bölüm, öğrencilerin uzun bir metinde neyin okumaya değer olduğunu belirleyebilme veya
metnin (veya metnin bir kısmının) belirli bir amaç için okumaya değer olup olmadığını hızlı,
seçici ve etkili bir şekilde tespit edebilme becerisini ölçer.
• Bu bölümde, bir metinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden çok, uzun bir metinde bilgi
bulmak ön planda olduğundan süre kısıtlıdır.
• Bu bölümde öğrencilerin metinin temel bilgilerini hızlıca belirleyebilmeleri için metni yukarıdan
aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hızlı taramaları beklenmektedir.
• Bu bölüm üniveriste birinci sınıf derslerinin okuma yükünü yansıtmayı amaçlar. Öğrencilerin
lisans eğitimlerinin birinci yılında çalışmaları ile ilgili bilgi ve fikir tespiti yapmak için geniş
kapsamlı okuma yapmaları gerekecektir.
2. Bölüm – Ayrıntılı Okuma (%25)
Metin – Bu bölümde, 2-3 sayfadan oluşan ve benzer konuda olan iki metin bulunmaktadır (A Metni ve
B Metni). Her iki metin belirlenen konuyu başka bir açıdan ele almaktadır. Mesela, ayrıntılı okuma
bölümünün konusu Sanayi Devrimi olarak belirlendiyse, metinlerden biri ‘Britanya’da Sanayi Devrimi’
hakkında, diğeri ise ‘Fransa’da Sanayi Devrimi’ hakkında olabilir.
Sorular – Her metin için 4-6 ayrıntılı okuma sorusu olacaktır (Metin 1 ve 2 soruları). Soru sıralaması
metinlerdeki bilgi sıralaması ile aynı olacaktır. Cevap formatı kısa cevap, boşluk doldurma veya çoktan
seçmeli soru şeklinde olabilir.
Üçüncü aşamada öğrencilerin kısa bir metinde verilen boşlukları Metin A ve Metin B’de bulunan önemli
bilgilere göre tamamlamaları istenecektir. Bu bölümde adayların iki metinde verilen bilgilerin benzerlik
ve farklılıklarına dikkat etmeleri gerekir.
Amaç – Ayrıntılı okuma bölümünde metinlerin konuları öğrencilerin lisans eğitimi birinci yılındaki ana
konulara benzer olacaktır. Soruları cevaplandırmak için ilgili alanlarda yetkin olmak gerekmemektedir.
Bazı konu alanları aşağıdaki gibi olabilir:
– Tarihteki önemli olaylar (sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlerin sebeb ve sonuçları – aile yapısı,
Rönesans dönemi, savaşlar, devrimler ve benzeri; karşılaştırmalı tarih – iki farklı ülkede
sanayileşme)
– Bilim ve teknoloji (biyoloji, psikoloji, ve çevresel sorunlar)
– Psikoloji (kişilik, teoriler, tarih)
3
Yazma Bölümü (30%)
Soru – aşağıdaki konulardan biri hakkında 350 kelimede cevaplanabilecek bir soru:
• Bir şeyin sebepleri
• Bir şeyin sonuçları
• İki şey arasındaki benzerlikler
• İki şey arasındaki farklılıklar
• Bir problemin çözümü
Soruyu cevaplandırmak için öğrencilerin konu hakkında uzmanlık bilgisi olması gerekmez.
Öğrenciler aşağıdaki verilere göre değerlendirilecektir:
• Fikirlerini açıkça ifade edebilme
• Fikirlerini ayrıntılı bir şekilde geliştirme
• Dil kullanımı
Amaç – Lisans eğitiminin ilk yılında öğrencilerin farklı tarzlarda İngilizce akademik metinler
yazmaları gerekecektir. Bu bölümdeki soru öğrencilerin İngilizce akademik yazı yazma
becerilerini (özellikle dil ve fikir organizasyonu açısından) değerlendirmek için
tasarlanmıştır.

Dil Öğreniminde Kazandırılması Hedeflenen Dört Ana Beceri

Dilbilgisi

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce dil yapılarını doğru ve etkin biçimde kullanmaları beklenmektedir. Akademik metinlerde kullanılan kapsamlı dilbilgisi yapılarını anlamaları ve akademik becerilerin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Okuma-Anlama

Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca sürekli kullanacakları okuma teknikleri öğretilir ve bunları kendi gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca kelime haznesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptırılıp uzun metinlerde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarma tekniği öğretilir.

Dinleme-Anlama

Öğrenciler yıl sonunda belirli bir akademik konuda verilecek bir dersi, bir konferansı dinleyip anlayabilmelidir. Ders esnasında önemli/önemsiz bilgiyi tanıyabilmeli, buna göre not tutabilmeli ve tuttuğu notlara dayanarak konu hakkında soruları yanıtlayabilmeli veya yazılı/sözlü ödev hazırlayabilmelidir. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için sene başında çok kısa sözlü sunuşlardan başlayıp giderek yirmi-yirmi beş dakikalık akademik konulu konferansları dinletip, not alma teknikleri öğretilir.

Konuşma

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri, belirli konularda tartışmalar yapabilmeleri ve akademik konularda, uygun teknikleri kullanarak sözlü sunum yapabilmeleri hedeflenir.

Yazma

Yazma programı öğrencilerin çeşitli konularda akıcı, kapsamlı ve düzgün yazılı iletişim sağlayabilmelerini hedefler. Akademik konulara farklı bakış açıları geliştirmeleri öğretilir. Öğrenciler cümle- paragraf, kompozisyon aşamalarını tamamlayıp araştırma içeren denemeler yazarak programı tamamlar.
MODÜLER SİSTEM:

Hazırlık sınıfında modüler sistem uygulanmaktadır. Hazırlık okulu programı Brighton ‘ Cardiff grupları için 7 haftalık 4 modülden; Dublin ‘ Exeter grupları için 7 haftalık 4 modül ve 6 haftalık 5. modülden oluşmaktadır.

Başarılı olma koşılları aşağıda ifade edilen biçimdedir:

Modül geçme notu 60′tır.
Yıl sonu geçme notu 60′tır.
Akademik yıl sonunda hiç kalmadan 4.modülü tamamlayan Avon, Brighton ve Cardiff öğrencileri ortalamaları 80 veya üzerinde ise başarılı sayılırlar ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri beklenmez.
Modül sonu notları hesaplanırken her dil beceri dersi için öğretmenlerin verdiği notun %10′u, ortak sınavların %30′u ve Modül Sonu Sınavının %60′ı alınır.
Modül ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin aldıkları tüm modül notları okudukları modül sayısına bölünür.
80 ve üzeri modül ortalaması tututuramayan öğrenciler final sınavına girerler. Bu öğrencilerin yıl sonu geçme notu modül ortalamalarının %50′si ve final sınavı notunun %50′si alınarak hesaplanır.
Yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ile geçemeyen öğrenciler Eylül Yeterlilik (Proficiency) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olmak için, yıl içi notları göz önüne alınmaksızın 60 almak gereklidir.

KHAS – İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği:

www.ingilizcehazirlikatlama.com

Merhaba !