İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce özel ders / İngilizce yeterlilik Sınavı / Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavı / Üniversite Hazırlık Atlama Sınavı

Özyeğin Üniversitesi Hazırlık Atlama |Özyeğin Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı | Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı
Özyeğin Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı | Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

   Özyeğin Üniversitesi  İngilizce Yeterlik  Sınavı ,  Özyeğin  Üniversitesi İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı beş düzeyden oluşur: Temel, Temel Orta, Orta, İleri Orta ve İleri. İleri seviye koşullarını yerine getiren öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi İngilizce Yeterlilik  Sınavı (Akademik İngilizceye Hazırlık Sınavı – TRACE) almaya hak kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin birinci sınıfa başlamalarına izin verilir.

Temel düzeyin sonunda öğrenciler:

Basit, bilgilendirici metinleri okuyup anlayabilirler.
Genel konular ile ilgili basit konuşmaları anlayabilirler.
Temel dilbilgisi yapılarını kullanarak basit metinler yazabilirler.
Genel konularda basit dilbilgisi yapılarını kullanarak konuşabilirler ve/veya diyolog kurabilirler

Orta öncesi düzeyin sonunda öğrenciler:

Elektronik posta, mektup, web sayfası, biyografi, makale gibi metin türlerini okuyup anlayabilirler.
Diyolog, mülakat, televizyon ve radyo programı gibi farklı bağlamlarda geçen sözlü konuşmaları anlayabilirler.
Basit dilbilgisi yapılarını kullanarak farklı konularda metinler yazabilirler. Günlük hayatta karşılaşabilecekleri konular üzerine konuşabilir, diyolog kurabilir, grup içi fikir tartışmalarına katılabilirler.

Orta Düzeyin  sonunda öğrenciler:

Basit özgün metinleri okuyup anlayabilirler.
Radyo, televizyon programları, film gibi özgün konuşma metinlerini anlayabilirler.
Genel konularla ilgili rahat, anlamlı sözlü metinler üretebilir, akademik konular ile ilgili düşüncelerini, bakış açılarını dile getirebilirler.Günlük hayatta karşılarına çıkabilecek konular üzerine karmaşık dilbigisi yapılarını kullanarak yazabilir, akademik konular ile ilgili görüşlerini yazılı olarak ifade edebilirler.

Orta Üstü Düzeyin  sonunda öğrenciler:

Karmaşık ve özgün metinlerin anafikirlerini kavrayabilir, metin yazarlarının bakış açılarını tespit edebilirler.
Akademik içerikli konuşmaları takip edebilir, akademik konularda konuşmalar yapabilirler.
Çeşitli akademik konularda makaleler yazabilirler.
Hem günlük hayatta karşılaşabilecekleri konularda hemde akademik konularda konuşabilir, fikir ve bakış açılarını sözlü olarak aktarabilirler.

İleri Düzey sonunda öğrenciler:

Farklı konulardaki karmaşık ve özgün metinleri okuyup anlayabilir, farklı metin türlerini tespit edebilir, okudukları metinleri birbirleriyle karşılaştırabilirler.
Hem somut hem de soyut konularla ilgili konuşmaları anlayabilir, akademik konularda konuşabilir ve sunum yapabilirler.
İleri düzeyde bilbilgisi yapılarını kullanarak akademik konularda makaleler yazabilirler.
Hem günlük hayatta karşılaşabilecekleri konularda, hemde akademik konularda kendilerini sözlü olarak ifade edebilir, fikir ve bakış açılarını detaylı bir şekilde aktarabilirler.


TRACE SINAVI

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya İleri düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları gerekmektedir.

Sınav belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme becerileri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat gereksinimlerini yansıtır. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.

Sınav Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin’de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir. Sınavın içeriğini genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır.

Trace Sınavı  dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

1. Bölüm: TRACE Sınavına Hazırlık
2. Bölüm: Okuma
3. Bölüm: Dinleme
4. Bölüm: Yazma

1. Bölüm: TRACE Sınavına  Hazırlık
Bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.

2. Bölüm: Okuma
Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir). İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında). Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.

3. Bölüm: Dinleme
Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 10-12 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır. İkinci kısım bir veya iki adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.

4. Bölüm: Yazma
Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 300-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı, Üniversitemize kabul olan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve TRACE’e girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenir.

Düzey Belirleme Sınavında başarısız olan öğrenciler, test sonuçlarına bağlı olarak uygun sınıflara (A2 veya B1) yerleştirilirler.

Düzey Belirleme Sınavının İçeriği

Düzey Belirleme Sınavı, 100 çoktan seçmeli sorunun yer aldığı testten oluşur.

1 – 20 arası sorular: Dinlediğini Anlama
Bu bölümde öğrenciler iki farklı soru tipi ile karşılaşacaktır. İlkinde konuşmacı bir soru soracak ve öğrenci şıklardan doğru olan cevabı işaretleyecektir. İkinci soru tipinde ise öğrenciler konuşmacının cümlesini en iyi özetleyen seçeneği işaretleyeceklerdir.

Örnekler:

“When are you going?” “John and Mary went to the store.”
a. I am a. Only John went.
b. Tomorrow b. Only Mary went.
c. To Detroit c. They both went.

21-50 arası sorular: Dil Bilgisi
Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır. Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

Örnek:

What’s your name?
_____________name is John.
a. I
b. Me
c. My
d. Mine

51-80 arası sorular: Kelime Bilgisi
Bu bölümde, öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.

Örnek:

I can’t ___________ you his name, because I don’t know it.
a. talk
b. say
c. speak
d. tell

81-100 arası sorular: Okuduğunu Anlama
Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

Örnek:

John drove me to Eleanor’s house.

Who drove?
a. I did.
b. John did.
c. Eleanor did.
d. John and I did.

Trace Sınavı Örneği

Özyeğin Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı 

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Dil yeterlilik sınavı 

Özyeğin Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavı

Özyeğin Üniversitesi İngilizce seviye tespit sınavı

Özyeğin Üniversitesi İngilizce muafiyet sınavı

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Proficiency sınavı 

Özyeğin Üniversitesi İngilizce özel ders

Merhaba !