İngilizce Hazırlık / İngilizce Hazırlık Atlama / İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı / İngilizce Hazırlık Özel Ders / İngilizce sınavı hazırlık / Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders / Üsküdar Üniversitesi İngilizce Muafiyet Sınavı

Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders
Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders

Üsküdar Üniversitesi İngilizce hazırlık özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00

Muafiyet ve Sınav Eşdeğerlikleri

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Hazırlık Sınıfı ve Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet ve

Sınav Eşdeğerlikleri Tablosu

 

“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme çerçevesinde Üsküdar Üniversitesi tarafından uygulanacak  Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne ilişkin tablo aşağıda verildiği şekildedir. Üsküdar Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Sınavının eşdeğerlik hesaplamaları için de bu belgedeki eşdeğerlikler uygulanacaktır. Bu belgede hüküm bulunmayan hallerde ÖSYM Yönetim Kurulunun  14 Ocak 2015 tarihli belgesi esas alınır.

HAZIRLIKSINIFI Üsküdar Üni. GET Yeterlik Sınavı TOEFL(IBT) PearsonPTE Akademik YDS  CPE
İngilizce programlar için    66/100 79 75 75 C

Muafiyet Şartları

Zorunlu İngilizce Hazırlığı bulunan  programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi GET Yeterlik Sınavından 66/100 (79/120) ve üzerinde not alan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olurlar.

Buna ilave olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler de Hazırlık Sınıfından muaf olurlar:

  1. Son üç yılda, İngilizce’nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında orta öğretimini İngilizce olarak tamamlayanlar,
  2. ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)
  3. Üniversitenin belirlediği uluslararası sınavlardan (TOEFL, PTE vb.) üniversite tarafından öngörülmüş  puanları alanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)
  4. Daha önce bir başka üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfında okumuş ve yüz tam puan üzerinden Üsküdar Üniversitesi Senatosunun öngördüğü  puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl geçmemesi koşuluyla, başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Ancak, bu belgelerini  Yabancı Dil Yeterlik Sınavından önce ibraz etmeleri gerekir.

 Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.

  1. Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.
  1. Daha önce okudukları üniversitelerin önlisans/lisans programlarında alarak başarılı oldukları İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muafiyet başvurusunda  bulunan Dikey/Yatay  Geçiş  öğrencileri,  istedikleri takdirde bu dersleri okumak üzere tekrar başvuruda bulunabilirler. Ancak tekrarlanan derslere devam zorunlu olup bu derslerde, önceki başarı notları ne olursa olsun, alınan son notları geçerlidir.
  1. Birinci sınıfta zorunlu İngilizce dersleri olan İngilizce I – İngilizce II derslerinden muaf olup olunmayacağı, bu amaçla yapılan bir muafiyet sınavı ile belirlenir. Bu muafiyet sınavına katılmak isteğe bağlıdır. Muafiyet  Sınavından  70/100 ve üzerinde not alan öğrenciler zorunlu İngilizce-I dersinden, 80/100 ve üzerinde not alan öğrenciler ise ayrıca zorunlu İngilizce-II dersinden muaf olurlar. Bu derslerin muafiyet değerlendirmelerinde aşağıdaki eşdeğerlikler kullanılır.
Türkçe Lisans/Önlisans Programları Üsk.Üni. Muafiyet  Sınavı KPDS/ÜDS/YDS TOEFL(IBT) PearsonPTE Akademik
İngilizce 101  70 30 25 30
İngilizce 102  80 45 35 38

Seviye Tespit Sınavı

Placement sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için hazırlanmış, öğrencileri ihtiyaçları doğrultusunda akademik ihtiyaçlarını karşılamak üzere CEFR a göre hazırlanmıi A1, A2, B1 ve ya B2 seviyelerinden birine yerleştirmektir.

Sınav dinleme , Okuma ve Yazma bölümlerden oluşmaktadır.  Sınav süresi yaklaşık 120 dakikadır.

Placement sınavının bütünlemesi yoktur.

Yeterlik (Proficiency) Sınavı

Yeterlik (Proficiency) Sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınav kümesidir. Bu sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyinin kendi çalışma  alanlarında sunulan dersleri takip etmesini sağlayacak ve derslerin gereklerini yerine getirecek bir seviyede olup olmadığını tespit etmektir. Böylece, Yeterlik (Proficiency) sınavının amacı ,  öğrencilerin akademik metinleri okuması ve anlamasını, derslerin takibini yapabilmesi, notlar alabilmesi ve bu notları kullanabilmesi, bunun yanı sıra uzunluğu değişen akademik metinler oluşturabilmesi için öğrencinin İngilizce dil yeterlilik düzeyini ölçmektir. Bu sebeple, Yeterlik sınavı akademik amaçlıdır ve öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde, üniversite tarafından tanındığı takdirde, olan öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Dinleme Anlama (25 çoktan seçmeli sorular / 25pts.) ve Okuma Anlama (25multiple seçmeli sorular / 25pts.), Cloze test (10 puan), (30 puan) Yazma ve Konuşma (30 puan ). Sınav süresi yaklaşık 120 dakikadır.

Sınav 120 puan üzerindendir ve geçme Notu 79’dur..

Proficiency Sınavının bütünlemesi yoktur.

Grading is out of 120. Passing grade is 79.

THERE IS NO MAKE-UP FOR THE GET PROFICIENCY.

the GET PROFICIENCY sample questions

READING

Which of the following sentences best summarizes paragraph 7?

a) Many people are questioning the value of long hours of the workaholic culture, but cannot quit due to their debts.

b) Fresh graduates are so eager to show off that they take out loans as much as a year salary within their first couple of months in the company.

c) Company workers spend their asset by living like a corporate executive and cannot have work and private life balance.

CLOZE TEST 

Read the following passage and fill in the blanks with ONE word ONLY.

Teaching styles in the US are very different from those in other countries. Teaching in the US is interactive (1) __________ less dependent on rote learning. Professors (2) __________ discussion and debate to passive silence (3) __________ classes are often organized in groups. (4)__________ regularly visit lectures to ask questions (5) __________ their courses and how they are (6) __________. Your faculty will also have open (7) __________ hours for students to come by (8) __________ ask questions.

WRITING

Part 1. The following graph shows estimated oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010. Look at the graph carefully and complete the spaces with information from the graph.

1

The most significant feature is that oil production will increase ­­­­­­­_____________ in almost all the countries shown. Kuwait and Iraq are both expected to _____________ their output between 1990 and 2010, with Kuwait’s production rising from 1.8 million barrels per day (bpd) in 1990 to 3.8 in 2010. Iran will also _____________ its output by a slightly smaller amount. After remaining _____________ at 2.5 million bpd from 1990 to 2000, the UAE’s output is expected to approach 4.0 million bpd in 2010. Only Qatar’s production is predicted to fall, back to 0.8 million bpd after a slight rise in 2000.

Part 2. Look at the following chart and write a 50-75 word report on the job satisfaction level of foreign people working in Turkey.

Part 3. Write a 300 word composition on ONE of the following topics;

Since the invention of nuclear weapons we have had a long period of GLOBAL peace and stability.  Are nuclear weapons global peacemakers or killing devices? Use specific reasons and examples to support your answer.

Your essay will be evaluated according to the following criteria:
– Content
– Organization
– Use of language
– Vocabulary
– Mechanics

LISTENING

You have 2 minutes to look at the responses.

Listen to the first recording. Choose a, b, or c that best answers each question you are going to listen.  Mark your choices on the answer sheet.

  1. How many different people can you recognize talking in the recording?

a)3       b) 4      c) 5      d) 6

 

  1. Which of the following charts illustrates the situation in the recording?
  2. 2

3

Üsküdar Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders , Haluk hoca 0532 343 65 00

www.ieltsexam.gen.tr

Merhaba !