ingilizce / İngilizce dersi / İngilizce Eğitim Yapan Özel Liseler

Robert Kolej İngilizce özel ders

Robert Kolej , İngilizce Dersi  , Kolej İngilizce , İngilizce   Özel ders

Hazırlık Sınıfı İngilizce Programı

İngilizce Hazırlık İngilizce programı haftada 20 saattir. Bu sürenin on saatinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme alanlarını kapsayan, edebiyatla bağlantılı program uygulanır. Sözlü ifade çalışmalarına beş saat ayrılmıştır. Diğer beş saatte ise yazma ve okuma becerilerinin üzerinde durulur. Bu üç alanın öğretmenleri olabildiğince bir araya gelerek dersleri ve öğrencilerin gelişimini paralel olarak izlerler. Yıl sonunda öğrenciler normal bir dokuzuncu sınıf programına hazır olmalı, İngiliz dili derslerini ve İngilizce olarak okutulan matematik ve fen derslerini izleyebilmelidirler.

Hazırlık yılında şubelerde İngilizce seviyesi farklı öğrenciler karışık olarak bulunur. Özel okullar giriş sınavında İngilizce bilgisi ölçülmediği için aynı sınıftaki öğrencilerin İngilizce bilgileri çok büyük farklılık gösterir. İngilizce bilgisi az olanlara ek ders olanağı sağlanır. Program yoğun ve katılımcı olup dil bilgisi ve edebiyata dayalıdır.

Lise 9 İngilizce Dersi Programı

Lise 9’da iki İngilizce dersi vardır: 2A dersinde roman-öykü türü işlenir, 2B dersinde ise diğer türler ve şiir okutulur. Her iki derste de öğrenciler hazırlık sınıfında kazandıkları bilgileri geliştirirler. İngilizce 2A dersinde Catcher in the Rye ve Bless Me, Ultima gibi romanlar, The Crucible ve Romeo ve Jülyet gibi oyunlar, ayrıca çeşitli öyküler okunur. Ders yılı ilerledikçe, öğrencilerin okuma ve eleştirel düşünme yeterliklerini geliştirmeleri ve okudukları edebî eserler hakkında yorum yapabilmeleri hedeflenir. Aynı zamanda yazı becerilerini de geliştirirler. Öğrencilerin düzenli olarak yazı yazmaları sağlanır. 2B dersinde hayal ürünü olmayan eserler ve şiir üzerinde durulur. Into Thin Air ve Going Solo gibi yapıtlar, denemeler, makaleler okunur. Yazarların tarzını analiz etmeyi öğrenerek kendi yazılarını bu yönde geliştirirler. Bu derste ayrıca reklam yazılarının da analizini yaparlar ve nasıl bir etkileri olduğunu incelerler. Her iki derste de sınıfta sözlü olarak ikili ve grup halinde çalışmalara katılırlar.

Lise 10 Ortak Alan Dersi

Bütün Lise 10 öğrencileri bu dersi almak zorundadır. Edebiyata dayalı bu derste okudukları yapıtlar ve yazılı çalışmalar yoluyla öğrenciler İngilizce bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini daha da geliştirirler. Yıl içinde okunan eserler arasında The Odyssey, Macbeth ve The Great Gatsby gibi seçilmiş öyküler sayılabilir. Bunun yanında deneme yazıları ve şiir üzerinde de çalışırlar. Öğrencilerin daha uzun ve zihinsel açıdan daha gelişmiş kompozisyonlar yazabilecek yeterlikleri kazanmalarına çalışılır. Ayrıca medyanın çalışmalarını ve yaşamımıza ne gibi etkisi olduğunu da derinlemesine incelerler.

SEÇMELİ DERSLER

11 ve 12. sınıflarda öğrenciler okumak istedikleri İngilizce derslerini kendileri seçebilir.

Sanat, Fen ve Edebiyat: Bu ders, özellikle sanat ile bilim arasındaki ilişkilere ilgi duyan öğrenciler için uygundur. İnsanlığın tarih boyunca tekrarlanan temel soruları ve insanın sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında bu sorulara yanıt arayışı araştırılır. Okuma-yazma ödevleri ve tartışmalar yoluyla öğrenciler düşünce akımlarının tarih boyunca gelişimini inceler. Özellikle de, çeşitli dönemler arasındaki bilimsel, felsefî ve estetik düşüncelerin zaman içinde birbirlerinden nasıl etkilendiği ve değiştiği üzerinde durulur. Öğrenciler edebiyat, resim, müzik, fen ve felsefe alanlarıyla bağlantılı sözlü ve yazılı çalışmalar yaparlar.

Teknoloji İngilizcesi (Edebiyat ve Teknoloji): Bilim ve teknolojinin modern dünyaya etkilerini incelemek isteyen öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu derste kurgu, bilim-kurgu, gerçek öykü, şiir gibi değişik türlerde yapıtlar üzerinde çalışarak sürekli ilerleme gösteren teknolojinin toplum üzerindeki etkisi irdelenir. Gittikçe artan teknoloji bağımlılığının olumlu ve olumsuz yönleri, sosyal etkileşim, insanların beklentileri gibi önemli konular üzerinde tartışmalar yapılır. Ayrıca bu konuya değinen filmler izlenir. Öğrenciler yoruma dayalı kompozisyonlar ve bilim-kurgu türünde yaratıcı yazılar yazar.

AP İngilizce : Bu ders, edebiyata büyük ilgi duyan ve güç edebî eserler üzerinde çalışmaya istekli olan öğrenciler içindir. Diğer İngilizce derslerinden çok daha zorlayıcı olan bu dersi almayı düşünen öğrenciler, derse gereken vakti ayırmaya hazır olmalıdır. Metinler çeşitli türlerden ve İngiliz Edebiyatının çeşitli dönemlerinden seçilir. Bu derste başarılı olmak için dikkat ve duyarlılıkla okuyabilmek, analiz yapabilmek, bağımsız düşünebilmek ve sınıf tartışmalarına katılmak gerekir. Öğrencilerin ayrıca sınıfta yüksek seviyede deneme yazıları yazmaları beklenir. AP İngiliz Edebiyatı sınavına girecek öğrenciler için bu ders iyi bir hazırlık olanağı sunar, bununla birlikte diğer öğrenciler de bu dersi alabilir.

Dünya Edebiyatı : Ağırlıklı olarak Amerikan ve İngiliz edebiyatından seçilen gerek çağdaş, gerekse klasik yazarların yapıtları aracılığıyla, dünya üzerindeki çeşitli kültürler hakkında bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenciler içindir. Afrika, Asya, Avustralya, Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’dan çeşitli yazarların farklı türlerde yapıtları okunur. Edebî eserler okumaya ve yazmaya ilgi duyan öğrenciler için ileri düzeyde geliştirilmiş bir derstir.

Shakespeare: Bu derste William Shakespeare’in tiyatro eserleri yanında bazı şiirleri de incelenir. Ayrıca Elizabeth döneminin bazı başka yazarlarının düzyazı, şiir ve oyun türünde verdikleri yapıtlar da okunur. Shakespeare oyunlarından bazı bölümler canlandırılır, ancak dersin amacı Shakespeare oyunu sahnelemek değildir. Öğrenciler inceledikleri oyunlardan esinlenen yaratıcı ve özgün oyunlar yazar. Bu dersi almak isteyen öğrencilerin iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekir.

Çağdaş Roman : Bu ders, roman okumayı ve okudukları üzerinde tartışmayı seven öğrenciler için geliştirilmiştir. Seçilen yapıtların orijinali çoğunlukla İngilizce yazılmış olmakla birlikte bazı başka dillerden İngilizceye çevrilen kitaplar da okunur. Okuma ödevleri AP İngiliz Edebiyatı dersindeki kadar yoğundur, ancak daha az yazılı ödev verilir. Öncelikle 20. yüzyılın sonlarına doğru yazılmış olan kitaplar seçilir. Bu ders AP İngiliz Edebiyatı dersine de iyi bir hazırlık özelliği taşır.

Teknoloji İngilizcesi : Bilim ve teknolojinin modern dünyaya etkilerini incelemek isteyen öğrenciler için geliştirilmiştir. Çeşitli bilimsel ve güncel dergilerden bilim ve teknolojideki yeni kuramlar ve uygulamalarla ilgili makaleler okunur. ÖSS’ye hazırlanan fen alanı öğrencileri bu derse ilgi duyabilir, okuma ve yazma çalışmaları ağırlıklı olarak ders saatleri içinde yer alır. Ayrıca 12. sınıfta edebiyat dersi almayı düşünmeyen öğrenciler de bu dersi seçebilir.

Film ve Edebiyat : Sinema tarihine ilgi duyan, öğrendiklerinden yararlanarak kendileri de kısa video filmleri çekmek isteyen öğrenciler için geliştirilmiştir. Sinema sanatının yıllar içindeki gelişimi ve filmlerdeki estetik ilkeleri öğrenilir. Film eleştirilerinden seçmeler okunur, öğrenciler kendileri de film eleştirileri yazar. Bir film sahnesinin nasıl kare-kare analiz edileceği öğrenilir. Video kamera ile çekim yapılır.

Gazetecilik : Bu ders 2006-2007 ders yılı programına alınmamıştır.

Sözlü İngilizce : Dersin başlıca amacı sözlü ifadenin geliştirilmesidir. Topluluk önünde konuşma yeterliğini kazanmak için alıştırmalar yapılır. Roman ve şiirler sözlü olarak yorumlanır. Filmler ve edebî yapıtlar tartışılır. Gazetelerden, dergilerden okunan güncel toplumsal ve politik olaylar, küçük gruplar halinde tartışılır.

Çağdaş Tiyatro : Uygulamalı çalışmalar yoluyla çeşitli tiyatro teknikleri ve kuramları tanıtılır. Öğrenciler grup halinde doğaçlama çalışmaları yaparak insan karakterini incelerler, öz-bilinç ve sorumluluk duygularını geliştirirler. Okudukları ve yorumladıkları tek perdelik oyunlardaki drama tekniklerini, karakterleri ve kurguyu kavrarlar. Son yüz yıl içinde eser vermiş bir oyun yazarını araştırıp sınıfta sunum yaparlar. Belli konularda kendileri oyun yazar ve sahnelerler. Ayrıca yazılı ödev olarak da sınıfta izledikleri bir eserle ilgili izlenimlerini veya kendi sunumları sırasında neler hissettiklerini yazarlar.

Yaratıcı Yazı : Bu derste öğrenciler yazma becerilerini ve yazı tarzlarını geliştirir. Önce bazı denemeler, öyküler, şiirler, oyun metinleri vb. okunur, fakat evde yapılacak okuma ödevi fazla değildir. Sınıf çalışmaları sırasında bireysel, ikili ve grup halinde çeşitli yazılar yazılır. Her öğrenci bir portfolyo oluşturur. Kısa metinler okunup analiz edilerek, yazarların edebî dili nasıl kullandıkları incelenir. Bu çalışmalar AP İngiliz Dili sınavına girmeyi düşünen öğrenciler için alıştırma özelliği taşır, ÖSS’ye hazırlanan öğrencilerin de analitik düşünme becerilerini geliştirir.

Ekonomi İngilizcesi : İş dünyasına ve ekonomiye ilgi duyan öğrenciler bu dersi seçer. Konular ve makaleler çoğunlukla The Economist ve Newsweek gibi yayınlardan ve gazetelerden seçilir. İş dünyasıyla ve ekonomiyle bağlantılı konuları okuyacak, bu konularda yazacak ve tartışacak dil yeterliliği kazanılır. Öğrenciler okuduklarını analiz etmeyi, somut veriler ile kişisel görüşleri birbirinden ayırmayı, ileri sürülen fikirlere eleştirel yaklaşmayı ve gerek sözlü gerekse yazılı olarak bu görüşlere yanıt vermeyi öğrenirler. Kendileri de bu konularda denemeler, eleştiri yazıları, inceleme yazıları ve raporlar yazarlar. İş görüşmeleri ve pazarlama teknikleri canlandırılır

(Yukarıdaki bilgiler Robert Kolej web sitesinden bilgi amacıyla alınmıştır.)

Leave a Reply

Merhaba !